Phản ứng hóa học

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Cho kim loại Fe vào dng dịch Fe2(SO4)3
  • Câu B. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.
  • Câu C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl Đáp án đúng
  • Câu D. Cho kim loại Mg vào dung dịch HNO3


Giải thích câu trả lời

Đáp án C.

A: Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2.

B: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu.

C: Ag đứng sau H trong dãy điện hóa nên không tác dụng với HCl.

D: 12HNO3 + 5Mg → 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2.

Nguồn nội dung

CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU

Liên quan tới phương trình

Fe + Fe(NO3)3 -> Fe(NO3)2 HNO3 + Mg -> H2O + Mg(NO3)2 + N2 Zn + CuSO4 -> Cu + ZnSO4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D