Xenlulose

Một phân tử xenlulozơ có phân tử khối là 15.106, biết rằng chiều dài mỗi mắc xích C6H10O5 khoảng 5.10-7 (mm). Chiều dài của mạch xenlulozơ này gần đúng là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 3,0.10^-2 (mm)
  • Câu B. 4,5.10^-2 (mm) Đáp án đúng
  • Câu C. 4,5.10^-1 (mm)
  • Câu D. 3,0.10^-1 (mm)


Giải thích câu trả lời

nXenlulozo = Mxenlulozo : 162 = 92592 => chiều dài xenlulozo = 0,046 mm = 4,6.10^-2 mm

Nguồn nội dung

THPT PHỤ DỰC - MÃ ĐỀ 132 - THÁI BÌNH

Liên quan tới phương trình

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học