Sử dụng là chất tham gia

Sử dụng là chất sản phẩm

CH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n