Phản ứng hóa học

Phản ứng nào sau đây là sai ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Cu + 4HNO3 đặc nguội → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.
  • Câu B. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3.
  • Câu C. 3Zn + 2CrCl3 → 2Cr + 3ZnCl2. Đáp án đúng
  • Câu D. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.


Giải thích câu trả lời

Các phản ứng đúng:
Cu + 4HNO3 đặc nguội → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3.
CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.

Nguồn nội dung

CHUYÊN KHTN - ĐH HÀ NỘI

Liên quan tới phương trình

Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + H2O + NO2 CuO + HCl -> H2O + CuCl2 H2O + O2 + Fe(OH)2 -> Fe(OH)3

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D