Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

SO2 có tác dụng với TiCl4 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới SO2 và TiCl4

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả SO2 (lưu hùynh dioxit) tác dụng với TiCl4 (Titan(IV) clorua)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


O2 S SO2 O O2 C TiCl4 ICl Ti TiC Cl I
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

SO2 (lưu hùynh dioxit)

Tên Tiếng Việt: lưu hùynh dioxit

Tất cả phương trình hóa học có SO2 là chất tham gia


Ca(OH)2 + SO2 → H2O + CaSO3CaO + SO2 → CaSO32CO + SO2 → S + 2CO22H2 + SO2 → 2H2O + S2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO44HI + SO2 → 2H2O + 2I2 + S2KOH + SO2 → H2O + K2SO32Mg + SO2 → S + 2MgONa2O + SO2 → Na2SO32NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3NO2 + SO2 → NO + SO3O2 + 2SO2 → 2SO33H2O + KClO3 + 3SO2 → 3H2SO4 + KClNaOH + SO2 → NaHSO32H2O + SO2 + 2FeCl3 → 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl2NO + SO2 → SO3 + N2O2H2O + I2 + SO2 → H2SO4 + 2HIH2O + SO2 → H2SO32H2O + O2 + 2SO2 → 2H2SO4H2O + NO2 + SO2 → H2SO4 + NOK2O + SO2 → K2SO3Cl2 + 2H2O + SO2 → H2SO4 + 2HCl3H2SO4 + K2Cr2O7 + SO2 → 3H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3H2SO4 + SO2 + 2NaClO3 → 2ClO2 + 2NaHSO4H2O + Na2SO3 + SO2 → 2NaHSO32SO2 + Zn → ZnS2O4SO2 + Ba(OH)2 → H2O + BaSO3Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2H2S + SO2 → H2S2O2KOH + SO2 → KHSO33SO2 + 2MnO2.nH2O → 2nH2O + MnSO4 + MnS2O6Na2SO3 + SO2 → Na2S2O5NaHCO3 + SO2 → NaHSO3 + CO2SO2 → O2 + SF2 + SO2 → SO2F2SO2 + NaF → NaSO2FSO2 + KF → KSO2FSO2 + 3Zn → 2ZnO + ZnSH2O + SO2 + (NH4)2Sx → H2S + x-2S + (NH4)2S2O3SO2 + K2SO3 → K2S2O5H2O + SO2 + K2SO3 → 2KHSO36Cu + SO2 → 2CuO + Cu2S4Ag + 2O2 + 2SO2 → 2Ag2SO4SO2 + CCl4 → COCl2 + SOCl22SO2 + CdS → S + CdSO4SO2 + 3Cd → 2CdO + CdSH2SO4 + 2KClO3 + SO2 → 2ClO2 + 2KHSO4SO2 + CsF → CsSO2F2H2O + SO2 + 2At → H2SO4 + 2HAtH2O + 2SO2 + H2TeO3 → 2H2SO4 + Te2H2O + SO2 + 2HgCl2 → H2SO4 + 2HCl + Hg2Cl2SO2 + PbO2 → PbSO42SO2 + BaO2 → BaS2O6SO2 + PCl5 → SOCl2 + PCl3OSO2 + KHCO3 → CO2 + KHSO3SO2 + V2O5 → SO3 + 2VO22SO2 + 2Na(Hg) → 2Hg + Na2S2O42NaOH + 2SO2 + Zn → Zn(OH)2 + Na2S2O43F2 + SO2 → O2 + SF6SO2 + 2KO2 → O2 + K2SO42SO2 + (NH3OH)2SO4 → H2SO4 + 2HSO3NH2H2O + SO2 + (NH3OH)Cl → H2SO4 + NH4ClMnO2 + SO2 → MnSO4HNO3 + SO2 → NOHSO4H2O + SO2 + (NH4)2SO3 → 2NH4HSO3SO2 + 2NH4OH → H2O + (NH4)2SO3Na2CO3 + 2SO2 → CO2 + Na2S2O5SO2 + 2SiO → S + 2SiO22SO2 + 3Ge → 2GeO2 + GeS2SO2 + RbF → RbSO2F2Fe + 3SO2 → FeSO3 + FeS2O33SO2 + Fe2O3.nH2O → nH2O + FeSO3 + FeS2O62H2O + 2HNO3 + 3SO2 → 3H2SO4 + 2NO2C + SO2 → 2CO + S2H2O + SO2 + 2CuCl2 → H2SO4 + 2HCl + 2CuClFe2(SO4)3 + 2H2O + SO2 → 2H2SO4 + 2FeSO42H2O + 4KI + SO2 → 2I2 + 4KOH + S2Ca(HCO3)2 + O2 + 2SO2 → 2H2O + 4CO2 + 2CaSO42CaCO3 + O2 + 2SO2 → 2CO2 + 2CaSO42SO2 + 2NaH → H2S + Na2SO4H2O + 3SO2 + Na2Cr2O7 → Na2SO4 + 2Cr(OH)SO44H2O + 5SO2 + 2NaIO3 → 4H2SO4 + I2 + Na2SO43Cl2 + 2SO2 + S2Cl2 → 4SOCl22CaO + O2 + 2SO2 → 2CaSO4H2O2 + SO2 → H2SO46HI + SO2 → 2H2O + H2S + 3I2Br2 + 2H2O + SO2 → H2SO4 + 2HBrCl2 + SO2 → SO2Cl2Br2 + H2O + SO2 → H2SO4 + 2HBrH2O + SO2 + BaSO3 → Ba(HSO3)2SO2 + MgO → MgSO3Al2O3 + 3SO2SO2 + ZnO → ZnSO3CuO + SO2FeO + SO2 → FeSO3Fe2O3 + 3SO2SO2 + 2KOH.2H2O → 5H2O + K2SO32SO2 + Ba(OH)2 → Ba(HSO3)2H2O + Na2CO3 + 2SO2 → 2NaHSO3 + CO2H2O + SO2 + CaSO3 → Ca(HSO3)2

Tất cả phương trình hóa học có SO2 là chất sản phẩm

2CaSO4 → 2CaO + O2 + 2SO2Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO42O2 + Cu2S → 2CuO + SO22Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO24H2SO4 + 2Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO22Fe2(SO4)3 → 2Fe2O3 + 6O2 + 6SO22FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + 4HCl + SO22FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO24FeSO4 → 2Fe2O3 + 4O2 + 4SO22H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + SO22H2O + 5S → 4H2S + SO2H2S + H2SO4 → 2H2O + S + SO2H2S + 6HNO3 → 4H2O + 6NO2 + SO2H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2O + SO2H2SO4 + K2SO3 → H2O + SO2 + K2SO4H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO25H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO42H2SO4 + S → 2H2O + 3SO22HCl + K2SO3 → H2O + 2KCl + SO22KClO3 + 3S → 2KCl + 3SO22NO2 + 2S → N2 + 2SO2O2 + S → SO24FeS + 7O2 → 2Fe2O3 + 4SO25O2 + 2SiO2 + 2CuFeS2 → 2Cu + 4SO2 + 2FeSiO22Cu2O + Cu2S → 2Cu + SO22C + 2KClO3 + 2S → 2KCl + 2SO2 + CO22NH3 + 3SO3 → H2O + N2 + 3SO2H2SO4 + NaHSO3 → H2O + SO2 + NaHSO43O2 + 2ZnS → 2SO2 + 2ZnOH2SO4 + CaSO3 → H2O + SO2 + CaSO43H2SO4 + Pb → 2H2O + SO2 + Pb(HSO4)22BaSO4 → 2BaO + O2 + 2SO22FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO23FeS2 + 20HNO3 → 12H2O + 11NO + 6SO2 + 3Fe(NO3)35O2 + 4FeCu2S2 → 8CuO + 2Fe2O3 + 8SO26H2SO4 + Cu2S → 6H2O + 5SO2 + 2CuSO4HCl + CaSO3 → H2O + SO2 + CaCl213O2 + 4CuFeS2 → 4CuO + 2Fe2O3 + 8SO22FeS2 + 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 14H2O + 15SO24FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2O2 + PbS → SO2 + PbO2HCl + Na2SO3 → H2O + 2NaCl + SO22Ag + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + Ag2SO4SO3 + SCl2 → SO2 + SOCl23H2SO4 + 2B → 3SO2 + 2H3BO3C + 2Na2SO4 + 2SiO2 → 2Na2SiO3 + 2SO2 + CO2H2SO4 + 2HI → 2H2O + I2 + SO23H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2O + 2Na2SO4 + SO2 + 2HBrC6H5CH2OH + SOCl2 → HCl + SO2 + C6H5CH2ClH2O + SOBr2 → SO2 + 2HBr2SO3 + SCl4 → 4HCl + SO2H2SO4 + Ca(HSO3)2 → 2H2O + 2SO2 + CaSO42H2S2O4 → 2H2O + S + 3SO23H2S2O4 → 2H2O + H2S + 5SO24H2SO4 + Sn → 4H2O + Sn(OH)2 + 2SO24Fe(NO3)2 + 7H2SO4 → 2Fe2(SO4)3 + 7H2O + SO2C + 2H2SO4 → 2H2O + 2SO2 + CO22Al2(SO4)3 → 2Al2O3 + 3O2 + 6SO22Al2S3 + 9O2 → 2Al2O3 + 6SO2BaSO3 → BaO + SO2C6H5OH + NaHSO3 → C6H5ONa + H2O + SO22CuS + 3O2 → 2CuO + 2SO2H2S2O6 → H2SO4 + SO23O2 + 2HgS → 2HgO + 2SO2K2S2O6 → SO2 + K2SO4Na2S2O5 → Na2SO3 + SO2KSO2F → SO2 + KF2ZnO + ZnS → SO2 + 3Zn4H2SO4 + ZnS → 4H2O + 4SO2 + ZnSO43O2 + 2NiS → 2SO2 + 2NiO2NaHSO3 → H2O + Na2SO3 + SO22KHSO3 → H2O + SO2 + K2SO33S + 2Cu2O → SO2 + 2Cu2S3O2 + 2Cu2S → 2SO2 + 2Cu2OAg2SO4 → 2Ag + O2 + SO23S + 2CdO → SO2 + 2CdS3O2 + 2CdS → 2SO2 + 2CdO4Al(OH)3 + 2CoSO4 → 6H2O + O2 + 2SO2 + 2CoAl2O44H2SO4 + Co2(CO)8 → 8CO + 4H2O + 2SO2 + 2CoSO43O2 + Cr2S3 → 3SO2 + Cr2O36H2SO4 + Cr2S3 → 6H2O + 3S + 3SO2 + Cr2(SO4)33H2SO4 + Cs2S → 2H2O + S + SO2 + 2CsHSO42CoSO4 → O2 + 2SO2 + 2CoO10O2 + 6CoS → 6SO2 + 2Co3O4H2O + FeSO3 → SO2 + Fe(OH)29O2 + 2Ga2S3 → 6SO2 + 2Ga2O3Cu + 2H2S2O7 → 2H2SO4 + SO2 + CuSO46H2S2O7 + 2As → 3H2SO4 + 3SO2 + 2As(HSO4)32H2SO4 + HgI2 → 2H2O + I2 + SO2 + HgSO42H2SO4 + Hg2Cl2 → 2H2O + SO2 + HgCl2 + HgSO45H2SO4 + 2IBr → Br2 + 4H2O + 5SO2 + 2HIO32H2SO4 + ICl → H2O + HCl + 2SO2 + HIO39O2 + 2In2S3 → 6SO2 + 2In2O32In2(SO4)3 → 3O2 + 6SO2 + 2In2O32MgSO4 → O2 + 2SO2 + 2MgO9S + 2As2O3 → 3SO2 + 2As2S39O2 + 2As2S3 → 6SO2 + 2As2O32S + PbO2 → SO2 + PbSH2SO4 + NH4HSO3 → H2O + SO2 + NH4HSO4H2O + SOCl2 → 2HCl + SO2SeO2 + 2SOCl2 → 2SO2 + SeCl44SOCl2 → 3Cl2 + 2SO2 + S2Cl2O2 + Ag2S → 2Ag + SO23O2 + CS2 → 2SO2 + CO23SO3 + CS2 → 4SO2 + CSO2AgNO3 + Na2S2O4 → 2Ag + 2NaNO3 + 2SO22HNO3 + CaSO3 → Ca(NO3)2 + H2O + SO25O2 + 2SiO2 + 2FeCuS2 → 2Cu + 4SO2 + 2FeSiO39O2 + 2Bi2S3 → 6SO2 + 2Bi2O33H2SO4 + Rb2S → 2H2O + S + SO2 + 2RbHSO415O2 + P4S10 → 10SO2 + P4O102H2O + SF4 → SO2 + 4HFS + NaClO2 → NaCl + SO2H2SO4 + SCl2 → 2HCl + 2SO29H2SO4 + B2S3 → 6H2O + 12SO2 + 2B(OH)33O2 + SiS2 → SiO2 + 2SO210H2O + 9O2 + 2Na2S5 → 6SO2 + 2Na2S2O3.5H2O6H2SO4 + 2Bi → 6H2O + 3SO2 + Bi2(SO4)33O2 + GeS2 → 2SO2 + GeO22H2SO4 + 2NaBr → Br2 + 2H2O + Na2SO4 + SO2Ga2O3 + 3SOCl2 → 3SO2 + 2GaCl32H2SO4 + Hg → 2H2O + SO2 + HgSO4O2 + 2As2S5 → SO2 + 2As2O3HCl + KHSO3 → H2O + KCl + SO2H2SO4 + KHSO3 → H2O + SO2 + KHSO42NH4HSO3 → H2O + SO2 + (NH4)2SO32HCl + (NH4)2SO3 → H2O + 2NH4Cl + SO25O2 + Sb2S3 → 3SO2 + Sb2O4O2 + 2Na2S2O5 → 2Na2SO4 + 2SO22O2 + GeS → SO2 + GeO27H2SO4 + 2PH4I → 8H2O + I2 + 7SO2 + 2H3PO32HSO3F → 2O2 + 2SO2 + 2HF12H2SO4 + Bi2S3 → 12H2O + 12SO2 + Bi2(SO4)32NiSO4 → O2 + 2SO2 + 2NiO3O2 + SnS2 → 2SO2 + SnO29O2 + 2La2S3 → 6SO2 + 2La2O32La2(SO4)3 → 3O2 + 6SO2 + 2La2O3U(SO4)2 → O2 + 2SO2 + UO24H2SO4 + Hg2I2 → 4H2O + I2 + 2SO2 + 2HgSO44H2SO4 + K2[HgI4] → 4H2O + 2I2 + 2SO2 + K2SO4 + HgSO4HgSO4 → Hg + O2 + SO24H2SO4 + 3HgS → 4H2O + 4SO2 + HgSO4.2HgS24H2SO4 + C12H22O11 → 35H2O + 24SO2 + 12CO26S2Cl2 + 2As2O3 → 9S + 3SO2 + 4AsCl36FeCl2 + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2 + 4FeCl310H2SO4 + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2H2SO4 + Na2S2O3 → H2O + Na2SO4 + S + SO22H2SO4 + Mg → 2H2O + SO2 + MgSO4(6x-2y)H2SO4 + 2FexOy → xFe2(SO4)3 + (6x-2y)H2O + (3x-2y)SO22SOCl2 + CuCl2.2H2O → 4HCl + 2SO2 + CuCl22NaHSO4 + 2KHSO3 → 2H2O + Na2SO4 + 2SO2 + K2SO422H2SO4 + 2Cu2FeS2 → Fe2(SO4)3 + 22H2O + 19SO2 + 4CuSO4H2SO4 + K2S2O3 → H2O + S + SO2 + K2SO42FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO22HCl + BaSO3 → BaCl2 + H2O + SO218H2SO4 + 2CuFeS2 → Fe2(SO4)3 + 18H2O + 17SO2 + 2CuSO42HNO3 + Ca(HSO3)2 → Ca(NO3)2 + 2H2O + 2SO22HCl + ZnSO3 → H2O + SO2 + ZnCl2KHSO4 + KHSO3 → H2O + SO2 + K2SO4HCl + NaHSO3 → H2O + NaCl + SO22Cr + 6H2SO4 → 6H2O + 3SO2 + Cr2(SO4)33H2SO4 + Na2S → 2H2O + S + SO2 + 2NaHSO4CuS + 4H2SO4 → 4H2O + 4SO2 + CuSO4CuS + O2 → Cu + SO2H2SO4 + 4HCl → 2Cl2 + 2H2O + SO26H2SO4 + 2FeBr2 → 2Br2 + Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO22CuSO4 → 2CuO + O2 + 2SO2FeS2 + 3O2 → SO2 + FeSO46H2SO4 + 2FeI2 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 2I2 + 3SO2H2 + H2SO4 → 2H2O + SO22H2SO4 + 2NaI → 2H2O + I2 + 2Na2SO4 + 2SO2NaHSO3 + NaHSO4 → H2O + Na2SO4 + SO2H2SO4 + Zn → 2H2O + SO2 + ZnSO42SO3 → O2 + 2SO2O2 + HgS → Hg + SO22Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2FeS2 + 14HNO3 → 7H2O + 11NO2 + 2SO2 + Fe(NO3)3C + 2H2SO4 → 2H2O + 2SO2 + CO26H2SO4 + 2Ti → 6H2O + 3SO2 + Ti2(SO4)33H2O + 3Na2S2O3 + 2ScCl3 → 6NaCl + 3S + 3SO2 + 2Sc(OH)3H2S + 3H2SO4 → 4H2O + 4SO23S + 4CrO3 → 3SO2 + 2Cr2O3HCl + NH4HSO3 → H2O + NH4Cl + SO2Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + Cu(SO4)4FeS2 + 22KMnO4 → 2Fe2O3 + 11MnO2 + 8SO2 + 11K2MnO4BaCl2 + 2KHSO3 → H2O + 2KCl + SO2 + BaSO3Fe + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + FeSO4H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO23FeS2 + 20HNO3 → 10H2O + 11NO + 6SO2 + 3Fe(NO3)32H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

TiCl4 (Titan(IV) clorua)

Tên Tiếng Việt: titanium tetrachloride

Tất cả phương trình hóa học có TiCl4 là chất tham gia


2H2O + TiCl4 → 4HCl + TiO24Na + TiCl4 → 4NaCl + TiTiCl4 + 2NaH → 2HCl + 2NaCl + TiAg + TiCl4 → AgCl + TiCl32Mg + TiCl4 → 2MgCl2 + Ti2Mg + TiCl4 → 2MgCl2 + TiO2 + TiCl4 → 2Cl2 + TiO2

Tất cả phương trình hóa học có TiCl4 là chất sản phẩm

2CaSO4 → 2CaO + O2 + 2SO2Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO42O2 + Cu2S → 2CuO + SO22Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO24H2SO4 + 2Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO22Fe2(SO4)3 → 2Fe2O3 + 6O2 + 6SO22FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + 4HCl + SO22FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO24FeSO4 → 2Fe2O3 + 4O2 + 4SO22H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + SO22H2O + 5S → 4H2S + SO2H2S + H2SO4 → 2H2O + S + SO2H2S + 6HNO3 → 4H2O + 6NO2 + SO2H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2O + SO2H2SO4 + K2SO3 → H2O + SO2 + K2SO4H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO25H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO42H2SO4 + S → 2H2O + 3SO22HCl + K2SO3 → H2O + 2KCl + SO22KClO3 + 3S → 2KCl + 3SO22NO2 + 2S → N2 + 2SO2O2 + S → SO24FeS + 7O2 → 2Fe2O3 + 4SO25O2 + 2SiO2 + 2CuFeS2 → 2Cu + 4SO2 + 2FeSiO22Cu2O + Cu2S → 2Cu + SO22C + 2KClO3 + 2S → 2KCl + 2SO2 + CO22NH3 + 3SO3 → H2O + N2 + 3SO2H2SO4 + NaHSO3 → H2O + SO2 + NaHSO43O2 + 2ZnS → 2SO2 + 2ZnOH2SO4 + CaSO3 → H2O + SO2 + CaSO43H2SO4 + Pb → 2H2O + SO2 + Pb(HSO4)22BaSO4 → 2BaO + O2 + 2SO22FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO23FeS2 + 20HNO3 → 12H2O + 11NO + 6SO2 + 3Fe(NO3)35O2 + 4FeCu2S2 → 8CuO + 2Fe2O3 + 8SO26H2SO4 + Cu2S → 6H2O + 5SO2 + 2CuSO4HCl + CaSO3 → H2O + SO2 + CaCl213O2 + 4CuFeS2 → 4CuO + 2Fe2O3 + 8SO22FeS2 + 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 14H2O + 15SO24FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2O2 + PbS → SO2 + PbO2HCl + Na2SO3 → H2O + 2NaCl + SO22Ag + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + Ag2SO4SO3 + SCl2 → SO2 + SOCl23H2SO4 + 2B → 3SO2 + 2H3BO3C + 2Na2SO4 + 2SiO2 → 2Na2SiO3 + 2SO2 + CO2H2SO4 + 2HI → 2H2O + I2 + SO23H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2O + 2Na2SO4 + SO2 + 2HBrC6H5CH2OH + SOCl2 → HCl + SO2 + C6H5CH2ClH2O + SOBr2 → SO2 + 2HBr2SO3 + SCl4 → 4HCl + SO2H2SO4 + Ca(HSO3)2 → 2H2O + 2SO2 + CaSO42H2S2O4 → 2H2O + S + 3SO23H2S2O4 → 2H2O + H2S + 5SO24H2SO4 + Sn → 4H2O + Sn(OH)2 + 2SO24Fe(NO3)2 + 7H2SO4 → 2Fe2(SO4)3 + 7H2O + SO2C + 2H2SO4 → 2H2O + 2SO2 + CO22Al2(SO4)3 → 2Al2O3 + 3O2 + 6SO22Al2S3 + 9O2 → 2Al2O3 + 6SO2BaSO3 → BaO + SO2C6H5OH + NaHSO3 → C6H5ONa + H2O + SO22CuS + 3O2 → 2CuO + 2SO2H2S2O6 → H2SO4 + SO23O2 + 2HgS → 2HgO + 2SO2K2S2O6 → SO2 + K2SO4Na2S2O5 → Na2SO3 + SO2KSO2F → SO2 + KF2ZnO + ZnS → SO2 + 3Zn4H2SO4 + ZnS → 4H2O + 4SO2 + ZnSO43O2 + 2NiS → 2SO2 + 2NiO2NaHSO3 → H2O + Na2SO3 + SO22KHSO3 → H2O + SO2 + K2SO33S + 2Cu2O → SO2 + 2Cu2S3O2 + 2Cu2S → 2SO2 + 2Cu2OAg2SO4 → 2Ag + O2 + SO23S + 2CdO → SO2 + 2CdS3O2 + 2CdS → 2SO2 + 2CdO4Al(OH)3 + 2CoSO4 → 6H2O + O2 + 2SO2 + 2CoAl2O44H2SO4 + Co2(CO)8 → 8CO + 4H2O + 2SO2 + 2CoSO43O2 + Cr2S3 → 3SO2 + Cr2O36H2SO4 + Cr2S3 → 6H2O + 3S + 3SO2 + Cr2(SO4)33H2SO4 + Cs2S → 2H2O + S + SO2 + 2CsHSO42CoSO4 → O2 + 2SO2 + 2CoO10O2 + 6CoS → 6SO2 + 2Co3O4H2O + FeSO3 → SO2 + Fe(OH)29O2 + 2Ga2S3 → 6SO2 + 2Ga2O3Cu + 2H2S2O7 → 2H2SO4 + SO2 + CuSO46H2S2O7 + 2As → 3H2SO4 + 3SO2 + 2As(HSO4)32H2SO4 + HgI2 → 2H2O + I2 + SO2 + HgSO42H2SO4 + Hg2Cl2 → 2H2O + SO2 + HgCl2 + HgSO45H2SO4 + 2IBr → Br2 + 4H2O + 5SO2 + 2HIO32H2SO4 + ICl → H2O + HCl + 2SO2 + HIO39O2 + 2In2S3 → 6SO2 + 2In2O32In2(SO4)3 → 3O2 + 6SO2 + 2In2O32MgSO4 → O2 + 2SO2 + 2MgO9S + 2As2O3 → 3SO2 + 2As2S39O2 + 2As2S3 → 6SO2 + 2As2O32S + PbO2 → SO2 + PbSH2SO4 + NH4HSO3 → H2O + SO2 + NH4HSO4H2O + SOCl2 → 2HCl + SO2SeO2 + 2SOCl2 → 2SO2 + SeCl44SOCl2 → 3Cl2 + 2SO2 + S2Cl2O2 + Ag2S → 2Ag + SO23O2 + CS2 → 2SO2 + CO23SO3 + CS2 → 4SO2 + CSO2AgNO3 + Na2S2O4 → 2Ag + 2NaNO3 + 2SO22HNO3 + CaSO3 → Ca(NO3)2 + H2O + SO25O2 + 2SiO2 + 2FeCuS2 → 2Cu + 4SO2 + 2FeSiO39O2 + 2Bi2S3 → 6SO2 + 2Bi2O33H2SO4 + Rb2S → 2H2O + S + SO2 + 2RbHSO415O2 + P4S10 → 10SO2 + P4O102H2O + SF4 → SO2 + 4HFS + NaClO2 → NaCl + SO2H2SO4 + SCl2 → 2HCl + 2SO29H2SO4 + B2S3 → 6H2O + 12SO2 + 2B(OH)33O2 + SiS2 → SiO2 + 2SO210H2O + 9O2 + 2Na2S5 → 6SO2 + 2Na2S2O3.5H2O6H2SO4 + 2Bi → 6H2O + 3SO2 + Bi2(SO4)33O2 + GeS2 → 2SO2 + GeO22H2SO4 + 2NaBr → Br2 + 2H2O + Na2SO4 + SO2Ga2O3 + 3SOCl2 → 3SO2 + 2GaCl32H2SO4 + Hg → 2H2O + SO2 + HgSO4O2 + 2As2S5 → SO2 + 2As2O3HCl + KHSO3 → H2O + KCl + SO2H2SO4 + KHSO3 → H2O + SO2 + KHSO42NH4HSO3 → H2O + SO2 + (NH4)2SO32HCl + (NH4)2SO3 → H2O + 2NH4Cl + SO25O2 + Sb2S3 → 3SO2 + Sb2O4O2 + 2Na2S2O5 → 2Na2SO4 + 2SO22O2 + GeS → SO2 + GeO27H2SO4 + 2PH4I → 8H2O + I2 + 7SO2 + 2H3PO32HSO3F → 2O2 + 2SO2 + 2HF12H2SO4 + Bi2S3 → 12H2O + 12SO2 + Bi2(SO4)32NiSO4 → O2 + 2SO2 + 2NiO3O2 + SnS2 → 2SO2 + SnO29O2 + 2La2S3 → 6SO2 + 2La2O32La2(SO4)3 → 3O2 + 6SO2 + 2La2O3U(SO4)2 → O2 + 2SO2 + UO24H2SO4 + Hg2I2 → 4H2O + I2 + 2SO2 + 2HgSO44H2SO4 + K2[HgI4] → 4H2O + 2I2 + 2SO2 + K2SO4 + HgSO4HgSO4 → Hg + O2 + SO24H2SO4 + 3HgS → 4H2O + 4SO2 + HgSO4.2HgS24H2SO4 + C12H22O11 → 35H2O + 24SO2 + 12CO26S2Cl2 + 2As2O3 → 9S + 3SO2 + 4AsCl36FeCl2 + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2 + 4FeCl310H2SO4 + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2H2SO4 + Na2S2O3 → H2O + Na2SO4 + S + SO22H2SO4 + Mg → 2H2O + SO2 + MgSO4(6x-2y)H2SO4 + 2FexOy → xFe2(SO4)3 + (6x-2y)H2O + (3x-2y)SO22SOCl2 + CuCl2.2H2O → 4HCl + 2SO2 + CuCl22NaHSO4 + 2KHSO3 → 2H2O + Na2SO4 + 2SO2 + K2SO422H2SO4 + 2Cu2FeS2 → Fe2(SO4)3 + 22H2O + 19SO2 + 4CuSO4H2SO4 + K2S2O3 → H2O + S + SO2 + K2SO42FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO22HCl + BaSO3 → BaCl2 + H2O + SO218H2SO4 + 2CuFeS2 → Fe2(SO4)3 + 18H2O + 17SO2 + 2CuSO42HNO3 + Ca(HSO3)2 → Ca(NO3)2 + 2H2O + 2SO22HCl + ZnSO3 → H2O + SO2 + ZnCl2KHSO4 + KHSO3 → H2O + SO2 + K2SO4HCl + NaHSO3 → H2O + NaCl + SO22Cr + 6H2SO4 → 6H2O + 3SO2 + Cr2(SO4)33H2SO4 + Na2S → 2H2O + S + SO2 + 2NaHSO4CuS + 4H2SO4 → 4H2O + 4SO2 + CuSO4CuS + O2 → Cu + SO2H2SO4 + 4HCl → 2Cl2 + 2H2O + SO26H2SO4 + 2FeBr2 → 2Br2 + Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO22CuSO4 → 2CuO + O2 + 2SO2FeS2 + 3O2 → SO2 + FeSO46H2SO4 + 2FeI2 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 2I2 + 3SO2H2 + H2SO4 → 2H2O + SO22H2SO4 + 2NaI → 2H2O + I2 + 2Na2SO4 + 2SO2NaHSO3 + NaHSO4 → H2O + Na2SO4 + SO2H2SO4 + Zn → 2H2O + SO2 + ZnSO42SO3 → O2 + 2SO2O2 + HgS → Hg + SO22Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2FeS2 + 14HNO3 → 7H2O + 11NO2 + 2SO2 + Fe(NO3)3C + 2H2SO4 → 2H2O + 2SO2 + CO26H2SO4 + 2Ti → 6H2O + 3SO2 + Ti2(SO4)33H2O + 3Na2S2O3 + 2ScCl3 → 6NaCl + 3S + 3SO2 + 2Sc(OH)3H2S + 3H2SO4 → 4H2O + 4SO23S + 4CrO3 → 3SO2 + 2Cr2O3HCl + NH4HSO3 → H2O + NH4Cl + SO2Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + Cu(SO4)4FeS2 + 22KMnO4 → 2Fe2O3 + 11MnO2 + 8SO2 + 11K2MnO4BaCl2 + 2KHSO3 → H2O + 2KCl + SO2 + BaSO3Fe + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + FeSO4H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO23FeS2 + 20HNO3 → 10H2O + 11NO + 6SO2 + 3Fe(NO3)32H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-16 04:32:21am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(