Advertisement
Thảo luận 1

Muối tác dụng với dung dịch NaOH

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT HÀ TRUNG - THANH HÓA

Muối tác dụng với dung dịch NaOH

Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu xanh. Muối X là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. MgSO4
 • Câu B. FeSO4
 • Câu C. CuSO4 Đáp án đúng
 • Câu D. Fe2(SO4)3.


Giải thích câu trả lời

Chọn C.
A. MgSO4 + 2NaOH→ Mg(OH)2↓ trắng + Na2SO4
B. FeSO4 + 2NaOH →Fe(OH)2↓ trắng xanh + Na2SO4
C. CuSO4 + 2NaOH →Cu(OH)2↓ xanh lam + Na2SO4
D. Fe2(SO4)3 + 3NaOH→ Fe(OH)3↓ nâu đỏ + Na2SO4

Nguồn nội dung

THPT HÀ TRUNG - THANH HÓA

Liên quan tới phương trình

2NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH => 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 2NaOH + FeSO4 => Na2SO4 + Fe(OH)2 2NaOH + MgSO4 => Mg(OH)2 + Na2SO4

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

2NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4

Muối tác dụng với dung dịch NaOH

Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu xanh. Muối X là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. MgSO4
 • Câu B. FeSO4
 • Câu C. CuSO4
 • Câu D. Fe2(SO4)3.

Liên quan tới phương trình

2NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH => 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 2NaOH + FeSO4 => Na2SO4 + Fe(OH)2 2NaOH + MgSO4 => Mg(OH)2 + Na2SO4

Phát biểu

Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch X vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào sau đây là đúng ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Sục CO2 dư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.
 • Câu B. Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO4.
 • Câu C. Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu được 2a/3 mol kết tủa.
 • Câu D. Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Liên quan tới phương trình

2Al + 2H2O + 2NaOH => 3H2 + 2NaAlO2 2H2O + NaAlO2 + CO2 => Al(OH)3 + NaHCO3 NaOH + CO2 => NaHCO3 2NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4 HCl + NaOH => H2O + NaCl H2O + HCl + NaAlO2 => Al(OH)3 + NaCl

Phản ứng hóa học

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2
(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng
(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư
(e) Nhiệt phân AgNO3
(f) Điện phân nóng chảy Al2O3
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 2
 • Câu C. 3
 • Câu D. 5

Liên quan tới phương trình

2AgNO3 => 2Ag + 2NO2 + O2 Cl2 + 2FeCl2 => 2FeCl3 CuO + H2 => Cu + H2O 2NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4 Mg + FeSO4 => Fe + MgSO4 2H2O + 2Na => H2 + 2NaOH 2Al2O3 => 4Al + 3O2 Fe2(SO4)3 + Mg => 2FeSO4 + MgSO4

Nhận biết hiện tượng

Cho một mẩu Na vào dung dịch CuSO4, hiên tượng xảy ra là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan.
 • Câu B. có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, kết tủa không tan.
 • Câu C. dung dịch mất màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ.
 • Câu D. dung dịch có màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ.

Liên quan tới phương trình

2NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4 2H2O + 2Na => H2 + 2NaOH

Fe2(SO4)3 + 6NaOH => 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

Muối tác dụng với dung dịch NaOH

Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu xanh. Muối X là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. MgSO4
 • Câu B. FeSO4
 • Câu C. CuSO4
 • Câu D. Fe2(SO4)3.

Liên quan tới phương trình

2NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH => 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 2NaOH + FeSO4 => Na2SO4 + Fe(OH)2 2NaOH + MgSO4 => Mg(OH)2 + Na2SO4

Sắt

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaOH.
 • Câu B. Ag.
 • Câu C. BaCl2.
 • Câu D. Fe.

Liên quan tới phương trình

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 => 2FeCl3 + 3BaSO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH => 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 Fe + Fe2(SO4)3 => 3FeSO4

Hợp chất sắt

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaOH.
 • Câu B. Ag.
 • Câu C. BaCl2.
 • Câu D. Fe.

Liên quan tới phương trình

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 => 2FeCl3 + 3BaSO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH => 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 Fe + Fe2(SO4)3 => 3FeSO4

2NaOH + FeSO4 => Na2SO4 + Fe(OH)2

Muối tác dụng với dung dịch NaOH

Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu xanh. Muối X là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. MgSO4
 • Câu B. FeSO4
 • Câu C. CuSO4
 • Câu D. Fe2(SO4)3.

Liên quan tới phương trình

2NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH => 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 2NaOH + FeSO4 => Na2SO4 + Fe(OH)2 2NaOH + MgSO4 => Mg(OH)2 + Na2SO4

Nhận biết

Cho phương trình phản ứng sau:
aNaOH + bFeSO4 → cNa2SO4 + dFe(OH)2
Tỉ lệ a : c là

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. 1 : 1
 • Câu B. 1 : 2
 • Câu C. 2 : 1
 • Câu D. 3 : 2

Liên quan tới phương trình

2NaOH + FeSO4 => Na2SO4 + Fe(OH)2

Phản ứng kết tủa

Khi cho dung dịch NaOH tác dụng với muối Na2SO4 sẽ tạo thành kết tủa màu gì?

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. trắng xanh
 • Câu B. đỏ gạch
 • Câu C. xanh lục
 • Câu D. vàng cam

Liên quan tới phương trình

2NaOH + FeSO4 => Na2SO4 + Fe(OH)2

phản ứng tạo đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
Fe + HCl + Fe3O4 --> ;
NaOH + HF --> ;
O2 + CH2=CH2 --> ;
H2 + S --> ;
C2H5OH + H2N-CH2-COOH --> ;
O2 + C4H8O --> ;
Cl2 + H2O --> ;
CaCO3 + HCl --> ;
Al(OH)3 + H2SO4 ---> ;
C6H5CH(CH3)2 --t0--> ;
Mg + BaSO4 --> ;
FeO + O2 --> ;
Al + H2O + KOH --> ;
Fe2O3 + HNO3 ---> ;
(CH3COO)2Ca --t0--> ;
NaHCO3 + CH2OH[CHOH]4COOH --> ;
Cl2 + NH3 --> ;
HCl + (CH3NH3)2CO3 --> ;
Cu + H2SO4 + NH4NO3 ---> ;
NaOH + NH4HSO3 ---> ;
H2O + KAlO2 + CO2 --> ;
Cl2 + F2 --> ;
K2CO3 --t0--> ;
Cl2 + H2S --> ;
NaOH + FeSO4 ---> ;
Ag + Br2 --> ;
H2SO4 + Fe3O4 ---> ;
C4H8 + H2O --> ;
H2 + CH2=CH-COOH --> ;
Br2 + C6H5NH2 ---> ;

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 24
 • Câu B. 16
 • Câu C. 8
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

(CH3COO)2Ca => CaCO3 + CH3COCH3 CaCO3 + 2HCl => H2O + CO2 + CaCl2 Cl2 + H2O => HCl + HClO 2H2O + KAlO2 + CO2 => Al(OH)3 + KHCO3 Fe2O3 + 6HNO3 => 2Fe(NO3)2 + 3H2O 4FeO + O2 => 2Fe2O3 2NaOH + FeSO4 => Na2SO4 + Fe(OH)2 Fe + 8HCl + Fe3O4 => 4FeCl2 + 4H2O Cl2 + F2 => 2ClF 3Cl2 + 8NH3 => N2 + 6NH4Cl NaOH + HF => H2O + NaF 2Al(OH)3 + 3H2SO4 => Al2(SO4)3 + 6H2O H2 + S => H2S K2CO3 => K2O + CO2 10H2SO4 + 2Fe3O4 => 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2 C4H8 + H2O => C4H10O Al + H2O + KOH => 3/2H2 + KAlO2 Mg + BaSO4 => Ba + MgSO4 Cl2 + H2S => 2HCl + S 3Br2 + C6H5NH2 => C6H2Br3NH2 + 3HBr 2Ag + Br2 => 2AgBr 2HCl + (CH3NH3)2CO3 => 2H2O + CO2 + 2CH3NH3Cl 11/2O2 + C4H8O => 4H2O + 4CO2 C2H5OH + H2N-CH2-COOH => H2O + H2N-CH2-COOC2H5 NaHCO3 + CH2OH[CHOH]4COOH => H2O + CO2 + CH2OH[CHOH]4COONa H2 + CH2=CH-COOH => CH3CH2COOH NaOH + NH4HSO3 => H2O + NH3 + NaHSO3 O2 + 2CH2=CH2 => 2CH3CHO C6H5CH(CH3)2 => C6H5OH + CH3COCH3 Cu + 2H2SO4 + 4NH4NO3 => 2(NH4)2SO4 + Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2

2NaOH + MgSO4 => Mg(OH)2 + Na2SO4

Muối tác dụng với dung dịch NaOH

Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu xanh. Muối X là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. MgSO4
 • Câu B. FeSO4
 • Câu C. CuSO4
 • Câu D. Fe2(SO4)3.

Liên quan tới phương trình

2NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH => 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 2NaOH + FeSO4 => Na2SO4 + Fe(OH)2 2NaOH + MgSO4 => Mg(OH)2 + Na2SO4Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.


Advertisement


Advertisement
Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân Ủng hộ tiền bạc công sức cất trường Quả Học hành đỗ đạt nhiều đời

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(