Nhóm oxi lưu huỳnh

Cho các phát biểu sau: (1). Cho các chất sau: CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tác dụng được với 3 chất. (2). Axit clohiđric vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa . (3). Dung dịch axit clohiđric có tính axit mạnh. (4). Cu hòa tan trong dung dịch axit clohiđric khi có mặt O2. (5). Fe hòa tan trong dung dịch axit clohiđric tạo muối FeCl3. Số phát biểu sai là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 4
  • Câu B. 3
  • Câu C. 2 Đáp án đúng
  • Câu D. 1


Giải thích câu trả lời

Chọn đáp án C

(1). Sai. Axit HCl không tác dụng được với 2 chất là Ag và PbS.

(2). Đúng.HCl là chất khử khi có Cl2 thóat ra và là chất oxi hóa khi có khí H2

thóat ra.

(3). Đúng. Theo SGK lớp 10.

(4). Đúng. Theo SGKNC lớp 12.

Cu + HCl + 1/2O2 → H2O + CuCl2

(5). Sai. Fe hòa tan trong dung dịch axit clohiđric chỉ tạo muối FeCl2.

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

AgNO3 + HCl -> AgCl + HNO3 Al(OH)3 + HCl -> AlCl3 + H2O CuO + HCl -> H2O + CuCl2 Fe + HCl -> FeCl2 + H2 FeS + HCl -> FeCl2 + H2S HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2 HCl + Zn -> H2 + ZnCl2 HCl + MgCO3 -> H2O + MgCl2 + CO2 HCl + KMnO4 -> Cl2 + H2O + KCl + MnCl2 Cu + HCl + O2 -> H2O + CuCl2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(