Phản ứng oxi hóa khử

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Sục khí SO2 vào dd KMnO4. (2) Sục khí SO2 vào dd H2S. (3) Sục hỗn hợp khí NO2, O2 vào nước. (4) Cho MnO2 vào dd HCl đặc, nóng. (5) Cho Fe2O3 vào dd H2SO4 đặc, nóng. (6) Cho SiO2 vào dd HF. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa khử xảy ra là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 3
  • Câu B. 4 Đáp án đúng
  • Câu C. 6
  • Câu D. 5


Giải thích câu trả lời


- Có 4 thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi - hóa khử là:

(1) 2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

(2) 2H2S + SO2 → 2H2O + 3S

(3) 2H2O + 4NO2 + O2 → 4HNO3

(4) 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2

- Các phản ứng không xảy ra phản ứng oxi hoa - khử:

(5) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O


(6) SiO2 + 4HF → 2H2O + SiF4

Nguồn nội dung

ÔN LUYỆN THI CẤP TỐC HÓA HỌC - CÙ THANH TOÀN

Liên quan tới phương trình

H2O + KMnO4 + SO2 -> H2SO4 + MnSO4 + K2SO4 H2S + SO2 -> H2O + S HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2 SiO2 + HF -> H2O + SiF4 Fe2O3 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + H2O H2O + NO2 + O2 -> HNO3

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(