Tỉ lệ số mol FeCl3 : CuCl2 trong hỗn hợp

Cho 8,64 gam Al vào dung dịch X (được tạo thành bằng cách hòa tan 74,7 gam hỗn hợp Y gồm CuCl2 và FeCl3 vào nước). Kết thúc phản ứng thu được 17,76 gam chất rắn gồm hai kim loại. Tỉ lệ số mol FeCl3 : CuCl2 trong hỗn hợp Y là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 2 : 1
  • Câu B. 3 : 2
  • Câu C. 3 : 1 Đáp án đúng
  • Câu D. 5 : 3


Giải thích câu trả lời

Chọn C.
- Xét quá trình phản ứng của Al với dung dịch X ta có:
BTKL => 133,5nAlCl3 + 127nFeCl2 = mAl + mY - m rắn = 65,58 gam.
BT: Al => nAlCl3 = nAl = 0,32 mol;
=> nAlCl3 = 0,32 mol và nFeCl2 = 0,18 mol;
- Trong Y có:
135nCuCl2 + 162,5nFeCl3 = mY = 74,7 ;
BT: Cl => 2nCuCl2 + 3nFeCl3 = 3nAlCl3 + 2nFeCl2 = 1,32;
=> nCuCl2 = 0,12 mol và nFeCl3 = 0,36 mol.
=> nFeCl3/nCuCl2 = 3/1

Nguồn nội dung

THPT LÝ THÁI TỔ - HẢI PHÒNG

Liên quan tới phương trình

Al + CuCl2 -> AlCl3 + Cu Al + FeCl3 -> AlCl3 + FeCl2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D