Chủ đề: Phản ứng Halogen hoá - Trang 1

Các sản phẩm thế được gọi là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon. - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Các sản phẩm thế được gọi là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

Phương trình số #2

2Cl2 + CH2Cl2HCl + CHCl3

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CH2Cl2 => HCl + CHCl3  

Phương trình số #3

CH4 + Cl2CH3Cl + HCl

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => CH3Cl + HCl  

Advertisement

Phương trình số #4

Cl2 + CHCl3HCl + CCl4

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CHCl3 => HCl + CCl4  

Phương trình số #5

Cl2 + C3H8HCl + C3H7Cl

Nhiệt độ: 25°C Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + C3H8 => HCl + C3H7Cl  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

CH4 + Cl2CH3Cl + HCl

Điều kiện khác: askt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => CH3Cl + HCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 03:40:06pm