Advertisement
Thảo luận 5

Kim loại phản ứng với nước ở t0 thường

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH - ĐỒNG NAI

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Kim loại phản ứng với nước ở t0 thường

Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Ca Đáp án đúng
 • Câu B. Fe
 • Câu C. Cu
 • Câu D. AgNguồn nội dung

THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH - ĐỒNG NAI

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2 Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 2H2O + 2K → H2 + 2KOH H2O + 2Li → H2 + 2LiOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Đánh giá

Kim loại phản ứng với nước ở t0 thường

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2

Câu hỏi kết quả số #1

Bài toán thể tích

Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu được dung dịch A và 6,72 lít khí (đkc). Thể tích dung dịch hỗn hơp H2SO4 0,5M và HCl 1M cần dùng để trung hòa dung dịch A là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 0,3 lít
 • Câu B. 0,2 lít
 • Câu C. 0,4 lít
 • Câu D. 0,5 lít

Nguồn nội dung

THPT PHƯƠNG SƠN - BẮC NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Bari

Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo ra dung dịch làm xanh giấy quỳ tím là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Be
 • Câu B. Ba
 • Câu C. Zn
 • Câu D. Fe

Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2

Câu hỏi kết quả số #3

Bài toán kết tủa

Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 12,57% về khối lượng)
vào nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4 dư vào X, thu được 35,54
gam kết tủa. Giá trị của a là.

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 0,08
 • Câu B. 0,12
 • Câu C. 0,10
 • Câu D. 0,06

Nguồn nội dung

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2 H2O + Na2O → 2NaOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Ba(OH)2 + CuSO4 → Cu(OH)2 + BaSO4

Câu hỏi kết quả số #4

Sản phẩm phản ứng

Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Một chất khí và hai chất kết tủa.
 • Câu B. Một chất khí và không chất kết tủa.
 • Câu C. Một chất khí và một chất kết tủa.
 • Câu D. Hỗn hợp hai chất khí.

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ VĨNH PHÚC - THPTQG 2018

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2 Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 → 2Al(OH)3 + 3BaSO4 2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → 4H2O + Ba(AlO2)2 Al2(SO4)3 + 4H2O + 5Ba → 4H2 + 3BaSO4 + 2Ba(AlO2)2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Câu hỏi kết quả số #1

Bài toán kết tủa

Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 15,15 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung
dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 lít CO2(đktc) và 9,45 gam
H2O. Nhỏ từ từ 200ml dung dịch HCl 2M vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là :

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. 15,6
 • Câu B. 19,5
 • Câu C. 27,3
 • Câu D. 16,9

Nguồn nội dung

CHUYÊN KHTN - ĐH HÀ NỘI

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO2 12H2O + Al4C3 → 4Al(OH)3 + 3CH4 Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Kim loại phản ứng với nước ở t0 thường

Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Ca
 • Câu B. Fe
 • Câu C. Cu
 • Câu D. Ag

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH - ĐỒNG NAI

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2 Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 2H2O + 2K → H2 + 2KOH H2O + 2Li → H2 + 2LiOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #3

Câu hỏi lý thuyết về phản ứng kim loại với nước

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 4
 • Câu C. 3
 • Câu D. 1

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ VĨNH PHÚC

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 Fe + H2O → FeO + H2 2H2O + 2K → H2 + 2KOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #4

Bài toán liên quan tới tính chất hóa học của Na, Ca

Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lít khí (dktc). Giá trị của m là :

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 1,2
 • Câu B. 1,56
 • Câu C. 1,72
 • Câu D. 1,66

Nguồn nội dung

CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU - AN GIANG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

2H2O + 2K → H2 + 2KOH

Câu hỏi kết quả số #1

Thí nghiệm tạo chất khí

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Điện phân NaCl nóng chảy.
(b) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ).
(c) Cho mẩu K vào dung dịch AlCl3.
(d) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.
(e) Cho Ag vào dung dịch HCl.
(g) Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaHSO4.
Số thí nghiệm thu được chất khí là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 5
 • Câu C. 2
 • Câu D. 3

Nguồn nội dung

ĐỀ THAM KHẢO LẦN 3 - BỘ GD-ĐT

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + 2CuSO4 → 2Cu + 2H2SO4 + O2 2NaCl → Cl2 + 2Na 2H2O + 2K → H2 + 2KOH

Câu hỏi kết quả số #2

Phản ứng của kali với nước

Lấy 7,8 gam kali tác dụng hoàn toàn với nước thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2,24 lít.
 • Câu B. 1,12 lít.
 • Câu C. 0,56 lít.
 • Câu D. 4,48 lít.

Nguồn nội dung

CHUYÊN KHTN - ĐH HÀ NỘI

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + 2K → H2 + 2KOH

Câu hỏi kết quả số #3

Nhận định sai

Nhận định nào sau đây là sai?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Kim loại natri, kali tác dụng được với nước ở điều kiện thường, thu được dung dịch kiềm
 • Câu B. Sục khí CO2 vào dung dịch natri aluminat, thấy xuất hiện kết tủa keo trắng.
 • Câu C. Sắt là kim loại nhẹ, có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, đặc biệt có tính nhiễm từ.
 • Câu D. Nhôm tác dụng được với dung dịch natri hiđroxit.

Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO2 2H2O + NaAlO2 + CO2 → Al(OH)3 + NaHCO3 2H2O + 2K → H2 + 2KOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #4

Nhận định sai

Nhận định nào sau đây là sai

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Kim loại natri, kali tác dụng được với nước ở điều kiện thường, thu được dung dịch kiềm
 • Câu B. Sục khí CO2 vào dung dịch natri aluminat, thấy xuất hiện kết tủa keo trắng.
 • Câu C. Sắt là kim loại nhẹ, có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, đặc biệt có tính nhiễm từ.
 • Câu D. Nhôm tác dụng được với dung dịch natri hiđroxit.

Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO2 2H2O + 2K → H2 + 2KOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

H2O + 2Li → H2 + 2LiOH

Câu hỏi kết quả số #1

Kim loại phản ứng với nước ở t0 thường

Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Ca
 • Câu B. Fe
 • Câu C. Cu
 • Câu D. Ag

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH - ĐỒNG NAI

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2 Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 2H2O + 2K → H2 + 2KOH H2O + 2Li → H2 + 2LiOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #2

Sản phẩm phản ứng

Cho các phương trình phản ứng sau:
AgNO3 + FeO ---> ;
C2H5OH + HBr ----> ;
Ca(OH)2 + Cl2 ---> ;
H2S + H2SO4 + KMnO4 ---> ;
H2O + Li ---> ;
C2H2 --->
H2O + NH3 + FeSO4 ---> ;
Fe(NO3)2 + Na2S ---> ;
FeS + HNO3 ----->
H2SO4 + CuCO3 ----> ;
FeCl2 + H2O + CH3NH2 ----> ;
C2H4 + H2O + KMnO4 ----> ;
Trong các phương trình hóa học trên, có bao nhiêu phản ứng tạo từ 3 sản phẩm trở lên?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 3
 • Câu B. 4
 • Câu C. 5
 • Câu D. 7

Nguồn nội dung

Tài liệu luyện thi ĐH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2 Fe(NO3)2 + Na2S → FeS + 2NaNO3 5H2S + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 8H2O + 2MnSO4 + 2S + K2SO4 2Ca(OH)2 + 2Cl2 → 2H2O + CaCl2 + Ca(ClO)2 C2H5OH + HBr → H2O + C2H5Br 2C2H2 → C4H4 3FeS + 12HNO3 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 9NO + Fe(NO3)3 H2O + 2Li → H2 + 2LiOH 2H2O + 2NH3 + FeSO4 → (NH4)2SO4 + Fe(OH)2 2AgNO3 + FeO → Ag2O + Fe(NO3)2 FeCl2 + 2H2O + 2CH3NH2 → Fe(OH)2 + 2CH3NH3Cl H2SO4 + CuCO3 → H2O + CO2 + CuSO4

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng hóa học

Khi cho Na dư vào dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2, AlCl3 thì có hiện tượng
xảy ra ở cả 3 cốc là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Có kết tủa.
 • Câu B. Có khí thoát ra.
 • Câu C. Có kết tủa rồi tan.
 • Câu D. Không có hiện tượng gì.

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #2

Kim loại M hóa trị l

Cho 0,46 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H2O, thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M l

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Li
 • Câu B. K
 • Câu C. Na
 • Câu D. Rb

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #3

Bài toán thể tích

Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu được dung dịch A và 6,72 lít khí (đkc). Thể tích dung dịch hỗn hơp H2SO4 0,5M và HCl 1M cần dùng để trung hòa dung dịch A là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 0,3 lít
 • Câu B. 0,2 lít
 • Câu C. 0,4 lít
 • Câu D. 0,5 lít

Nguồn nội dung

THPT PHƯƠNG SƠN - BẮC NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #4

Phản ứng hóa học

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2
(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng
(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư
(e) Nhiệt phân AgNO3
(f) Điện phân nóng chảy Al2O3
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 2
 • Câu C. 3
 • Câu D. 5

Nguồn nội dung

THPT HÙNG VƯƠNG - QUẢNG BÌNH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3 CuO + H2 → Cu + H2O 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 Mg + FeSO4 → Fe + MgSO4 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2Al2O3 → 4Al + 3O2 Fe2(SO4)3 + Mg → 2FeSO4 + MgSO4

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng tạo chất rắn

Tiến hành các thí nghiệm sau :
(a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl
(b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư
(c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư
(d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là :

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 3
 • Câu C. 1
 • Câu D. 4

Nguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN - THÁI NGUYÊN

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 Ba(OH)2 + KHCO3 → H2O + KOH + BaCO3

Câu hỏi kết quả số #2

Thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa

Tiến hành các thí nghiệm sau
(1) Ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO3
(2) Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng
(3) Ngâm lá nhôm trong dung dịch NaOH
(4) Ngâm lá sắt được cuốn dây đồng trong ddHCl
(5) Để một vật bằng gang ngoài không khí ẩm
(6) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3
Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 1
 • Câu C. 3
 • Câu D. 4

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH - ĐỒNG NAI

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2AgNO3 + Cu → 2Ag + Cu(NO3)2


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 08:04:19pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(