Chất khí sinh ra sau phản ứng tác dụng được với dd NaOH

Có các phản ứng: 1) Cu + HNO3 loãng → khí X +... 2 ) MnO2 + HCl đặc → khí Y + ... 3) NaHSO3 + NaHSO4 → khí Z + ... 4) Ba(HCO3)2 + HNO3 → khí T + ... Các khí sinh ra tác dụng được với dung dịch NaOH là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. X, Y, Z, T.
  • Câu B. Y, Z, T. Đáp án đúng
  • Câu C. Z, T.
  • Câu D. Y, T.


Giải thích câu trả lời

Chọn đáp án B

1) Cu + HNO3 loãng → khí X +... X là NO (Không tác dụng với NaOH)

2 ) MnO2 + HCl đặc → khí Y + ... Y là Cl2

3) NaHSO3 + NaHSO4 → khí Z + ... Z là SO2

4) Ba(HCO3)2 + HNO3 → khí T + ... T là CO2

Nguồn nội dung

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Liên quan tới phương trình

Cl2 + NaOH -> H2O + NaCl + NaClO NaOH + CO2 -> NaHCO3 HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2 NaOH + SO2 -> H2O + Na2SO3 HNO3 + Ba(HCO3)2 -> Ba(NO3)2 + H2O + CO2 NaHSO3 + NaHSO4 -> H2O + Na2SO4 + SO2 Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + H2O + NO

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(