Phản ứng cháy

Đốt cháy kim loại X trong oxi thu được oxit Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl loãng dư, thu
được dung dịch Z chứa hai muối. Kim loại X là.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Mg
  • Câu B. Cr
  • Câu C. Fe Đáp án đúng
  • Câu D. Al


Giải thích câu trả lời

Chọn C
A. Quá trình phản ứng:
Mg + O2 → MgO + HCl → MgCl2 
B. Quá trình phản ứng: O2 HCl
Cr + O2 → Cr2O3 + HCl → CrCl3  
C. Quá trình phản ứng:
Fe + O2 → Fe3O4 + HCl→ FeCl2, FeCl3  
D. Quá trình phản ứng:
Al + O2→ Al2O3+ HCl → AlCl3

Nguồn nội dung

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Liên quan tới phương trình

Al + O2 -> Al2O3 Al2O3 + HCl -> AlCl3 + H2O Cr + O2 -> Cr2O3 HCl + Cr2O3 -> H2O + CrCl3 Fe + O2 -> Fe3O4 HCl + Fe3O4 -> FeCl2 + H2O + FeCl3 Mg + O2 -> MgO HCl + MgO -> H2O + MgCl2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D