Thảo luận 1

Crom oxit

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Crom oxit

Oxit nào dưới đây không tan trong dung dịch NaOH loãng ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. P2O5
 • Câu B. Al2O3.
 • Câu C. Cr2O3 Đáp án đúng
 • Câu D. K2ONguồn nội dung

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 H2O + K2O → 2KOH 6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4

Đánh giá

Crom oxit

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng hóa học

1. H2S+ SO2 →
2. Ag + O3 →
3. Na2SO3 + H2SO4 loãng →
4. SiO2+ Mg →
5. SiO2 + HF →
6. Al2O3 + NaOH →
7. H2O2 + Ag2O →
8. Ca3P2 + H2O→
Số phản ứng oxi hóa khử là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 6
 • Câu C. 5
 • Câu D. 3

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Ag + O3 → Ag2O + O2 Ag2O + H2O2 → 2Ag + H2O + O2 Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 2H2S + SO2 → 2H2O + 3S H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 SiO2 + 4HF → 2H2O + SiF4 2Mg + SiO2 → Si + 2MgO Ca3P2 + 3H2O → Ca(OH)2 + 2PH3

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Phản ứng hóa học

Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, ZnO, Sn(OH)2, Zn(OH)2, NaHS,
KHSO3, KHSO4, Fe(NO3)2, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được
với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 7
 • Câu B. 9
 • Câu C. 10
 • Câu D. 8

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO2 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 2NaOH + Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4] 2HCl + ZnO → H2O + ZnCl2 3HCl + Sn(OH)2 → 2H2O + HSnCl3 3H2O + 2NaOH + Sn(OH)2 + N2H4.H2O → 2NH4OH + Na2[Sn(OH)6] 2HCl + Zn(OH)2 → 2H2O + ZnCl2 H2O + 2NaOH + ZnO → Na2[Zn(OH)4]

Câu hỏi kết quả số #3

Phản ứng hóa học

Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp BaO, Al2O3 và FeO đốt nóng thu
được chất rắn X1. Hòa tan chất rắn X1 thu được chất rắn Y1 và chất rắn E1.
Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y1 htu được kết tủa F1. Hòa tan dung dịch E1
vào dd NaOH dư thấy bị tan 1 phần và còn chất rắn G1. Cho G1vào dung dịch
AgNO3 dư (coi CO2 không phản ứng với nước). Tổng số phản ứng xảy ra là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. 7
 • Câu B. 6
 • Câu C. 8
 • Câu D. 9

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 BaO + CO2 → BaCO3 CO + FeO → Fe + CO2

Câu hỏi kết quả số #4

Tính chất hóa học của oxit nhôm

Oxit nhôm không phản ứng với chất nào sau đây?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. HCl
 • Câu B. H2
 • Câu C. Ca(OH)2
 • Câu D. NaOH

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al2O3 + Ca(OH)2 → H2O + Ca(AlO2)2 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2

H2O + K2O → 2KOH

Câu hỏi kết quả số #1

Crom oxit

Oxit nào dưới đây không tan trong dung dịch NaOH loãng ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. P2O5
 • Câu B. Al2O3.
 • Câu C. Cr2O3
 • Câu D. K2O

Nguồn nội dung

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 H2O + K2O → 2KOH 6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Kim loại kiềm

Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu được dung dịch KOH có nồng độ x%. Giá trị của x là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 14
 • Câu B. 18
 • Câu C. 22
 • Câu D. 16

Nguồn nội dung

ĐỀ MINH HỌA LẦN 3 (BỘ GD)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2O + K2O → 2KOH

Câu hỏi kết quả số #3

Xác định cặp chất không phản ứng về kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

Cặp chất không xảy ra phản ứng là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2
 • Câu B. dung dịch NaOH và Al2O3.
 • Câu C. K2O và H2O.
 • Câu D. Na và dung dịch KCl.

Nguồn nội dung

THPT TIÊN LÃNG - HẢI PHÒNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 H2O + K2O → 2KOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #4

Xác định chất kết tủa sau phản ứng

Hòa tan hỗn hợp gồm K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là :

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. K2CO3
 • Câu B. Fe(OH)3
 • Câu C. Al(OH)3
 • Câu D. BaCO3

Nguồn nội dung

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

BaO + H2O → Ba(OH)2 H2O + K2O → 2KOH Al2O3 + 3H2O → 2Al(OH)3

6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4

Câu hỏi kết quả số #1

Bài toán khối lượng

Cho 2,13 gam P2O5 tác dụng với 80 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chứa m gam muối. Bỏ qua sự thủy phân của các ion, giá trị của m là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4,70.
 • Câu B. 4,48.
 • Câu C. 2,46.
 • Câu D. 4,37.

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2016

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4 4NaOH + P2O5 → H2O + 2Na2HPO4

Câu hỏi kết quả số #2

Crom oxit

Oxit nào dưới đây không tan trong dung dịch NaOH loãng ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. P2O5
 • Câu B. Al2O3.
 • Câu C. Cr2O3
 • Câu D. K2O

Nguồn nội dung

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 H2O + K2O → 2KOH 6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4

Câu hỏi kết quả số #3

Oxit acid tác dụng với NaOH loãng

Cho dãy các oxit: NO2, Cr2O3, SO2, CrO3, CO2, P2O5, Cl2O7, SiO2, CuO. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 8
 • Câu B. 5
 • Câu C. 7
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

ÔN LUYỆN THI CẤP TỐC HÓA HỌC - CÙ THANH TOÀN

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3 NaOH + CO2 → NaHCO3 6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4 2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3 NaOH + SO2 → NaHSO3 2NaOH + CrO3 → H2O + Na2CrO4 2NaOH + 2NO2 → H2O + NaNO2 + NaNO3 2NaOH + Cl2O7 → H2O + 2NaClO4 4NaOH + 3CO2 → H2O + Na2CO3 + 2NaHCO3

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Phát biểu

Cho các phát biểu sau:
(a) Gang là hợp kim của sắt có chứa từ 0,01 – 2% khối lượng cacbon.
(b) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.
(c) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch K2CrO4 thấy dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam
(d) Hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 dùng hàn đường ray.
(e) Nước đá khô có công thức là CO2 (rắn), không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm.
Số phát biểu sai là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 1

Nguồn nội dung

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe 14HCl + K2Cr2O7 → 3Cl2 + 7H2O + 2KCl + 2CrCl3

Câu hỏi kết quả số #2

Phản ứng hóa học

Có bảy ống nghiệm đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm : (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3, K2Cr2O7 và (COONa)2. Cho Ba(OH)2 đến dư vào bảy ống nghiệm trên. Sau khi các phản ứng kết thúc số ống nghiệm thu được kết tủa là :

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học

 • Câu A. 4
 • Câu B. 5
 • Câu C. 6
 • Câu D. 7

Nguồn nội dung

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → H2O + 2NH3 + BaSO4 K2CO3 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaCO3 FeCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Fe(OH)2 Ba(OH)2 + 2Cr(OH)3 → 4H2O + Ba(CrO2)2


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:37:54am