Xenlulose

Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu được x gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 222,75 gam Đáp án đúng
 • Câu B. 186,75 gam
 • Câu C. 176,25 gam
 • Câu D. 129,75 gam


Giải thích câu trả lời

- Phản ứng:
C6H7O2(OH)3 + 3HNO3 (xt H2SO4) → C6H7O2(ONO2)3 + 3H2O.
0,75 mol 0,75 mol;
→ mC6H7O2(ONO2)3 = 0,75.297 = 222,75 gam.

Nguồn nội dung

THPT HÀ TRUNG - THANH HÓA

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xenlulose

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc, xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric, hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá trị của m là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 6,3.
 • Câu B. 21,0.
 • Câu C. 18,9.
 • Câu D. 17,0.

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Tính chất của xenlulozo

Cho một số tính chất :
(1) Có dạng sợi
(2) Tan trong nước
(3) Phản ứng với axit nitric đặc có xúc tác
(4) Tham gia phản ứng tráng bạc
(5) Bị thủy phân trong axit khi đun nóng
Các tính chất của xenlulozơ là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. (1), (3), (5)
 • Câu B. (2), (3), (4)
 • Câu C. (3), (4), (5)
 • Câu D. (1), (2), (4)

Liên quan tới phương trình

H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6 HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xenlulozo trinitrat

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được đều chế từ xenlulozo và HNO3. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 90%) thì thê tích HNO3 96% (d = 1,52g/ml) cần dùng là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 1,439 lit
 • Câu B. 15 lit
 • Câu C. 24,39 lit
 • Câu D. 14,39 lit

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xenlulose

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về xenlulozơ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Mỗi mắc xích C6H10O5 có ba nhóm OH tự do, nên xenlulozơ có công thức cấu tạo là [C6H7O2(OH)3]n.
 • Câu B. Xenlulozơ tác dụng được với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc thu được xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng.
 • Câu C. Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc α-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α-1,4-glicozit.
 • Câu D. Phân tử xenlulozơ không phân nhánh mà xoắn lại thành hình lò xo.

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D