Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H3BO3 ra B2O3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H3BO3 (Axit boric) ra B2O3 (Boron trioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất H3BO3 (Axit boric) (boric acid)

3H2SO4 + 2B → 3SO2 + 2H3BO3 3HNO3 + B → 3NO2 + H3BO3 3H2O + BCl3 → 3HCl + H3BO3

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 HCl + NaOH → H2O + NaCl

Phương trình để tạo ra chất B2O3 (Boron trioxit) (boron oxide)

3SiO2 + 4B → 3Si + 2B2O3 3H2O + 2B → 3H2 + B2O3 3O2 + B2H6 → 3H2O + B2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 11:36:02pm