Phản ứng tạo đơn chất

Thực hiện các phản ứng sau đây: (1). Nhiệt phân (NH4)2Cr2O7; (2). KMnO4 + H2O2 + H2SO4 → (3). NH3 + Br2 → (4). MnO2 + KCl + KHSO4 → (5). H2SO4 + Na2S2O3 → (6). H2C2O4 +KMnO4+H2SO4 → (7). FeCl2+H2O2+HCl → (8). Nung hỗn hợp Ca3(PO4)2 + SiO2 + C Số phản ứng tạo ra đơn chất là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 8
  • Câu B. 6 Đáp án đúng
  • Câu C. 7
  • Câu D. 5


Giải thích câu trả lời

Chọn đáp án B
Số phản ứng tạo ra đơn chất là: (1) (2) (3) (4) (5) (8)
(1) (NH4)2Cr2O7 → 4H2O + N2 + Cr2O3

(2) 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 →2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O

(3) 2NH3 + 3Br2 →N2 + 6HBr

(4) 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2

(5) Na2S2O3 + H2SO4 (loãng)→Na2SO4 + S + SO2 + H2O

(6) 2KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 8H2O +10 CO2 + K2SO4

(7) 2 FeCl2 + H2O2 + 2HCl → 2FeCl3 + 2 H2O

(8) 5C + Ca3(PO4)2 + 3SiO2 → 5CO + 2P + 3CaSiO3

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

(NH4)2Cr2O7 -> H2O + N2 + Cr2O3 Br2 + NH3 -> N2 + HBr C + Ca3(PO4)2 + SiO2 -> CO + P + CaSiO3 FeCl2 + H2O2 + HCl -> H2O + FeCl3 H2O2 + H2SO4 + KMnO4 -> H2O + MnSO4 + O2 + K2SO4 HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2 H2SO4 + Na2S2O3 -> H2O + Na2SO4 + S + SO2 H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 -> H2O + MnSO4 + K2SO4 + CO2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(