KrKrypton


KryptonNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 83.7980

Sử dụng là chất tham gia