Carbohidrat

Các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Tinh bột, xenlulozo, saccarozo Đáp án đúng
  • Câu B. Tinh bột, saccarozo, fructozo
  • Câu C. Tinh bột, xenlulozo, fructozo
  • Câu D. Tinh bột, xenlulozo, glucozo


Giải thích câu trả lời

Đáp án A.
Các chất đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là tinh bột, xenlulozo, saccarozo

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẮC GIANG

Liên quan tới phương trình

H2O + C12H22O11 -> C6H12O6 + C6H12O6 H2O + (C6H10O5)n -> C6H12O6

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D