Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C2H2 ra BrHC=CHBr

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra BrHC=CHBr (1,2-đibrometen) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Br2 + C2H2BrHC=CHBr

Nhiệt độ: 20°C Dung môi: CCl4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C2H2 => BrHC=CHBr  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Br2 (brom) tác dụng vói C2H2 (Axetilen) tạo thành BrHC=CHBr (1,2-đibrometen) ,trong điều kiện nhiệt độ 20 ,trong điều kiện dung môi CCl4

Phương trình để tạo ra chất Br2 (brom) (bromine)

8H2SO4 + 2KMnO4 + 10NaBr → 5Br2 + 8H2O + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl 2AgBr → 2Ag + Br2

Phương trình để tạo ra chất C2H2 (Axetilen) (acetylene)

2CH4 → C2H2 + 2H2 CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 CaC2 + H2SO4 → C2H2 + CaSO4

Phương trình để tạo ra chất BrHC=CHBr (1,2-đibrometen) ()

Br2 + C2H2 → BrHC=CHBr Br2 + C2H2 → BrHC=CHBr

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 01:02:55am