Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
  • Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X. Đáp án đúng
  • Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
  • Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.


Giải thích câu trả lời

Chọn đáp án B

Sơ đồ đúng:

A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.

C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Sơ đồ điều chế sai:

B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.

Sai glucozơ → C2H4

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

C + CaO -> CaC2 + CO CaC2 + H2O -> C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 -> CaO + CO2 CH4 -> C2H2 + H2 C2H2 -> C4H4 C2H5OH -> H2 + H2O + CH2=CH-CH=CH2 H2O + (C6H10O5)n -> C6H12O6 C6H12O6 -> C2H5OH + CO2 CH2=CH-CH=CH2 -> (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 -> CH2=CHCH=CH2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D