Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ O2 ra CH3COOH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra CH3COOH (acid acetic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2CH3CHO + O22CH3COOH

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: ion Mn2+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3CHO + O2 => CH3COOH  

Phương trình số #2

C2H5OH + O2CH3COOH + H2O

Điều kiện khác: men giấm

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + O2 => CH3COOH + H2O  

Phương trình số #3

5O2 + 2C4H104CH3COOH + 2H2O

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Mn2+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + C4H10 => CH3COOH + H2O  

Phương trình số #4

CH3CHO + 1/2O2CH3COOH

Xúc tác: Mn2+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3CHO + O2 => CH3COOH  

Phương trình số #5

5O2 + 2CH3CH2CH2CH34CH3COOH + 2H2O

Nhiệt độ: 180°C Áp suất: 500 Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + CH3CH2CH2CH3 => CH3COOH + H2O  

Phương trình số #6

CH3CHO + 0,5O2CH3COOH

Xúc tác: Mn2+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3CHO + O2 => CH3COOH  

Phương trình số #7

C2H5OH + O2CH3COOH + H2O

Xúc tác: men giấm

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + O2 => CH3COOH + H2O  

Phương trình số #8

O2 + CH3CH2OH → CH3COOH + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + CH3CH2OH => CH3COOH + H2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 04:38:58am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(