Phản ứng hóa học

Trong phản ứng nào sau đây, HCl đóng vai trò là chất oxi hóa?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.
  • Câu B. Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2. Đáp án đúng
  • Câu C. Fe + KNO3 + 4HCl→ FeCl3 + KCl + NO + 2H2O
  • Câu D. NaOH + HCl → NaCl + H2O.


Giải thích câu trả lời

Chọn đáp án B
A. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.
HCl vừa đóng vai trò chất khử vừa đóng vai trò làm môi trường.
B. Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2.
Đúng. Vì số oxi hóa của hiđro giảm.
C. Fe + KNO3 + 4HCl→ FeCl3 + KCl + NO + 2H2O.
HCl đóng vai trò làm môi trường.
D. NaOH + HCl → NaCl + H2O.
Không phải phản ứng oxi hóa – khử

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

Fe + HCl -> FeCl2 + H2 HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2 HCl + NaOH -> H2O + NaCl Fe + HCl + KNO3 -> H2O + KCl + NO + FeCl3

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(