Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau:
4HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + 2H2O;
2HCl + Fe → FeCl2 + H2;
14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 +3Cl2 + 7H2O;
6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2O;
16HCl + 2KMnO4 → 2KCl+2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O;
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 4
  • Câu B. 1
  • Câu C. 3 Đáp án đúng
  • Câu D. 2


Giải thích câu trả lời

HCl thể hiện tính khử khi có Cl2 bay lên
4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2;

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl+2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O;

14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 +3Cl2 + 7H2O;

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

HCl + K2Cr2O7 -> Cl2 + H2O + KCl + CrCl3 HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2 HCl + KMnO4 -> Cl2 + H2O + KCl + MnCl2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D