Thảo luận 2

Câu hỏi lý thuyết về phương pháp điện phân

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT TIÊN LÃNG - HẢI PHÒNG

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Câu hỏi lý thuyết về phương pháp điện phân

Trong các kim loại Na, Fe, Cu, Ag, Al. Có bao nhiêu kim loại chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 1
 • Câu B. 2 Đáp án đúng
 • Câu C. 4
 • Câu D. 3Nguồn nội dung

THPT TIÊN LÃNG - HẢI PHÒNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4NaOH → 2H2O + 4Na + O2 2Al2O3 → 4Al + 3O2

Đánh giá

Câu hỏi lý thuyết về phương pháp điện phân

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

4NaOH → 2H2O + 4Na + O2

Câu hỏi kết quả số #1

Điện phân nóng chảy

Sản phẩm điện phân NaOH nóng chảy là:

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. Na, O2 và H2O
 • Câu B. Na, H2 và O2
 • Câu C. Na, H2 và H2O.
 • Câu D. Na, H2, O2 và H2O.

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4NaOH → 2H2O + 4Na + O2

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Phản ứng tạo chất khí

Cho các phương trình hóa học sau:
HNO3 + Fe3O4 ---> ;
Fe(NO3)2 --t0--> ;
NaOH + NH2CH2COOCH3 ---> ;
NaOH + MgCl2 ---> ;
BaCl2 + MgSO4 ---> ;
NaOH + NH4NO3 ---> ;
Fe + H2O ---> ;
Ca(OH)2 + SO2 ----> ;
BaO + CO2 ---> ;
FeCl2 + Zn ----> ;
NaOH --t0---> ;
BaCl2 + NaHSO4 ---> ;
Cu + HCl + KNO3 ---> ;
Ag + Cl2 ----> ;
C + H2SO4 ---> ;
H2 + C6H5CHCH2 ----> ;
HNO3 + CuS2 ---> ;
HCl + HNO3 ----> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng tạo ra chất khí?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 6
 • Câu B. 10
 • Câu C. 14
 • Câu D. 9

Nguồn nội dung

Tài liệu luyện thi ĐH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

BaO + CO2 → BaCO3 Ca(OH)2 + SO2 → H2O + CaSO3 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4 FeCl2 + Zn → Fe + ZnCl2 2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NaCl 4NaOH → 2H2O + 4Na + O2 NaOH + NH4NO3 → H2O + NaNO3 + NH3 C + 2H2SO4 → 2H2O + 2SO2 + CO2 BaCl2 + MgSO4 → MgCl2 + BaSO4 6HCl + 2HNO3 → 3Cl2 + 4H2O + 2NO 10HNO3 + Fe3O4 → 5H2O + NO + 3Fe(NO3)3 2Ag + Cl2 → 2AgCl Cu + 4HCl + 2KNO3 → 2H2O + 2KCl + 2NO2 + CuCl2 14HNO3 + 3CuS2 → 4H2O + 3H2SO4 + 14NO + 3CuSO4 NaOH + NH2CH2COOCH3 → CH3CHO + NH2CH2COONa BaCl2 + 2NaHSO4 → 2HCl + Na2SO4 + BaSO4 2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2 H2 + C6H5CHCH2 → C6H5CH2CH3

Câu hỏi kết quả số #3

đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 ---> ;
CH3I + C2H5NH2 ---> ;
Br2 + C6H6 ---> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O ---> ;
NaHCO3 + C2H5COOH ---> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 ---> ;
Br2 + KI ---> ;
H2O + KCl ---> ;
S + CrO3 ----> ;
FeCl2 + H2O ----> ;
AlCl3 ---t0--> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 ---> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 --->
O2 + C4H10 --> ;
Ba(OH)2 + Cr(NO3)3 ---> ;
NaOH + K2HPO4 ---> ;
NaOH + C2H5Cl ---> ;
H2SO4 + Fe(OH)2 ---> ;
Cu + H2SO4 + NaNO3 ---> ;
F2 + H2 ---> ;
Fe2O3 + H2 ---> ;
CaO + HCl ---> ;
KOH + CH3NH3HCO3 ---> ;
C + ZnO ---> ;
Zn + BaSO4 ---> ;
Na2SO3 + Ba(OH)2 ---> ;
H2 + O2 ---> ;
NaOH + CuCl2 ---> ;
Al + H2O ---> ;
NaOH + CH3COOK ---> ;
Mg + CO2 ---> ;
Fe + H2O ---> ;
Ca(OH)2 + SO2 ---> ;
BaO + CO2 ---> ;
FeCl2 + Zn ----> ;
NaOH --dpnc--> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình tạo ra đơn chất?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 26
 • Câu B. 18
 • Câu C. 24
 • Câu D. 12

Nguồn nội dung

Tài liệu luyện thi ĐH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 BaO + CO2 → BaCO3 C + ZnO → CO + Zn Ca(OH)2 + SO2 → H2O + CaSO3 CaO + 2HCl → H2O + CaCl2 2Mg + CO2 → C + 2MgO 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4 H2SO4 + Fe(OH)2 → 2H2O + FeSO4 FeCl2 + Zn → Fe + ZnCl2 2H2 + O2 → 2H2O Br2 + 2KI → I2 + 2KBr H2O + KCl → H2 + KClO3 4NaOH → 2H2O + 4Na + O2 3Cu + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 4H2O + Na2SO4 + 2NO + 3CuSO4 2AlCl3 → 2Al + 3Cl2 Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr 3FeCl2 + 4H2O → H2 + 6HCl + Fe3O4 5O2 + 2C4H10 → 4CH3COOH + 2H2O 3H2SO4 + 2KMnO4 + 5H2C2O4 → 8H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + 10CO2 F2 + H2 → 2HF 3Fe2O3 + H2 → H2O + 2Fe3O4 CH3I + C2H5NH2 → HI + C2H5NHCH3 Zn + BaSO4 → ZnSO4 + Ba NaOH + C2H5Cl → C2H4 + H2O + NaCl 3S + 4CrO3 → 3SO2 + 2Cr2O3 Na2SO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO3 NaOH + HCOONH3CH2CH3 → H2O + C2H5NH2 + HCOONa 4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2 2KOH + CH3NH3HCO3 → H2O + K2CO3 + CH3NH2 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7NH4 Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr 3H2O + 3K2CO3 + 2FeCl3 → 6KCl + 3CO2 + 2Fe(OH)3 2NaOH + 2CH3COOK → 2C2H4 + K2CO3 + Na2CO3 NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4

Câu hỏi kết quả số #4

Câu hỏi lý thuyết về phương pháp điện phân

Trong các kim loại Na, Fe, Cu, Ag, Al. Có bao nhiêu kim loại chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 1
 • Câu B. 2
 • Câu C. 4
 • Câu D. 3

Nguồn nội dung

THPT TIÊN LÃNG - HẢI PHÒNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4NaOH → 2H2O + 4Na + O2 2Al2O3 → 4Al + 3O2

2Al2O3 → 4Al + 3O2

Câu hỏi kết quả số #1

Phương pháp điều chế nhôm

Để sản xuất nhôm trong công nghiệp người ta thường

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Điện phân dung dịch AlCl3
 • Câu B. Cho Mg vào dung dịch Al2(SO4)3.
 • Câu C. Cho CO dư đi qua Al2O3 nung nóng
 • Câu D. Điện phân Al2O3 nóng chảy có mặt criolit.

Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al2O3 → 4Al + 3O2

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Phương pháp điện phân dung dịch muối

Dãy kim loại đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Na, Cu
 • Câu B. Ca, Zn
 • Câu C. Fe, Ag
 • Câu D. K, Al

Nguồn nội dung

THPT TRIỆU SƠN 1

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2KCl → Cl2 + 2K 2Al2O3 → 4Al + 3O2

Câu hỏi kết quả số #3

Phương pháp điều chế nhôm trong công nghiệp

Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nào dưới đây

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Điện phân nóng chảy AlCl3.
 • Câu B. Điện phân dung dịch AlCl3.
 • Câu C. Cho kim loại Na vào dung dịch AlCl3.
 • Câu D. Điện phân nóng chảy Al2O3.

Nguồn nội dung

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al2O3 → 4Al + 3O2

Câu hỏi kết quả số #4

Tính chất của nhôm

Phát biểu nào sau đây là sai?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Nhôm không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
 • Câu B. Nhôm có tính dẫn điện và dẫn nhiệt lớn hơn tính dẫn điện và dẫn nhiệt của sắt.
 • Câu C. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng boxit.
 • Câu D. Nhôm có cấu tạo kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2016

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 2Al2O3 → 4Al + 3O2

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Câu hỏi lý thuyết về tính khử của kim loại

Kim loại có tính khử mạnh nhất là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe
 • Câu B. Sn
 • Câu C. Ag
 • Câu D. Au

Nguồn nội dung

THPT TIÊN LÃNG - HẢI PHÒNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải

Câu hỏi kết quả số #2

Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của protein

Khi cho HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa anbumin thấy có kết tủa màu

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. xanh thẫm
 • Câu B. tím
 • Câu C. đen
 • Câu D. vàng

Nguồn nội dung

THPT TIÊN LÃNG - HẢI PHÒNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:24:33am