Nhận biết

Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3. Sau một thời gian, hiện tượng quan sát được là

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. dung dịch từ không màu chuyển sang màu xanh Đáp án đúng
 • Câu B. dung dịch từ không màu chuyển sang màu vàng
 • Câu C. dung dịch nhạt dần màu xanh
 • Câu D. dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu xanh


Giải thích câu trả lời

Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3. Sau một thời gian, hiện tượng quan sát được là dung dịch từ không màu chuyển sang màu xanh.
2AgNO3 + Cu → 2Ag + Cu(NO3)2
(dd) (rắn) (rắn) (dd)
(không màu) (đỏ) (xám) (xanh lam)

Nguồn nội dung

Chương trình Hóa học 10

Liên quan tới phương trình

AgNO3 + Cu => Ag + Cu(NO3)2

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

AgNO3 + Cu => Ag + Cu(NO3)2

Đồng

Cho các dung dịch loãng: (1) AgNO3, (2) FeCl2, (3) HNO3, (4) FeCl3, (5) hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu là.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 5
 • Câu C. 3
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

AgNO3 + Cu => Ag + Cu(NO3)2 Cu + FeCl3 => FeCl2 + CuCl2 Cu + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NO2 Cu + HCl + NaNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NaCl + NO

Tăng giảm khối lượng

Ngâm thanh Cu (dư) vào dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Sau đó ngâm thanh Fe (dư) vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y có chứa chất tan là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe(NO3)3.
 • Câu B. Fe(NO3)2.
 • Câu C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.
 • Câu D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.

Liên quan tới phương trình

AgNO3 + Cu => Ag + Cu(NO3)2 Cu(NO3)2 + Fe => Cu + Fe(NO3)2

Ăn mòn kim loại

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho lá hợp kim Fe - Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.
(2) Cho lá Cu vào dung dịch AgNO3.
(3) Cho lá Zn vào dung dịch HNO3 loãng.
(4) Đốt dây Mg trong bình đựng khí Cl2.
Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn hóa học là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 3
 • Câu C. 2
 • Câu D. 1

Liên quan tới phương trình

AgNO3 + Cu => Ag + Cu(NO3)2 Cl2 + Mg => MgCl2 HNO3 + Zn => H2O + NH4NO3 + Zn(NO3)2

Thí nghiệm

Thí nghiệm nào sau đây không tạo ra đơn chất ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cho bột nhôm vào dung dịch NaOH.
 • Câu B. Cho bột Cu vào dung dịch AgNO3
 • Câu C. Cho Na vào dung dịch FeCl2.
 • Câu D. Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.

Liên quan tới phương trình

AgNO3 + Cu => Ag + Cu(NO3)2 AgNO3 + FeCl3 => AgCl + Fe(NO3)3 Al + H2O + NaOH => H2 + NaAlO2 FeCl2 + H2O + Na => H2 + Na2SO4 + Fe(OH)2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D