Advertisement
Thảo luận 5

Chất tham gia tráng bạc

Câu hỏi trắc nghiệm trong Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Chất tham gia tráng bạc

Cho các chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl
fomat, vinyl axetilen, glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri
fomat, axeton. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 8
 • Câu B. 6
 • Câu C. 7
 • Câu D. 5 Đáp án đúng


Giải thích câu trả lời

Chọn đáp án D

HCHO, HCOOC6H5, Glu, HCOONa, CH3CHO.

Tất cả các chất trên đều có nhóm CHO phương trình chung là:

RCHO + 2 (Ag(NH3)2)OH→RCOONH4 + 2Ag ↓ +3NH3 + H2O

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 => (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3 4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 => 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 => 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 2[Ag(NH3)2]OH + HCOONa => 2Ag + H2O + 3NH3 + NH4NaCO3

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 => (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

Phản ứng hóa học

Các chất trong dãy nào sau đây khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đều tạo ra sản phẩm là kết tủa:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. fructozơ, anđehit axetic, amilopectin, xenlulozơ.
 • Câu B. Đivinyl, glucozơ, metyl fomat, amilozơ.
 • Câu C. glucozơ, metyl fomat, saccarozơ, anđehit axetic.
 • Câu D. vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, axetanđehit.

Liên quan tới phương trình

4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 => (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3 2AgNO3 + C2H2 + 2NH3 => 2NH4NO3 + Ag2C2 C6H12O6 + 2Ag(NH3)2OH => 2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4

Khối lượng bạc tạo thành

Cho hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOOH; 0,02 mol HCHO và 0,01 mol HCOOCH3 tác dụng với
AgNO3/NH3 (dư) thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 21,92
 • Câu B. 19,26
 • Câu C. 16,92
 • Câu D. 12,96

Liên quan tới phương trình

4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 => (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3 2AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH => (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3 2AgNO3 + H2O + 3NH3 + HCOOCH3 => 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3

Chất tham gia tráng bạc

Cho các chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl
fomat, vinyl axetilen, glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri
fomat, axeton. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 8
 • Câu B. 6
 • Câu C. 7
 • Câu D. 5

Liên quan tới phương trình

4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 => (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3 4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 => 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 => 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 2[Ag(NH3)2]OH + HCOONa => 2Ag + H2O + 3NH3 + NH4NaCO3

Phát biểu

Cho các phát biểu sau:
(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.
(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.
(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.
(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.
(f) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.
Số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 5
 • Câu C. 3
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 => (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3 2CH3COOH + Cu(OH)2 => 2H2O + (CH3COO)2Cu H2 + RCHO => RCH2OH C6H6 + CH2=CHCH3 => C6H5CH(CH3)2 C6H5CH(CH3)2 => C6H5OH + CH3COCH3

4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 => 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4

Este Lipid

Cho các chất : CH3COOH, CH3CHO, HCOOH, HCOOC2H5.
Có bao nhiêu chất có thể tham gia phản ứng tráng gương ?

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 1
 • Câu B. 2
 • Câu C. 3
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

2AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH => (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3 4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 => 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4

Chuyển hóa

Cho sơ đồ chuyển hóa sau :
(1) C4H6O2 (M) + NaOH -->(t0) (A)+ (B)
(2) (B) + AgNO3 + NH3 +H2O -->(t0) (F)↓ + Ag + NH4NO3
(3) (F) + NaOH -->(t0) (A)↑ + NH3 + H2O.
M là chất

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. HCOO(CH2)=CH2
 • Câu B. CH3COOCH=CH2
 • Câu C. HCOOCH=CHCH3
 • Câu D. CH2=CHCOOCH3

Liên quan tới phương trình

4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 => 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4 NaOH + CH3COONH4 => CH3COONa + H2O + NH3 NaOH + CH3COOCHCH2 => CH3CHO + CH3COONa 4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 => 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4

Xác định chất

Cho sơ đồ chuyển hóa sau :
(1) C4H6O2 (M) + NaOH ---t0--> (A) + (B)
(2) (B) + AgNO3 + NH3 +H2O ---t0---> (F)↓ + Ag + NH4NO3
(3) (F) + NaOH ---t0---> (A)↑ + NH3 + H2O
Chất M là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. HCOO(CH2)=CH2
 • Câu B. CH3COOCH=CH2
 • Câu C. HCOOCH=CHCH3
 • Câu D. CH2=CHCOOCH3

Liên quan tới phương trình

NaOH + CH3COONH4 => CH3COONa + H2O + NH3 4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 => 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4 NaOH + CH3COOCH=CH2 => CH3CHO + CH3COONa

Chất tham gia tráng bạc

Cho các chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl
fomat, vinyl axetilen, glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri
fomat, axeton. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 8
 • Câu B. 6
 • Câu C. 7
 • Câu D. 5

Liên quan tới phương trình

4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 => (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3 4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 => 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 => 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 2[Ag(NH3)2]OH + HCOONa => 2Ag + H2O + 3NH3 + NH4NaCO3

2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 => 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7

Carbohidrat

Cho các phát biểu sau:
(1) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(2) Saccarozơ, mantozơ, tinh bột và xenlulozơ đều bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác.
(3) Tinh bột và xenlulozơ đều được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.
(4) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh.
Phát biểu đúng là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. (1) và (4)
 • Câu B. (1), (2) và (4)
 • Câu C. (1), (2) và (3)
 • Câu D. (1), (2), (3) và (4)

Liên quan tới phương trình

5nH2O + 6nCO2 => 6nO2 + (C6H10O5)n Cu(OH)2 + 2C6H12O6 => (C6H11O6)2Cu + 2H2O Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => 2H2O + (C12H22O11)2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu 2AgNO3 + H2O + 2NH3 + C12H22O11 => 2Ag + NH4NO3 + C12H22O12 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 => 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 2AgNO3 + H2O + 2NH3 + C6H12O6 => 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6

Sơ đồ phản ứng

Cho sơ đồ phản ứng sau:

(a) X + H2O ----xt----> Y
(b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O ----> amoni gluconat + Ag + NH4NO3
(c) Y ----xt----> E + Z
(d) Z + H2O ----as, chất diệp lục----> X + G
X, Y, Z lần lượt là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Xenlulose, saccarose, cacbon đioxid
 • Câu B. Tinh bột, glucose, etanol
 • Câu C. Xenlulose, fructose, cacbon đioxid
 • Câu D. Tinh bột, glucose, cacbon dioxid

Liên quan tới phương trình

5nH2O + 6nCO2 => 6nO2 + (C6H10O5)n nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 C6H12O6 + 2Ag(NH3)2OH => 2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 => 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7

Chất tham gia tráng bạc

Cho các chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl
fomat, vinyl axetilen, glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri
fomat, axeton. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 8
 • Câu B. 6
 • Câu C. 7
 • Câu D. 5

Liên quan tới phương trình

4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 => (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3 4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 => 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 => 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 2[Ag(NH3)2]OH + HCOONa => 2Ag + H2O + 3NH3 + NH4NaCO3

Chất tạo ra bạc

Trong số các chất: Metanol; axít fomic; glucozơ; saccarozơ; metylfomat;
axetilen; tinh bột. Số chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag
kim loại là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 5

Liên quan tới phương trình

2AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH => (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3 2AgNO3 + H2O + 3NH3 + HCOOCH3 => 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3 C6H12O6 + 2Ag(NH3)2OH => 2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 => 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7

2[Ag(NH3)2]OH + HCOONa => 2Ag + H2O + 3NH3 + NH4NaCO3

Chất tham gia tráng bạc

Cho các chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl
fomat, vinyl axetilen, glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri
fomat, axeton. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 8
 • Câu B. 6
 • Câu C. 7
 • Câu D. 5

Liên quan tới phương trình

4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 => (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3 4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 => 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 => 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 2[Ag(NH3)2]OH + HCOONa => 2Ag + H2O + 3NH3 + NH4NaCO3

Phản ứng

Trong các PTHH sau, có bao nhiêu phản ứng không tạo ra chất khí?

H2O + Mg → ;

HCl + Mg(HCO3)2 → ;

C6H6 + HCl → ;

C2H5OH + HCOOH → ;

Cu + H2O + O2 + CO2 → ;

[Ag(NH3)2]OH + HCOONa → ;

AlCl3 + Mn → ;

Fe(NO3)2 + Na2CO3 →

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 5
 • Câu C. 6
 • Câu D. 7

Liên quan tới phương trình

C2H5OH + HCOOH => H2O + HCOOC2H5 2AlCl3 + 3Mn => 2Al + 3MnCl2 2HCl + Mg(HCO3)2 => H2O + MgCl2 + 2CO2 2Cu + H2O + O2 + CO2 => Cu2CO3(OH)2 H2O + Mg => H2 + MgO C6H6 + 2HCl => 2H2 + C6H4Cl2 Fe(NO3)2 + Na2CO3 => FeCO3 + 2NaNO3 2[Ag(NH3)2]OH + HCOONa => 2Ag + H2O + 3NH3 + NH4NaCO3

Advertisement

Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.Advertisement
Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân Không yêu lao động, không yêu việc làm, Quả Bị thất nghiệp

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(