Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KOH ra K2SiO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra K2SiO3 (Kali metasilicat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2KOH + SiO2H2O + K2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + SiO2 => H2O + K2SiO3  

Phương trình số #3

H2O + 2KOH + SiH44H2 + K2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KOH + SiH4 => H2 + K2SiO3  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 06:37:20am