Sử dụng là chất tham gia

Sử dụng là chất sản phẩm

CH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n
Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D