Metanol

Trong các chất sau: HCHO, CH3Cl, CH3COOCH3, CH3ONa, CH3OCH3, CO, CH2Cl2. Có bao nhiêu chất tạo ra metanol bằng 1 phản ứng ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 5 Đáp án đúng
  • Câu B. 6
  • Câu C. 4
  • Câu D. 3


Giải thích câu trả lời

- Gồm có 5 chất: HCHO, CH3Cl, CH3COOCH3, CH3ONa, CO.

- PTPƯ:

HCHO + H2 (Ni)→CH3OH

CH3Cl + NaOH (t0)→CH3OH + NaCl

CH3COOCH3 + NaOH (t0)→CH3OH + CH3COONa

HCl + CH3ONa → CH3OH + NaCl

CO + 2H2 (ZnO,CrO3)→CH3OH

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

CH3Cl + NaOH -> CH3OH + NaCl H2 + HCHO -> CH3OH CO + H2 -> CH3OH NaOH + CH3COOCH3 -> CH3COONa + CH3OH HCl + CH3ONa -> CH3OH + NaCl

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(