Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

[Fe(C5H5)2]NO3

công thức rút gọn C10H10FeNO3


Ferricenium nitrate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 248.0363

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất [Fe(C5H5)2]NO3

Đánh giá

[Fe(C5H5)2]NO3 - Ferricenium nitrate - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BFe(C5H5)2%5DNO3-Ferricenium+nitrate-2894
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 4. Một số axit quan trọng

Axit clohidric có những tính chất của axit không ? Nó có những ứng dụng quan trọng nào ? Axit sunfuric đặc và loãng có những tính chất hoá học nào ? Vai trò quan trọng của nó là gì ?

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Oxit bazơ, oxit axit và axit Có những tính chất hoá học nào ? Giữa chúng Có mối quan hệ về tính chất hoá học ra sao ? Vậy giữa oxit và axit liên hệ với nhau như thế nào chúng ta cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [Fe(C5H5)2]NO3 (Ferricenium nitrate)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [Fe(C5H5)2]NO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CrO5 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với H[CuCl2] không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với AlCO3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C6H5CHNC6H5 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3COOC6H5COOH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với OHC6H5COOH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với HONO không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3[CH2]16COOCH3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2OH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với R - COO - R' không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với Ba(H2PO4)2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với K[Ag(CN)2] không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với K[Au(CN)2] không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với (CH3COO)2Pb không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với NH4OCOOCH3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với Mn(OH)4 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với Cu2O3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3MgI không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CN không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3CH2OCH3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3CH2I không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3CH2CH2Cl không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với 1,2-C6H4(OH)2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với o-CH3C6H4OH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với (CH3)3COH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với HCOOCH = CH2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với KI không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với protein không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với amino axit không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C12H22O11 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C15H35COOH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C17H31COOH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C2H4O2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH2OH(CHOH)4COONH4 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3COO-C6H4 -COOH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3COOK không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với KOC6H4 -COOH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2COOH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2COONa không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C6H5-CH=CH2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C6H5-CHBr-CH2Br không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CnH2n-2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CnH2n +3N không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3CH2COOH=CH2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3CH2COONa không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với Na[Al(OH)4] không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C4H9F không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với HCOO - C6H4 – CH2 – OOCH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với NaO – C6H4 – CH2OH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với HO – C6H4 – CH2OH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với HCOO - C6H4 – CH2 – OOCH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với Na4C không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với (C17H35COO)2Ca không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C2H5OH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONH4 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3COOCH3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C6H5ONa không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C6H5COOCH3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C6H5COONa không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C17H35COONa không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với HCOONH3CH2CH3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3CH2NH2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với Al không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với O2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với (CH3NH3)2CO3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với Cu(HCO3)2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C2H5COOCH=CH2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C3H6O2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C2H5COOC6H5 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C2H5COONa không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C6H5ONa không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3COOCH2CH2OOCH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với HCOOCH = CH2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với C3H6Br2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH2(CHO)2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH2(COOH)2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH2(COOCH3)2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với OHCOOCH3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5Br không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3CH(NH2)COONa không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với (CH3[CH2]16COO)3C3H5 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3[CH2]16COONa không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với NaZnO2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3CH2COOH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3COOCH2CH3 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? [Fe(C5H5)2]NO3 có tác dụng với CH3-CO-CH2ONa không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [Fe(C5H5)2]NO3 (Ferricenium nitrate) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng [Fe(C5H5)2]NO3

Phương trình có [Fe(C5H5)2]NO3 (Ferricenium nitrate) là chất sản phẩm

4HNO3 + 3Fe(C5H5)2 → 2H2O + NO + 3[Fe(C5H5)2]NO3 Xem tất cả phương trình tạo ra [Fe(C5H5)2]NO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 03:01:42am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(