Polime

Cho các polime :(-CH2 – CH2-)n, (-CH2-CH = CH-CH2-)­n và (-NH-[CH2]5-CO-) . Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. CH2 = CH2 ; CH3 – CH = CH – CH3 ; H2N – CH2 -CH2– COOH.
 • Câu B. CH2 = CHC1 ; CH3 – CH = CH – CH3 ; H2N – CH(NH2) – COOH.
 • Câu C. CH2 = CH2 ; CH2 = CH – CH = CH2 ; H2N – [CH2]5 – COOH. Đáp án đúng
 • Câu D. CH2 = CH2 ; CH3 – CH = C = CH2 ; H2N – [CH2]5 – COOH.


Giải thích câu trả lời

Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là
CH2 = CH2 ; CH2 = CH – CH = CH2 ; H2N – [CH2]5 – COOH.
CH2 = CH2 --t0,p--> (-CH2 -CH2-)
CH2 = CH – CH = CH2 --t0,p--> (-CH2- CH = CH - CH2-)

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 11

Liên quan tới phương trình

CH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

CH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
 • Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Liên quan tới phương trình

C + CaO => CaC2 + CO CaC2 + H2O => C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 => CaO + CO2 CH4 => C2H2 + H2 C2H2 => C4H4 C2H5OH => H2 + H2O + CH2=CH-CH=CH2 H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6 C6H12O6 => C2H5OH + CO2 CH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2

Polime

Cho các polime :(-CH2 – CH2-)n, (-CH2-CH = CH-CH2-)­n và (-NH-[CH2]5-CO-) . Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. CH2 = CH2 ; CH3 – CH = CH – CH3 ; H2N – CH2 -CH2– COOH.
 • Câu B. CH2 = CHC1 ; CH3 – CH = CH – CH3 ; H2N – CH(NH2) – COOH.
 • Câu C. CH2 = CH2 ; CH2 = CH – CH = CH2 ; H2N – [CH2]5 – COOH.
 • Câu D. CH2 = CH2 ; CH3 – CH = C = CH2 ; H2N – [CH2]5 – COOH.

Liên quan tới phương trình

CH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Xác định chất

Xác định các chất C biết A, B, C, D… là các chất vô cơ hoặc hữu cơ thỏa mãn:
A (600 đô C)→ B + C;
B + H2O → D;
E + F → A;
2D → (xt,t0) E + F + 2H2O;
n E →( to, p, xt) Cao su Buna.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H5OH
 • Câu B. CH3CHO
 • Câu C. C2H6
 • Câu D. C6H6

Liên quan tới phương trình

C2H5OH => H2 + H2O + CH2=CH-CH=CH2 CH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D