Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có C2H3COOCH3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có C2H3COOCH3 (Metyl acrylat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2 (hidro) tác dụng vói C2H3COOCH3 (Metyl acrylat) tạo thành CH3CH2COOH (Axit propionic) ,trong điều kiện nhiệt độ t0 ,trong điều kiện chất xúc tác Ni

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 2HCl + Zn → H2 + ZnCl2 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Phương trình để tạo ra chất C2H3COOCH3 (Metyl acrylat) (Methyl acrylate; Acrylic acid methyl; 2-Propenoic acid methyl; 2-Propenoic acid methyl ester; Acrylic acid methyl ester; Propenoic acid methyl ester)

C2H2 + CH3OH + CO → C2H3COOCH3 CH3OH + H2O + H2SO4 + C2H3CN → NH4HSO4 + C2H3COOCH3 CH3CHO + (CH3CO)2O → CH3COOH + C2H3COOCH3

Phương trình để tạo ra chất CH3CH2COOH (Axit propionic) (propionic acid)

H2 + C2H3COOCH3 → CH3CH2COOH Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr 4H2 + C12H22O11 → 3H2O + 4CH3CH2COOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 11:19:23pm