H2SO4.11H2O

công thức rút gọnAxit sunfuric undecahidrat


Sulfuric acid undecahydrate


Sử dụng là chất tham gia

Sử dụng là chất sản phẩm

H2SO4 + C12H22O11 -> C + H2SO4.11H2O
Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D