Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH4 ra CHCl3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH4 (metan) ra CHCl3 (Chloroform) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

CH4 + 3Cl23HCl + CHCl3

Điều kiện khác: Ánh sáng khuếch tán

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => HCl + CHCl3  

Phương trình số #2

4CH4 + 6Cl2 + 3O26H2O + 4CHCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 + O2 => H2O + CHCl3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 10:25:00am