Xác định tên chất

Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic;
chất X phản ứng với chất Z tạo ra ancol etylic. Các chất X,Y,Z lần lượt là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H4, O2, H2O Đáp án đúng
 • Câu B. C2H2, H2O, H2
 • Câu C. C2H4, H2O, CO
 • Câu D. C2H2, O2, H2O


Giải thích câu trả lời

C2H4 + O2 → CH3CHO

C2H4 + H2O → C2H5OH

=> A.

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

C2H4 + H2O => C2H5OH C2H4 + O2 => CH3CHO

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

C2H4 + H2O => C2H5OH

Anken

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2-metylpropen và but-1-en.
 • Câu B. propen và but-2-en
 • Câu C. eten và but-2-en.
 • Câu D. eten và but-1-en.

Liên quan tới phương trình

C2H4 + H2O => C2H5OH C4H8 + H2O => C4H10O

Chất tạo ra rượu etylic bằng một phản ứng

Cho dãy các chất: C2H2. C2H4, C2H5COOCH3, CH3CHO,
CH3COOC2H5, C2H5ONa. Số chất trong dãy tạo ra C2H5OH bằng một phản
ứng là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 3
 • Câu B. 6
 • Câu C. 5
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

NaOH + CH3COOC2H5 => C2H5OH + CH3COONa C2H4 + H2O => C2H5OH CH3CHO + H2 => C2H5OH HCl + C2H5ONa => C2H5OH + NaCl

Điều chế C2H5OH trong phòng thí nghiệm

Phương pháp nào sau đây dùng để điều chế C2H5OH trong phòng thí
nghiệm?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cho C2H5Br tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng.
 • Câu B. Cho etilen tác dụng với nước, xúc tác axit, đun nóng.
 • Câu C. Lên men glucozơ.
 • Câu D. Cho CH3CHO tác dụng với H2, xúc tác Ni, đun nóng.

Liên quan tới phương trình

C2H4 + H2O => C2H5OH CH3CHO + H2 => C2H5OH NaOH + C2H5Br => C2H5OH + NaBr C6H12O6 => C2H5OH + CO2

Điều chế C2H5COOH

Từ C2H6, để điều chế C2H5COOH thì số phản ứng tối thiểu cần thực hiện là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 2
 • Câu C. 4
 • Câu D. 3

Liên quan tới phương trình

C2H4 + H2O => C2H5OH C2H6 => C2H4 + H2 CO + CH3CH2OH => CH3CH2COOH

C2H4 + O2 => CH3CHO

Xác định tên chất

Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic;
chất X phản ứng với chất Z tạo ra ancol etylic. Các chất X,Y,Z lần lượt là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H4, O2, H2O
 • Câu B. C2H2, H2O, H2
 • Câu C. C2H4, H2O, CO
 • Câu D. C2H2, O2, H2O

Liên quan tới phương trình

C2H4 + H2O => C2H5OH C2H4 + O2 => CH3CHO