Ứng dụng

Trong các hiện tượng thực hành dưới đây, hiện tượng nào miêu tả không chính xác.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cho mẩu Na vào dung dịch đựng FeCl3 thấy có khí thoát ra đồng thời có kết tủa màu nâu đỏ.
 • Câu B. Thêm dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 thấy có kết tủa, sục khí CO2 dư vào ống nghiệm chứa kết tủa trên thấy kết tủa tan Đáp án đúng
 • Câu C. Nhúng lá sắt đã đánh sạch gỉ vào dung dịch CuSO4, lá sắt chuyển sang màu đỏ.
 • Câu D. Thả mẩu kẽm vào hai ống nghiệm đều chứa dung dịch H2SO4. Thêm vào ống nghiệm thứ nhất vài giọt CuSO4 thấy khí thoát ra ở ống nghiệm này nhanh hơn.


Giải thích câu trả lời

Thêm dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 thấy có kết tủa, sục khí CO2 dư vào ống nghiệm chứa kết tủa trên thấy kết tủa tan
AlCl3 + NH3 + H2O;
=> Là nội dung sai.

Nguồn nội dung

THPT VĨNH BẢO - HẢI PHÒNG

Liên quan tới phương trình

Fe + CuSO4 => Cu + FeSO4 H2SO4 + Zn => H2 + ZnSO4

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Fe + CuSO4 => Cu + FeSO4

Xác định mol

Nhúng một thanh sắt (dư) vào 100ml dung dịch CuSO4 x mol/l. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,4 gam. Biết tất cả Cu sinh ra đều bám vào thanh sắt. Giá trị của x là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 0,05
 • Câu B. 0,5
 • Câu C. 0,625
 • Câu D. 0,0625

Liên quan tới phương trình

Fe + CuSO4 => Cu + FeSO4

Ứng dụng

Trong các hiện tượng thực hành dưới đây, hiện tượng nào miêu tả không chính xác.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cho mẩu Na vào dung dịch đựng FeCl3 thấy có khí thoát ra đồng thời có kết tủa màu nâu đỏ.
 • Câu B. Thêm dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 thấy có kết tủa, sục khí CO2 dư vào ống nghiệm chứa kết tủa trên thấy kết tủa tan
 • Câu C. Nhúng lá sắt đã đánh sạch gỉ vào dung dịch CuSO4, lá sắt chuyển sang màu đỏ.
 • Câu D. Thả mẩu kẽm vào hai ống nghiệm đều chứa dung dịch H2SO4. Thêm vào ống nghiệm thứ nhất vài giọt CuSO4 thấy khí thoát ra ở ống nghiệm này nhanh hơn.

Liên quan tới phương trình

Fe + CuSO4 => Cu + FeSO4 H2SO4 + Zn => H2 + ZnSO4

Hiện tượng

Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, quan sát thấy hiện tượng gì?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh.
 • Câu B. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh.
 • Câu C. Thanh Fe có trắng xám và dung dịch nhạt dần màu xanh.
 • Câu D. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch dần có màu xanh.

Liên quan tới phương trình

Fe + CuSO4 => Cu + FeSO4

Điều chế

Phản ứng điều chế kim loại nào sau đây thuộc phản ứng thủy luyện?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CuO + CO → Cu + CO2
 • Câu B. 2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu
 • Câu C. Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4
 • Câu D. CuSO4 + H2O → Cu + 0,5O2 + H2SO4

Liên quan tới phương trình

Fe + CuSO4 => Cu + FeSO4

H2SO4 + Zn => H2 + ZnSO4

Bài toán thể tích

Hòa tan hoàn toàn 6,5g Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4,48 lít
 • Câu B. 3,36 lít
 • Câu C. 2,24 lít
 • Câu D. 1,12 lít

Liên quan tới phương trình

H2SO4 + Zn => H2 + ZnSO4

Ứng dụng

Trong các hiện tượng thực hành dưới đây, hiện tượng nào miêu tả không chính xác.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cho mẩu Na vào dung dịch đựng FeCl3 thấy có khí thoát ra đồng thời có kết tủa màu nâu đỏ.
 • Câu B. Thêm dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 thấy có kết tủa, sục khí CO2 dư vào ống nghiệm chứa kết tủa trên thấy kết tủa tan
 • Câu C. Nhúng lá sắt đã đánh sạch gỉ vào dung dịch CuSO4, lá sắt chuyển sang màu đỏ.
 • Câu D. Thả mẩu kẽm vào hai ống nghiệm đều chứa dung dịch H2SO4. Thêm vào ống nghiệm thứ nhất vài giọt CuSO4 thấy khí thoát ra ở ống nghiệm này nhanh hơn.

Liên quan tới phương trình

Fe + CuSO4 => Cu + FeSO4 H2SO4 + Zn => H2 + ZnSO4

Kim loại phản ứng với H2SO4

Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2,24
 • Câu B. 1,12
 • Câu C. 4,48
 • Câu D. 3,36

Liên quan tới phương trình

H2SO4 + Zn => H2 + ZnSO4

Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit H2SO4

Cho 8,9 gam bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 0,2 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 3,6 gam và 5,3 gam
 • Câu B. 1,2 gam và 7,7 gam
 • Câu C. 1,8 gam và 7,1 gam
 • Câu D. 2,4 gam và 6,5 gam

Liên quan tới phương trình

H2SO4 + Zn => H2 + ZnSO4 H2SO4 + Mg => H2 + MgSO4