Xenlulose

Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu được x gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 222,75 gam Đáp án đúng
  • Câu B. 186,75 gam
  • Câu C. 176,25 gam
  • Câu D. 129,75 gam


Giải thích câu trả lời

- Phản ứng:
C6H7O2(OH)3 + 3HNO3 (xt H2SO4) → C6H7O2(ONO2)3 + 3H2O.
0,75 mol 0,75 mol;
→ mC6H7O2(ONO2)3 = 0,75.297 = 222,75 gam.

Nguồn nội dung

THPT HÀ TRUNG - THANH HÓA

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n -> H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D