Phản ứng tạo đơn chất

Cho các phản ứng: (1) O3 + dung dịch KI → (2) F2 + H2O (t0)→ (3) MnO2 + HCl đặc (t0)→ (4) Cl2 + dung dịch H2S → Các phản ứng tạo ra đơn chất là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. (1), (2), (3) Đáp án đúng
  • Câu B. (1), (3), (4)
  • Câu C. (2), (3), (4)
  • Câu D. (1), (2), (4)


Giải thích câu trả lời

Chọn đáp án A

O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2

F2 + H2O (t0)→2HF +1/2O2

MnO2 + 4HCl đặc → MnCl2 + Cl2 + H2O

4Cl2 + H2S + 4H2O → 8HCl + H2SO4

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

Cl2 + H2O + H2S -> H2SO4 + HCl F2 + H2O -> O2 + HF H2O + KI + O3 -> I2 + KOH + O2 HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(