Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HClO ra HCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HClO (Hypochlorous acid) ra HCl (axit clohidric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

3HClO3HCl + HClO3

Nhiệt độ: 70°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO => HCl + HClO3  

Phương trình số #3

H2O2 + HClOH2O + HCl + O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O2 + HClO => H2O + HCl + O2  

Advertisement

Phương trình số #4

Na2SO3 + HClOHCl + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO3 + HClO => HCl + Na2SO4  

Phương trình số #5

HClO2 + HClOHCl + HClO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO2 + HClO => HCl + HClO3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2O + S + 3HClOH2SO4 + 3HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + S + HClO => H2SO4 + HCl  

Phương trình số #7

HClO + 2(NH3OH)Cl → 3H2O + 3HCl + N2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO + (NH3OH)Cl => H2O + HCl + N2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 01:40:59am