Phương trình hóa học

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2
  • Câu B. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
  • Câu C. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O
  • Câu D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 + 4H2O Đáp án đúng


Giải thích câu trả lời

Phương trình hoá học viết sai;
Fe3O4 + 4HNO3 → Fe(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 + 4H2O.

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Liên quan tới phương trình

Al(OH)3 + HCl -> AlCl3 + H2O Fe2O3 + HNO3 -> H2O + Fe(NO3)3 H2SO4 + Mg -> H2 + MgSO4 HNO3 + Fe3O4 -> H2O + NO + Fe(NO3)3

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D