Hình công thức cấu tạo

(CH3)2CHCH2CH2OH

công thức rút gọn C5H12O3-metylbutan-1-ol
Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 88.1482

Sử dụng là chất tham gia

CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH => HCOOCH2CH2CH(CH3)2

Sử dụng là chất sản phẩm

H2 + (CH3)2CHCH2CH=O => (CH3)2CHCH2CH2OH
Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D