Điều chế andehi

Cho phương trình phản ứng hóa hoc sau:
2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO
Trong phản ứng trên, xúc tác nào được sử dụng?

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. PdCl2/CuCl2/HCl Đáp án đúng
 • Câu B. PdCl2/CuCl2/H2SO4
 • Câu C. NiCl2/CuCl2/HCl
 • Câu D. PdCl2/NaCl/HCl


Giải thích câu trả lời

2CH2=CH2 + O2 → ( PdCl2/CuCl2/HCl) 2CH3CHO
rong phản ứng trên, xúc tác PdCl2/CuCl2/HCl được sử dụng

Nguồn nội dung

Chương trình Hóa học 11

Liên quan tới phương trình

O2 + CH2=CH2 => CH3CHO

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

O2 + CH2=CH2 => CH3CHO

Anđehit axetic điều chế trực tiếp từ một phản ứng

Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra
anđehit axetic là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.
 • Câu B. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.
 • Câu C. C2H5OH, C2H4, C2H2.
 • Câu D. CH3COOH, C2H2, C2H4.

Liên quan tới phương trình

C2H2 + H2O => CH3CHO C2H5OH + CuO => CH3CHO + Cu + H2O O2 + CH2=CH2 => CH3CHO

Điều chế andehi

Cho phương trình phản ứng hóa hoc sau:
2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO
Trong phản ứng trên, xúc tác nào được sử dụng?

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. PdCl2/CuCl2/HCl
 • Câu B. PdCl2/CuCl2/H2SO4
 • Câu C. NiCl2/CuCl2/HCl
 • Câu D. PdCl2/NaCl/HCl

Liên quan tới phương trình

O2 + CH2=CH2 => CH3CHO

phản ứng tạo đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
Fe + HCl + Fe3O4 --> ;
NaOH + HF --> ;
O2 + CH2=CH2 --> ;
H2 + S --> ;
C2H5OH + H2N-CH2-COOH --> ;
O2 + C4H8O --> ;
Cl2 + H2O --> ;
CaCO3 + HCl --> ;
Al(OH)3 + H2SO4 ---> ;
C6H5CH(CH3)2 --t0--> ;
Mg + BaSO4 --> ;
FeO + O2 --> ;
Al + H2O + KOH --> ;
Fe2O3 + HNO3 ---> ;
(CH3COO)2Ca --t0--> ;
NaHCO3 + CH2OH[CHOH]4COOH --> ;
Cl2 + NH3 --> ;
HCl + (CH3NH3)2CO3 --> ;
Cu + H2SO4 + NH4NO3 ---> ;
NaOH + NH4HSO3 ---> ;
H2O + KAlO2 + CO2 --> ;
Cl2 + F2 --> ;
K2CO3 --t0--> ;
Cl2 + H2S --> ;
NaOH + FeSO4 ---> ;
Ag + Br2 --> ;
H2SO4 + Fe3O4 ---> ;
C4H8 + H2O --> ;
H2 + CH2=CH-COOH --> ;
Br2 + C6H5NH2 ---> ;

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 24
 • Câu B. 16
 • Câu C. 8
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

(CH3COO)2Ca => CaCO3 + CH3COCH3 CaCO3 + HCl => H2O + CO2 + CaCl2 Cl2 + H2O => HCl + HClO H2O + KAlO2 + CO2 => Al(OH)3 + KHCO3 Fe2O3 + HNO3 => Fe(NO3)2 + H2O FeO + O2 => Fe2O3 NaOH + FeSO4 => Na2SO4 + Fe(OH)2 Fe + HCl + Fe3O4 => FeCl2 + H2O Cl2 + F2 => ClF Cl2 + NH3 => N2 + NH4Cl NaOH + HF => H2O + NaF Al(OH)3 + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2O H2 + S => H2S K2CO3 => K2O + CO2 H2SO4 + Fe3O4 => Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 C4H8 + H2O => C4H10O Al + H2O + KOH => H2 + KAlO2 Mg + BaSO4 => Ba + MgSO4 Cl2 + H2S => HCl + S Br2 + C6H5NH2 => C6H2Br3NH2 + HBr Ag + Br2 => AgBr HCl + (CH3NH3)2CO3 => H2O + CO2 + CH3NH3Cl O2 + C4H8O => H2O + CO2 C2H5OH + H2N-CH2-COOH => H2O + H2N-CH2-COOC2H5 NaHCO3 + CH2OH[CHOH]4COOH => H2O + CO2 + CH2OH[CHOH]4COONa H2 + CH2=CH-COOH => CH3CH2COOH NaOH + NH4HSO3 => H2O + NH3 + NaHSO3 O2 + CH2=CH2 => CH3CHO C6H5CH(CH3)2 => C6H5OH + CH3COCH3 Cu + H2SO4 + NH4NO3 => (NH4)2SO4 + Cu(NO3)2 + H2O + NO2