Advertisement
Thảo luận 3

Điều chế cao su buna

Câu hỏi trắc nghiệm trong Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
 • Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X. Đáp án đúng
 • Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.


Giải thích câu trả lời

Chọn đáp án B

Sơ đồ đúng:

A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.

C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Sơ đồ điều chế sai:

B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.

Sai glucozơ → C2H4

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

C + CaO => CaC2 + CO CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 => CaO + CO2 2CH4 => C2H2 + 2H2 2C2H2 => C4H4 2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

C + CaO => CaC2 + CO

Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
 • Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Liên quan tới phương trình

C + CaO => CaC2 + CO CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 => CaO + CO2 2CH4 => C2H2 + 2H2 2C2H2 => C4H4 2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2

Ứng dụng

Quá trình tác dụng giữa cacbon và canxi oxit sẽ tạo thành canxi cacbua hay còn gọi là quá trình sản xuất

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. axetylen
 • Câu B. canxi xianamit
 • Câu C. thép
 • Câu D. đất đèn

Liên quan tới phương trình

C + CaO => CaC2 + CO

CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2

Bài toán kết tủa

Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 15,15 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung
dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 lít CO2(đktc) và 9,45 gam
H2O. Nhỏ từ từ 200ml dung dịch HCl 2M vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là :

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. 15,6
 • Câu B. 19,5
 • Câu C. 27,3
 • Câu D. 16,9

Liên quan tới phương trình

2Al + 2H2O + 2NaOH => 3H2 + 2NaAlO2 12H2O + Al4C3 => 4Al(OH)3 + 3CH4 Ca + 2H2O => Ca(OH)2 + H2 CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2

Xác định tên chất

Cho dãy chuyển hóa sau:
CaC2 ( + H2O ) → X ( + H2/ Pb/PbCO3, t0 ) → Y ( + H2O/H2SO4, t0 ) → Z.
Tên gọi của X và Z lần lượt là:

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. axetilen và ancol etylic.
 • Câu B. axetilen và etylen glicol.
 • Câu C. etan và etanal.
 • Câu D. etilen và ancol etylic.

Liên quan tới phương trình

C2H2 + H2 => C2H4 CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 C2H4 + H2O => C2H5OH

Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
 • Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Liên quan tới phương trình

C + CaO => CaC2 + CO CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 => CaO + CO2 2CH4 => C2H2 + 2H2 2C2H2 => C4H4 2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2

CaCO3 => CaO + CO2

Phát biểu

Cho các phát biểu sau:
(1). Trong phản ứng hóa học thì phản ứng nhiệt phân là phản ứng oxi hóa khử.
(2). Supe photphat kép có thành phần chỉ gồm Ca(H2PO4)2.
(3). Amophot là một loại phân hỗn hợp.
(4). Có thể tồn tại dung dịch có các chất: Fe(NO3)2, H2SO4, NaCl.
(5). Đổ dung dịch chứa NH4Cl vào dung dịch chứa NaAlO2 thấy kết tủa xuất hiện.
(6). Những chất tan hoàn toàn trong nước là những chất điện ly mạnh.
(7). Chất mà tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện là chất điện ly.
(8). Cho khí Cl2 qua giấy tẩm quỳ tím ẩm (màu tím) thấy giấy biến thành màu đỏ.
Số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 4
 • Câu C. 3
 • Câu D. 2

Liên quan tới phương trình

CaCO3 => CaO + CO2

Bài toán khối lượng

Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi,… Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, thu được m kg chất rắn. Giá trị của m là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 80,0
 • Câu B. 44,8.
 • Câu C. 64,8.
 • Câu D. 56,0.

Liên quan tới phương trình

CaCO3 => CaO + CO2

Bài toán khối lượng

Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi,… Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, thu được m kg chất rắn. Giá trị của m là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 80,0
 • Câu B. 44,8.
 • Câu C. 64,8.
 • Câu D. 56,0.

Liên quan tới phương trình

CaCO3 => CaO + CO2

Bài toán khối lượng

Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi,... Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, thu được m kg chất rắn. Giá trị của m là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 80,0.
 • Câu B. 44,8.
 • Câu C. 64,8
 • Câu D. 56,0.

Liên quan tới phương trình

CaCO3 => CaO + CO2

2CH4 => C2H2 + 2H2

PVC

Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể tích khí metan) theo
sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:
Metan ---(H = 15%)---> Axetilen ----(H=95%)---> Vinylclorua ---(H=90%)---> PVC.
Muốn tổng hợp 3,125 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đo ở đktc)?
(H=1, C=12, O=16, Cl=35,5)

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 17466 m3
 • Câu B. 18385 m3
 • Câu C. 2358 m3
 • Câu D. 5580 m3

Liên quan tới phương trình

2CH4 => C2H2 + 2H2 C2H2 + HCl => CH2CHCl

Chuyển hóa

Cho dãy chuyển hóa:
CH4 ---(1500 độ C)---> X ----(H2O)----> Y ----(H2)----> Z----(O2)----> T ---(C2H2)----> M;
Công thức cấu tạo của M là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CH3COOCH3
 • Câu B. CH2 =CHCOOCH3
 • Câu C. CH3COOC2H5
 • Câu D. CH3COOCH=CH2

Liên quan tới phương trình

2CH4 => C2H2 + 2H2 C2H2 + H2O => CH3CHO CH3CHO + H2 => C2H5OH C2H2 + CH3COOH => CH3COOCHCH2

Thể tích metan

Poli(vinyl clorua) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% metan về thể tích) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất (H) như sau :
Metan ---H=15%---> Axetilen ---H=95%---> Vinyl clorua ---H=90%---> Poli(vinyl clorua).
Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần để điều chế được 1 tấn PVC là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5589,08 m3
 • Câu B. 1470,81 m3
 • Câu C. 5883,25 m3
 • Câu D. 3883,24 m3

Liên quan tới phương trình

2CH4 => C2H2 + 2H2

Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
 • Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Liên quan tới phương trình

C + CaO => CaC2 + CO CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 => CaO + CO2 2CH4 => C2H2 + 2H2 2C2H2 => C4H4 2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2

2C2H2 => C4H4

Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
 • Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Liên quan tới phương trình

C + CaO => CaC2 + CO CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 => CaO + CO2 2CH4 => C2H2 + 2H2 2C2H2 => C4H4 2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2

Sản phẩm phản ứng

Cho các phương trình phản ứng sau:
AgNO3 + FeO ---> ;
C2H5OH + HBr ----> ;
Ca(OH)2 + Cl2 ---> ;
H2S + H2SO4 + KMnO4 ---> ;
H2O + Li ---> ;
C2H2 --->
H2O + NH3 + FeSO4 ---> ;
Fe(NO3)2 + Na2S ---> ;
FeS + HNO3 ----->
H2SO4 + CuCO3 ----> ;
FeCl2 + H2O + CH3NH2 ----> ;
C2H4 + H2O + KMnO4 ----> ;
Trong các phương trình hóa học trên, có bao nhiêu phản ứng tạo từ 3 sản phẩm trở lên?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 3
 • Câu B. 4
 • Câu C. 5
 • Câu D. 7

Liên quan tới phương trình

3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 => 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2 Fe(NO3)2 + Na2S => FeS + 2NaNO3 5H2S + 3H2SO4 + 2KMnO4 => 8H2O + 2MnSO4 + 2S + K2SO4 2Ca(OH)2 + 2Cl2 => 2H2O + CaCl2 + Ca(ClO)2 C2H5OH + HBr => H2O + C2H5Br 2C2H2 => C4H4 3FeS + 12HNO3 => Fe2(SO4)3 + 6H2O + 9NO + Fe(NO3)3 H2O + 2Li => H2 + 2LiOH 2H2O + 2NH3 + FeSO4 => (NH4)2SO4 + Fe(OH)2 2AgNO3 + FeO => Ag2O + Fe(NO3)2 FeCl2 + 2H2O + 2CH3NH2 => Fe(OH)2 + 2CH3NH3Cl H2SO4 + CuCO3 => H2O + CO2 + CuSO4

2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2

Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
 • Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Liên quan tới phương trình

C + CaO => CaC2 + CO CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 => CaO + CO2 2CH4 => C2H2 + 2H2 2C2H2 => C4H4 2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2

Alcohol

Khi đun rượu C2H5OH ở nhiệt độ 450°C cân xúc tác gì để tạo ra butan-1,3d9ien.

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. Al2O3, Cr2O3
 • Câu B. Ni, Zn
 • Câu C. Zn, Cr2O3
 • Câu D. Ni, Cr2O3

Liên quan tới phương trình

2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2

Xác định chất

Xác định các chất C biết A, B, C, D… là các chất vô cơ hoặc hữu cơ thỏa mãn:
A (600 đô C)→ B + C;
B + H2O → D;
E + F → A;
2D → (xt,t0) E + F + 2H2O;
n E →( to, p, xt) Cao su Buna.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H5OH
 • Câu B. CH3CHO
 • Câu C. C2H6
 • Câu D. C6H6

Liên quan tới phương trình

2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n

nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6

Carbohidrat

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Xenlulozơ
 • Câu B. Saccarozơ.
 • Câu C. Tinh bột
 • Câu D. Glucozơ

Liên quan tới phương trình

nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6

Phản ứng thủy phân

Dãy các chất đều có phản ứng thuỷ phân là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE.
 • Câu B. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, lipit.
 • Câu C. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ.
 • Câu D. tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

Liên quan tới phương trình

3H2O + (C17H35COO)3C3H5 => C3H5(OH)3 + 3C17H35COOH H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6

Hợp chất thủy phân tạo thành glucozo

Trong số các chất sau: xelulozơ, saccarozơ, frutozơ, glucozơ. Số chất khi thủy phân đến cùng chỉ thu được glucozơ là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. tinh bột xenlulozơ
 • Câu B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ
 • Câu C. xenlulozơ, fructozơ, saccarozơ
 • Câu D. Tinh bột, saccarozơ

Liên quan tới phương trình

H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6

Carbohidrat

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. thủy phân
 • Câu B. tráng gương
 • Câu C. trùng ngưng
 • Câu D. hoà tan Cu(OH)2

Liên quan tới phương trình

H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6

C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2

Phản ứng oxi hóa - khử

Cho các phản ứng sau:
a. Cu(HNO3)2 loãng →
b. Fe2O3+ H2SO4 →
c. FeS + dung dịch HCl →
d. NO2 + dung dịch NaOH →
e.HCHO + Br2 + H2O →
f. glucozo (men) →
g. C2H6 + Cl2 (askt) →
h. glixerol + Cu(OH)2 →
Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 6
 • Câu B. 7
 • Câu C. 5
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

2NaOH + 2NO2 => H2O + NaNO2 + NaNO3 Br2 + C2H6 => C2H5Br + HBr 2Br2 + H2O + HCHO => CO2 + 4HBr C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2

Glucose

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 20,0
 • Câu B. 30,0
 • Câu C. 13,5
 • Câu D. 15,0

Liên quan tới phương trình

Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2

Glucose

Lên men hoàn toàn a gam glucozơ, thu được C2H5OH và CO2. Hấp thụ hết CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của a là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 30,6
 • Câu B. 27,0
 • Câu C. 15,3
 • Câu D. 13,5

Liên quan tới phương trình

Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2

Carbohidrat

Cho 360 g glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ khí CO2 sinh ra hấp thụ vào dd
NaOH dư được 318 g muối. Hiệu suất phản ứng lên men là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 75,0%
 • Câu B. 80,0%
 • Câu C. 62,5%
 • Câu D. 50,0%.

Liên quan tới phương trình

2NaOH + CO2 => H2O + Na2CO3 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2

nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
 • Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Liên quan tới phương trình

C + CaO => CaC2 + CO CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 => CaO + CO2 2CH4 => C2H2 + 2H2 2C2H2 => C4H4 2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2

Polime

Cho các polime :(-CH2 – CH2-)n, (-CH2-CH = CH-CH2-)­n và (-NH-[CH2]5-CO-) . Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. CH2 = CH2 ; CH3 – CH = CH – CH3 ; H2N – CH2 -CH2– COOH.
 • Câu B. CH2 = CHC1 ; CH3 – CH = CH – CH3 ; H2N – CH(NH2) – COOH.
 • Câu C. CH2 = CH2 ; CH2 = CH – CH = CH2 ; H2N – [CH2]5 – COOH.
 • Câu D. CH2 = CH2 ; CH3 – CH = C = CH2 ; H2N – [CH2]5 – COOH.

Liên quan tới phương trình

nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Xác định chất

Xác định các chất C biết A, B, C, D… là các chất vô cơ hoặc hữu cơ thỏa mãn:
A (600 đô C)→ B + C;
B + H2O → D;
E + F → A;
2D → (xt,t0) E + F + 2H2O;
n E →( to, p, xt) Cao su Buna.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H5OH
 • Câu B. CH3CHO
 • Câu C. C2H6
 • Câu D. C6H6

Liên quan tới phương trình

2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n

H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2

Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
 • Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Liên quan tới phương trình

C + CaO => CaC2 + CO CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 => CaO + CO2 2CH4 => C2H2 + 2H2 2C2H2 => C4H4 2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2

Phản ứng

Trong các phương trình hóa học sau thi phản ứng nao không đúng?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. FeSO4 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2 + BaSO4
 • Câu B. 3Zn + 2Fe(NO3)32Fe(NO3)2 + 3Zn(NO3)2
 • Câu C. H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2
 • Câu D. FeCl2 + Na2S → FeS + 2NaCl

Liên quan tới phương trình

FeCl2 + Na2S => FeS + 2NaCl 3Zn + 2Fe(NO3)3 => 2Fe + 3Zn(NO3)2 FeSO4 + Ba(OH)2 => Fe(OH)2 + BaSO4 H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.


Advertisement


Advertisement
Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân Không ngăn kẻ xấu làm sai, Quả Mất năng lực kém dở

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(