Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

HCl có tác dụng với KBr không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới HCl và KBr

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả HCl (axit clohidric) tác dụng với KBr (kali bromua)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


C HCl H Cl K KBr B Br
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

HCl (axit clohidric)

Tên Tiếng Việt: axit clohidric

Tất cả phương trình hóa học có HCl là chất tham gia


(NH4)2CO3 + 2HCl → H2O + 2NH4Cl + CO2AgNO3 + HCl → AgCl + HNO32Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2OAl2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2OAu + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + AuCl38HCl + Ba(AlO2)2 → 2AlCl3 + BaCl2 + 4H2O2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2OC2H4 + HCl → C2H5ClHCl + Ca(AlO2)2 → AlCl3 + H2O + CaCl2Ca(HCO3)2 + 2HCl → 2H2O + 2CO2 + CaCl2Ca(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CaCl2Ca3P2 + 6HCl → 2PH3 + 3CaCl2CaC2 + 2HCl → H2O + CaCl2CaCO3 + 2HCl → H2O + CO2 + CaCl2CaO + 2HCl → H2O + CaCl2CaOCl2 + 2HCl → Cl2 + H2O + CaCl2CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaClCr + 2HCl → H2 + CrCl24Cr + 12HCl + O2 → 2H2 + 2H2O + 4CrCl33HCl + Cr(OH)3 → 3H2O + CrCl36HCl + Cr2O3 → 3H2O + 2CrCl3Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CuCl2CuO + 2HCl → H2O + CuCl2Fe + 2HCl → FeCl2 + H22HCl + Fe(OH)2 → FeCl2 + 2H2O3HCl + Fe(OH)3 → 3H2O + FeCl3Fe2O3 + 6HCl → 3H2O + 2FeCl38HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2FeCl32FeCl2 + H2O2 + 2HCl → H2O + 2FeCl3FeO + 2HCl → FeCl2 + H2OFeS + 2HCl → FeCl2 + H2SHCl + HClO → Cl2 + H2O14HCl + K2Cr2O7 → 3Cl2 + 7H2O + 2KCl + 2CrCl32HCl + K2SO3 → H2O + 2KCl + SO22HCl + KClO → Cl2 + H2O + KCl6HCl + KClO3 → 3Cl2 + 3H2O + KClHCl + KOH → H2O + KCl2HCl + Mg → H2 + MgCl22HCl + Mg(OH)2 → 2H2O + MgCl24HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl22HCl + Na2CO3 → H2O + 2NaCl + CO22HCl + Na2HPO4 → 2NaCl + H3PO42HCl + Na2S → H2S + 2NaCl2HCl + Na2SiO3 → 2NaCl + H2SiO3HCl + NaHCO3 → H2O + NaCl + CO2HCl + NaOH → H2O + NaClHCl + NH3 → NH4Cl6HCl + 2Ni(OH)3 → Cl2 + 6H2O + 2NiCl24HCl + O2 → 2Cl2 + 2H2O2HCl + Zn → H2 + ZnCl2FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + SCl2 + 16HCl + 2Fe3O4 → 8H2O + 6FeCl3Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O4HCl + CuCO3.Cu(OH)2 → 3H2O + CO2 + 2CuCl22HCl + Na2ZnO2 → 2NaCl + Zn(OH)2HCl + [Zn(NH3)4]Cl2 → NH4Cl + ZnCl22HCl → Cl2 + H22HCl + NaClO → Cl2 + H2O + NaClHCl + HClO2 → 2Cl2 + 2H2O5HCl + HClO3 → 3Cl2 + 2H2OHCl + K2S → H2S + KCl2HCl + K2SiO3 → 2KCl + H2SiO33FeCl2 + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO + FeCl3FeCl2 + 2HCl + NaNO2 → H2O + NaCl + NO + FeCl33HCl + HNO3 → Cl2 + 2H2O + NOCl3HCl + 2P2O5 → POCl3 + 3HPO34HCl + Na3N → 3NaCl + NH4Cl3Cu + 8HCl + 8NaNO3 → 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 8NaCl + NO12HCl + Al4C3 → 4AlCl3 + 3CH44HCl + NaCrO2 + Na[Cr(OH)4] → H2O + NaCl + CrCl34HCl + O2 + 4CrCl2 → 2H2O + 4CrCl3HCl + 2Na2CrO4 → H2O + 2NaCl + Na2Cr2O7HCl + 2K2CrO4 → H2O + K2Cr2O7 + 2KClHCl + KHS → H2S + KClHCl + NaHS → H2S + NaCl4HCl + PbO → Cl2 + 2H2O + PbCl2HCl + Ag2SO4 → AgCl + H2SO4HCl + Fe2S3 → FeCl2 + H2S + SHCl + Sn → H2 + SnCl2HCl + CaSO3 → H2O + SO2 + CaCl24FeCl2 + 4HCl + O2 → 2H2O + 4FeCl316HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl24HCl + O2 + 2CH2=CH2 → 2H2O + 2ClCH2CH2Cl14HCl + K2Cr2O7 + 3SnCl2 → 7H2O + 2KCl + 2CrCl3 + 3SnCl43Cu + Cu(NO3)2 + 8HCl → 4H2O + 2NO + 4CuCl22HCl + Ni → H2 + NiCl22HCl + Pb(OH)2 → 2H2O + PbCl22HCl + Na2SO3 → H2O + 2NaCl + SO22HCl + Na2O → H2O + 2NaCl2HCl + Na2O2 → H2O2 + 2NaClHCl + KHCO3 → H2O + KCl + CO2C2H2 + HCl → C2H3Cl2HCl + MgO → H2O + MgCl25H2O + 2HCl + Na2B4O7 → 2NaCl + 4H3BO36HCl + P4O6 → 2PCl3 + 2H3PO32H2O + HCl + CH3CN → CH3COOH + NH4ClC2H2 + HCl → CH2=CHCl4HCl + NaAlO2 → AlCl3 + 2H2O + NaCl14HCl + K2Cr2O7 → 7H2O + 2KCl + 3Cl2O6 + 2CrCl3HCl + CH2=CHCl → CH3CHCl26HCl + 3Sn + C6H5NO2 → C6H5NH2 + 2H2O + 3SnCl2CH3OH + HCl → CH3Cl + H2O2HCl + Mg(HCO3)2 → H2O + MgCl2 + 2CO2CuS + 2HCl → H2S + CuCl22HCl + ZnO → H2O + ZnCl24H2SO4 + 6HCl + K2Cr2O7 → 3Cl2 + 7H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3(NH4)2SO4 + 2HCl → H2O + 2NH4Cl + SO3HCl + HCOOK → KCl + HCOOH9Fe(NO3)2 + 12HCl → 6H2O + 3NO + 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3Ag2O + 2HCl → 2AgCl + H2OAl2S3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2S3HCl + AlO(OH) → AlCl3 + 2H2O2HCl + Ba → BaCl2 + H22HCl + BaH2 → BaCl2 + 2H2BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O2HCl + BaO2 → BaCl2 + H2O22HCl + BaS → BaCl2 + H2SCaC2 + 2HCl → C2H2 + CaCl22HCl + Ag2C2 → 2AgCl + C2H27HCl + 3Zn + C6H5NO2 → C6H5NH3Cl + 2H2O + 3ZnCl2CdCl2 + 2HCl → H2[CdCl4]2HCl + Cd → CdCl2 + H22HCl + CdO → CdCl2 + H2O2HCl + CdS → CdCl2 + H2S2HCl + Cd(OH)2 → CdCl2 + 2H2O3C2H5OH + 8HCl + K2Cr2O7 → 3CH3CHO + 7H2O + 2KCl + 2CrCl3HCl + NH2OH → NH3OHClHCl + PH3 → PH4ClHCl + CH3NH2 → CH3NH3ClHCl + C2H7N → C2H7NHClHCl + N2H5Cl → N2H6Cl22HCl + HgO → H2O + HgCl2HCl + KNO2 → KCl + HNO22HCl + MgCO3 → H2O + MgCl2 + CO22HCl + Na2S2O3 → 2NaCl + H2S2O3HCl + NaNO2 → NaCl + HNO23HCl + Li2NH → NH4Cl + 2LiClHCl + NH4HS → H2S + NH4ClHCl + NH4NO2 → NH4Cl + HNO22HCl + Pb(NO3)2 → 2HNO3 + PbCl23HCl + Sn(OH)2 → 2H2O + HSnCl32HCl + ZnS → H2S + ZnCl22HCl + Zn(OH)2 → 2H2O + ZnCl22HCl + NiO → H2O + NiCl22HCl + CrO3 → H2O + CrCl2O214HCl + Mn2O7 → 5Cl2 + 7H2O + 2MnCl22HCl + Ni(OH)2 → 2H2O + NiCl22HCl + Be → H2 + BeCl22HCl + BeO → H2O + BeCl22HCl + Pd(OH)2 → 2H2O + PdCl22HCl + (NH4)2S → H2 + 2NH4Cl2HCl + (NH4)2Sx → H2S + 2NH4Cl + x-1S2HCl + Cr(OH)2 → 2H2O + CrCl26HCl + 2AlP → 2AlCl3 + 2PH36HCl + 2Cf → 3H2 + 2CfCl3HCl + C2H5COONH4 → NH4Cl + CH3CH2COOHCO + 2HCl → H2 + COCl22HCl + CoO → H2O + COCl2HCl + Ca(OH)Cl → H2O + CaCl24HCl + Ca(ClO)2 → 2Cl2 + 2H2O + CaCl22HCl + CaH2 → 2H2 + CaCl22HCl + CaO2 → H2O2 + CaCl22HCl + CaS → H2S + CaCl22HCl + 2ClO2F → Cl2 + 2ClO2 + 2HF3HCl + Ce(OH)3 → 3H2O + CeCl36HCl + 2Ce → 3H2 + 2CeCl36HCl + Ce2O3 → 3H2O + 2CeCl36HCl + 2CoF3 → Cl2 + 2COCl2 + 6HF2HCl + Co(OH)2 → 2H2O + COCl28HCl + 2CrF4 → Cl2 + 2CrCl3 + 8HF5HCl + CrF5 → Cl2 + CrCl3 + 5HF6HCl + Cr2S3 → 3H2S + 2CrCl3HCl + CsH → H2 + CsClHCl + CsOH → H2O + CsCl2HCl + Cs2S → H2S + 2CsCl2HCl + Cs2O → H2O + 2CsClCu + 2HCl → 4HCl + Cu2CO3(OH)2 → 3H2O + CO2 + 2CuCl26HCl + 2Dy → 3H2 + 2DyCl32HCl + CoS → H2S + COCl22HCl + K2CO3 → H2O + 2KCl + CO22HCl + XeF2 → Cl2 + Xe + 2HF8HCl + Bi2(SO4)3 → 3H2SO4 + 2HBiCl43HCl + Ga(OH)3 → 3H2O + GaCl36HCl + 2Ga → 3H2 + 2GaCl36HCl + Ga2O3 → 3H2O + 2GaCl36HCl + Ga2S3 → 3H2S + 2GaCl3HCl + NaCN → NaCl + HCNHCl + NaN3 → NaCl + HN3HCl + H2S2O7 → H2SO4 + HSO3Cl2HCl + SeO3 → Cl2 + H2SeO32HCl + TeO3 → Cl2 + H2TeO32HCl + H6TeO6 → Cl2 + 3H2O + H2TeO34HCl + H2TeO3 → 2Cl2 + 3H2O + Te2HCl + Hg2(NO3)2 → 2HNO3 + Hg2Cl2HCl + Hg2Cl2 + HSnCl3 → 2Hg + H2SnCl6HCl + 2HgCl2 + HSnCl3 → Hg2Cl2 + H2SnCl6HCl + ICl → HICl26HCl + 2HNO3 + 3I2 → 4H2O + 2NO + 6ICl6HCl + 2In → 3H2 + 2InCl36HCl + In2O3 → 3H2O + 2InCl32HCl + In → H2 + InCl26HCl + In2S3 → 3H2S + 2InCl34HCl + PbS → H2S + H2PbCl42HCl + BaO2 → BaCl2 + 2H2O3HCl + [Ag(NH3)2]OH → AgCl + H2O + 2NH4ClHCl + NaH → H2 + NaCl2HCl + SnO → H2O + SnCl2HCl + SnCl2 → HSnCl32HCl + SnCl4 → H2SnCl6HCl + LiOH → H2O + LiCl2HCl + LiNH2 → NH4Cl + LiCl2HCl + 2NaBH4 → 2H2 + 2NaCl + B2H62HCl + SrCO3 → H2O + CO2 + SrCl26HCl + Fe3C → C + 3FeCl2 + 3H26HCl + B2H6 → 6H2 + 2BCl32HCl + Na2S2O4 → 2NaCl + H2S2O4HCl + AuCl3 → HAuCl42HCl + KNO2 → H2O + KCl + NOCl4HCl + K4[Fe(CN)6] → 4KCl + H4[Fe(CN)6]2HCl + Li2S → H2S + 2LiCl2HCl + Mn → H2 + MnCl212HCl + Ba(ClO3)2 → BaCl2 + 6Cl2 + 6H2O4HCl + Li3N → NH4Cl + 3LiCl8HCl + Mg3N2 → 2NH4Cl + 3MgCl24HCl + Mg2Si → 2MgCl2 + SiH42H2O + 4HCl + Mg2Si → 4H2 + SiO2 + 2MgCl28HCl + 2Mg2Si → 2H2 + Si + 4MgCl2 + SiH4HCl + RbOH → H2O + RbCl4HCl + Na2PbO2 → 2H2O + 2NaCl + PbCl22HCl + Rb2S → H2S + 2RbCl3HCl + H3As → 3H2 + AsCl34HCl + NaClO2 → 2Cl2 + 2H2O + NaCl4HCl + Ca2Si → 2CaCl2 + SiH42HCl + NaNH2 → NaCl + NH4Cl4HCl + LiAlH4 → AlCl3 + 4H2 + LiClHCl + LiH → H2 + LiCl2HCl + 2Li → H2 + 2LiCl2HCl + PbCl2 → H2PbCl43HCl + As2O3 → H3AsO3 + AsCl3HCl + RbH → H2 + RbCl2HCl + 2Rb → H2 + 2RbCl2HCl + Rb2O → H2O + 2RbCl2HCl + Rb2O2 → H2O2 + 2RbCl2HCl + KNH2 → KCl + NH4Cl2HCl + 2LiBH4 → 2H2 + 2LiCl + B2H62HCl + BeCO3 → H2O + BeCl2 + CO2HCl + NH4OCN → NH4Cl + HOCN2HCl + Pt(NH3)4Cl2 → 2NH4Cl + Pt(NH3)2Cl22HCl + 2H + Pt(NH3)4Cl2 → 4NH4Cl + Pt4HCl + Be2C → CH4 + 2BeCl23HCl + FeO(OH) → 2H2O + FeCl38HCl + Au2O3 → 3H2O + 2HAuCl4HCl + N2H4.H2O → H2O + N2H5ClHCl + 2H + N2H5Cl → 2NH4ClHCl + 6H + NO2NH2 → 2H2O + N2H5Cl4HCl + N2H5Cl + HSnCl3 → 2NH4Cl + H2SnCl6HCl + NH2OH → (NH3OH)Cl3H2 + 2HCl + 2NO → 2(NH3OH)ClHCl + NO2 + 5H → H2O + (NH3OH)Cl6HCl + K3[FeCN)6] → 3KCl + FeCl3 + 6HCN6HCl + 2Na3SbS3 → 3H2S + 6NaCl + Sb2S3HCl + SO3 → HSO3Cl2HCl + CuF2 → CuCl2 + 2HF2HCl + ZnCO3 → H2O + ZnCl2 + CO212HCl + 3O2 + 4Bi → 6H2O + 4BiCl36HCl + Bi2O3 → 3H2O + 2BiCl3HCl + NOHSO4 → H2SO4 + NOCl2HCl + MnCO3 → H2O + CO2 + MnCl26HCl + 2(NH4)3AsS3 → 3H2S + 6NH4Cl + As2S3HCl + Co(OH)Cl → H2O + COCl2HCl + HClO3 → HClO2 + HOClHCl + HOCl → Cl2 + H2O2HCl + NaClO + 2NaClO2 → H2O + 3NaCl + 2ClO24HCl + 5NaClO2 → 2H2O + 5NaCl + 4ClO2HCl + H2NCH2COOH → ClH3NCH2COOH6HCl + Er2O3 → 3H2O + 2ErCl34HCl + GeO2 → 2H2O + GeCl4HCl + NaClO4 → NaCl + HClO42HCl + SeO2 → Se(OH)2Cl22HCl + Na2Se → 2NaCl + H2Se6HCl + 2Na3AsS4 → 3H2S + 6NaCl + As2S52HCl + SeCl4 → H2SeCl63H2O + 3HCl + RhCl3 → 3H2O + H3RhCl6HCl + C2H5NH2 → C2H5NH3Cl2HCl + N2H4.H2O → H2O + N2H6Cl22HCl + K2O2 → H2O2 + 2KCl2HCl + K2HPO4 → 2KCl + H3PO42HCl + Li3PO4 → 2LiCl + LiH2PO4HCl + KHSO3 → H2O + KCl + SO23HCl + Sc(OH)3 → 3H2O + ScCl36HCl + 2Sc → 3H2 + 2ScCl36HCl + Sc2O3 → 3H2O + 2ScCl36HCl + K2Pt(OH)6 → 6H2O + K2PtCl64HCl + Th → 2H2 + ThCl44HCl + Th(OH)4 → 4H2O + ThCl42HCl + (NH4)2SO3 → H2O + 2NH4Cl + SO23HCl + K3[Fe(CN)6] → 3KCl + H3[Fe(CN)6]2HCl + Ba(HS)2 → H2S + BaC22HCl + 2NaO2 → H2O2 + 2NaCl + O2HCl + Na[B(OH)4] → NaCl + [B(H2O)(OH)3]2HCl + TcCl4 → H2TcCl64HCl + K2PbO2 → 2H2O + 2KCl + PbCl23HCl + SnO → H2O + HSnCl33HCl + Sn → H2 + HSnCl33HCl + SnS → H2S + HSnCl33HCl + SnSO4 → H2SO4 + HSnCl33HCl + SnS2 → H2S + S + HSnCl32HCl + NH2Cl → Cl2 + NH4ClnH2O + HCl + KSO2F → KCl + HF + SO2.nH2O4HCl + Bi(NO3)3 → 3HNO3 + HBiCl43HCl + BiO(OH) → 2H2O + BiCl33HCl + Bi(OH)3 → 3H2O + BiCl32HCl + Na2N2O2 → 2NaCl + NO2NH22HCl + Na2N2O2 → H2O + 2NaCl + N2O6HCl + 2NiOOH → Cl2 + 4H2O + 2NiCl26HCl + [Ni(NH3)6]Cl2 → 6NH4Cl + NiCl22HCl + Li2O2 → H2O2 + 2LiCl8HCl + Pb3O4 → Cl2 + 4H2O + 3PbCl22HCl + Pd(NH3)2Cl2 → (NH4)2PdCl412HCl + 2HNO3 + 3Pd(NH3)2Cl2 → 4H2O + 2NO + 3(NH4)2PdCl616HCl + 2Na2SO3 + 6HSnCl3 → 6H2O + 4NaCl + SnS2 + 5H2SnCl612HCl + 2K2RuO4 → 6H2O + O2 + 2K2[RuCl6]4HCl + 3K2RuO4 → 2H2O + 4KCl + 2KRuO4 + RuO232HCl + 4RuO4 → 9Cl2 + 16H2O + 2RuCl3.RuCl42HCl + Na2Te → 2NaCl + H2Te6HCl + [Co(NH3)6]Cl2 → 6NH4Cl + COCl22HCl + K2[Ni(CN)4] → 2KCl + 2HCN + Ni(CN)2HCl + CaHClO → H2O + CaCl22HCl + Na4SiO4 + ZrCl2O → H2O + 4NaCl + ZrSiO43HCl + Ce(OH)3 → 3H2O + CeC36HCl + 2CoO(OH) → Cl2 + 4H2O + 2COCl24HCl + 4CsO3 → 2H2O + 5O2 + 4CsCl4HCl + 2CsO3 → Cl2 + 2H2O + 2O2 + 2CsCl2HCl + Cs2O2 → H2O2 + 2CsCl6HCl + 2P → 3H2 + 2PCl36HCl + P2O3 → 3H2O + 2PCl33HCl + La(OH)3 → 3H2O + LaCl36HCl + 2La → 3H2 + 2LaCl36HCl + La2O3 → 3H2O + 2LaCl32HCl + GeCl4 → H2GeCl62HCl + UO3 → H2O + UO2Cl28HCl + 2Na4XeO6 → 4H2O + 8NaCl + O2 + 2XeO33HCl + BiClO → H2O + HBiCl48HCl + Na6TeO6 → Cl2 + 3H2O + 6NaCl + H2TeO36HCl + SnO2 → 2H2O + H2SnCl66HCl + Sn(SO4)2 → 2H2SO4 + H2SnCl68HCl + K2Cr2O4 → 4H2O + 2KCl + 2CrCl36HCl + As2O3 → 3H2O + 2AsCl36HCl + 2Au(OH)3 → 2Au + 3Cl2 + 6H2O2xH2O + 6HCl + Sc2O3 → 3H2O + 2ScCl3.xH2O4HCl + 4RbO3 → 2H2O + 5O2 + 4RbCl4HCl + 2RbO3 → Cl2 + 2H2O + O2 + 2RbCl6HCl + 2Pr → 3H2 + 2PrCl3FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + H2O + CO2C6H5NH2 + HCl + NaNO2 → H2O + NaOH + C6H5N2Cl2HCl + C2Ag2 → 2AgCl + C2H2H2O + HCl + NaAlO2 → Al(OH)3 + NaClHCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO316HCl + 2K2CrO4 → 3Cl2 + 8H2O + 4KCl + 2CrCl38HCl + K2MnO4 → 2Cl2 + 4H2O + 2KCl + MnCl22FeCl2 + 4HCl + 2KClO → Cl2 + 2H2O + 2KCl + 2FeCl3HCl + CH3COONH4 → CH3COOH + NH4Cl2HCl + Cl2O → 2Cl2 + H2OHCl + HOCH2(CHOH)4COONH4 → NH4Cl + OHCH2(CHOH)4COOH2HCl + BaSO3 → BaCl2 + H2O + SO2HCl + CH3CH2CH2NH2 → CH3CH2CH2NH3+Cl-C6H5NH2 + HCl + HNO2 → 2H2O + C6H5N2Cl2yHCl + FexOy → yH2O + xfecl2y/xHCl + NaF → NaCl + HF2HCl + ZnSO3 → H2O + SO2 + ZnCl2HCl + NH4NO3 → HNO3 + NH4Cl2HCl + BaCO3 → BaCl2 + H2O + CO2HCl + NaHSO3 → H2O + NaCl + SO26HCl + 2HNO3 + 3HgS → 4H2O + 2NO + 3S + 3HgCl22H2O + 2HCl + Ca(AlO2)2 → 2Al(OH)3 + CaCl22H2O + 2HCl + Ba(AlO2)2 → 2Al(OH)3 + BaCl22yHCl + FexOy → (3x-2y)FeCl2 + yH2O + (2y-2x)FeCl38HCl + 2Zn + (NH4)2MoO4 → 4H2O + 2NH4Cl + 2ZnCl2 + MoCl2(NH4)3PO4 + 3HCl → 3NH4Cl + H3PO4H2SO4 + 4HCl → 2Cl2 + 2H2O + SO2HCl + HCOONH3CH3 → CH3NH3Cl + HCOOHHCl + C3H6 → C3H7ClAlN + 3HCl → AlCl3 + NH3AlN + 4HCl → AlCl3 + NH4ClHCl + C2H3Cl → C2H4Cl22HCl + 2K → H2 + 2KCl(NH4)2Cr2O7 + 14HCl → 3Cl2 + 7H2O + 2NH4Cl + 2CrCl33H2SO4 + 10HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2MnSO4 + K2SO42HCl + 2K → H2 + 2KCl2HCl + 2Na → H2 + 2NaCl3HCl + MgNH4PO4 → NH4Cl + MgCl2 + H3PO42HCl + O3 → Cl2 + H2O + O28HCl + KClO4 → 4Cl2 + 4H2O + KCl6HCl + NaClO3 → 6Cl2 + 3H2O + NaCl8HCl + 2ClO2 → 5Cl2 + 4H2O4HCl + KAlO2 → AlCl3 + 2H2O + KClH2O + HCl + KAlO2 → Al(OH)3 + KClHCl + C4H4 → C4H5Cl2HCl + Na2B4O7 → 2NaCl + H2B4O7HCl + CH3CHOHCH3 → H2O + CH3CHClCH3HCl + NH2CH2COOH → ClNH3CH2COOHHCl → Cl + C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaClHCl + NaBr → NaCl + HBrFeS2 + 3HCl + 5HNO3 → 2H2O + 2H2SO4 + 5NO + FeCl36HCl + 2HNO3 → 3Cl2 + 4H2O + 2NO4HCl + PbO2 → Cl2 + 2H2O + PbCl22HCl + Hg(NO3)2 → 2HNO3 + HgCl2HCl + C2H5ONa → C2H5OH + NaCl4HCl + CO2 → 2H2O + CCl43HCl + 2CO2 → 2O2 + C2H3Cl3HCl + NaAl(OH)4 → Al(OH)3 + H2O + NaCl6HCl + Mg3N2 → 2NH3 + 3MgCl22Cu + 4HCl → H2 + 2H[CuCl2]3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 4H2O + 2NaCl + 2NO + 3CuCl22HCl + CuCO3 → H2O + CO2 + CuCl2Ca + 2HCl → H2 + CaCl2Au + 3HCl + HNO3 → AlCl3 + 2H2O + NO4HCl + SiO2 → 4H2O + SiCl43HCl + Cr(OH)3 → 3H2O + CrCl32HCl + CrO → H2O + CrCl22HCl + Cr(OH)2 → 2H2O + CrCl2Cr + 2HCl → H2 + CrCl2C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl4HCl + O2 + 4CrCl2 → 2H2O + 4CrCl3HCl + H2NCH2COOH → ClH3NCH2COOH16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl24HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2CaOCl2 + 2HCl → Cl2 + H2O + CaCl24HCl + Zn + 2TiOCl2 → 2H2O + ZnCl2 + 2TiCl318HCl + 4HNO3 + 3Zr → 8H2O + 4NO + 3H2ZrCl64HCl + Zn + 2TiOCl2 → 2H2O + ZnCl2 + TiCl3HCl + H2NCH2COOH → ClH3NCH2COOHHCl + H2NCH2COOH → ClH3NCH2COOHFe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO + FeCl3Cu + HCl + 1/2O2 → H2O + CuCl2Cu + 8HCl + Fe3O4 → 3FeCl2 + 4H2O + CuCl2HCl + H2NCH2COOH → ClH3NCH2COOHHCl + CH3CH(NH2)COONa → NaCl + CH3CH(NH3Cl)COOH C6H6 + 2HCl → 2H2 + C6H4Cl2HCl + CH3CH(NH2)COONa → NaCl + CH3CH(NH3Cl)COOH 2HCl + (CH3NH3)2CO3 → 2H2O + CO2 + 2CH3NH3Cl(NH2)2CO + HCl → H2O + 2NH4Cl + CO2Fe + 4HCl + NaNO3 → 2H2O + NaCl + NO + FeCl3Cu + 4HCl + 2KNO3 → 2H2O + 2KCl + 2NO2 + CuCl2HCl + H2NC3H5(COOH)2 → ClH3N-C3H5(COOH)2HCl + C17H35COONa → NaCl + C17H35COOHHCl + CH2=CH-COONa → NaCl + CH2=CH-COOHHCl + CH3ONa → CH3OH + NaCl2HCl + 2HNO3 → Cl2 + 2H2O + 2NO2HCl + HCOONa → NaCl + HCOOHHCl + HCOONH4 → NH4Cl + HCOOHHCl + NH4HSO3 → H2O + NH4Cl + SO2Ca3(PO4)2 + 6HCl → 3CaCl2 + 2H3PO4Ca(H2PO4)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H3PO46HCl + [Cu(NH3)4](OH)2 → 2H2O + 4NH4Cl + CuCl22HCl + Ba(HCO3)2 → BaCl2 + 2H2O + 2CO210Al + 36HCl + 6KNO3 → 10AlCl3 + 18H2O + 6KCl + 3N22HCl + K2O → H2O + 2KClHCl + NH4HCO3 → H2O + NH4Cl + CO22Cu + H2O2 + 2HCl → 2H2O + 2CuClHCl + NaHSO4 → H2SO4 + NaClCaF2 + 2HCl → CaCl2 + 2HFH2O2 + 2HCl + 2KI → 2H2O + I2 + 2KCl6HCl + Mg3(PO4)2 → 3MgCl2 + 2H3PO4HCl + Si → 2H2 + SiCl44HCl + 2KI + BaO2 → BaCl2 + 2H2O + I2 + 2KCl6HCl + 2Sb → 3H2 + 2SbCl36HCl + 2Bi → 3H2 + 2BiCl32HCl + Hg → H2 + HgCl22Ag + 2HCl → 2AgCl + H22HCl + Pt → H2 + PtCl23Au + 2HCl → 3H2 + 2AuCl32HCl + PbS → H2S + PbCl22HCl + HgS → H2S + HgCl22HCl + Ag2S → 2AgCl + H2S2HCl + BaSO4 → BaCl2 + H2SO42HCl + CaSO4 → H2SO4 + CaCl22HCl + CH3CCH → CH3CCl2CH3C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O2HCl + Pb → H2 + PbCl2Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3H2O + HCl + KCrO2 → KCl + Cr(OH)34HCl + NaCrO2 → 2H2O + NaCl + CrCl33HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO42yHCl + FexOy → yH2O + xfecl2y/xCu + HCl →

Tất cả phương trình hóa học có HCl là chất sản phẩm

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HClCH4 + Cl2 → CH3Cl + HClCH4 + 2Cl2 → C + 4HClCl2 + H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + 2HClCl2 + H2 → 2HClCl2 + H2O → HCl + HClO4Cl2 + 4H2O + H2S → H2SO4 + 8HClCl2 + H2O + NaHSO3 → 2HCl + NaHSO43Cl2 + 4H2O + S → H2SO4 + 6HClCl2 + H2S → 2HCl + SCl2 + 2HBr → Br2 + 2HCl3Cl2 + 2NH3 → 6HCl + N22FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + 4HCl + SO2H2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2HCl + S2HI + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2HCl + I2H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO4H2SO4 + 2NaCl → 2HCl + Na2SO4NH4Cl → HCl + NH35Cl2 + 6H2O + I2 → 10HCl + 2HIO33HClO → 3HCl + HClO3H2SO4 + 2KCl → 2HCl + K2SO4Cl2 + H2O2 → 2HCl + O2Cl2 + H2O + H2SO3 → H2SO4 + 2HCl2H2O + SO2 + 2FeCl3 → 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl2Cl2 + 2H2O → 4HCl + O2HClO → HCl + O24H2O + PCl5 → HCl + H3PO4Cl2 + 2HI → 2HCl + I2C2H2 + Cl2 → C + 2HCl2NH3 + COCl2 → (NH2)2CO + 2HClCH3Cl + Cl2 → HCl + CH2Cl22Cl2 + CH2Cl2 → HCl + CHCl3Cl2 + CHCl3 → HCl + CCl4H2SO4 + KCl → HCl + KHSO4Cl2 + 2H2O + SO2 → H2SO4 + 2HCl2CHF2Cl → 2HCl + CF2=CF25O2 + C4H6Cl2 → 2H2O + 2HCl + 4CO26H2O + 2FeCl3 → Fe2O3 + 3H2O + 6HClCl2 + CnH2n+2 → HCl + CnH2n+1ClBaCl2 + H2O + K2Cr2O7 → 2HCl + K2CrO4 + BaCrO4H2O + Na2SO3 + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2HCl + Na2SO4Cl2 + C6H5CH3 → HCl + C6H5CH2ClC6H6 + CH3COCl → HCl + C6H5COClCO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + PdH2O + CH3COCl → CH3COOH + HCl2HBr + SOCl2 → 2HCl + SOBr2C6H5CH2OH + SOCl2 → HCl + SO2 + C6H5CH2ClCH3Cl + H2 → CH4 + HClCH3Cl + CH3COOH → HCl + CH3COOCH310Al + 6NH4ClO4 → 5Al2O3 + 9H2O + 6HCl + 3N23H2O + BCl3 → 3HCl + H3BO3SbCl5 + 5HF → 5HCl + SbF55H2O + 2SbCl5 → 10HCl + Sb2O52H2O + TiCl4 → 4HCl + TiO22SO3 + SCl4 → 4HCl + SO2CH4 + 3Cl2 → 3HCl + CHCl3CH4 + 4Cl2 → 4HCl + CCl4CH4 + 2Cl2 → 2HCl + CH2Cl23FeCl2 + 4H2O → H2 + 6HCl + Fe3O4HCN + C2H5Cl → HCl + C2H5CNC6H6 + C2H5Cl → HCl + C6H5CH2CH3H2SO4 + 2NH4Cl → (NH4)2SO4 + 2HClAlCl3 + 2H2O → 2HCl + AlCl(OH)2AlCl3 + NH4Cl → AlN + 4HCl2H2 + K[Pt(C2H4)Cl3] → C2H6 + 2HCl + KCl + PtCa(OH)2 + CaCl2 → 2CaO + 2HClCdCl2 + H2S → 2HCl + CdSCdCl2 + H2SO4 → 2HCl + CdSO4CH3COOH + NH4Cl → HCl + CH3COONH4H2S + CuCl2 → CuS + 2HClFeCl2 + H2 → Fe + 2HClFeCl2 + H2O → HCl + FeClOH2H2S + 2FeCl3 → FeCl2 + FeS2 + 4HClN2H5Cl → HCl + N2H4HSO3Cl → HCl + SO3H2O + NOCl → HCl + HNO2TiCl4 + 2NaH → 2HCl + 2NaCl + TiFeCl2 + H2SO4 → 2HCl + FeSO4H2SO4 + CaCl2 → 2HCl + CaSO4H2O + MgCl2 → HCl + MgOH2O + BeCl2 → HCl + BeCl(OH)BeCl2 + 4HF → 2HCl + H2BeF4H2 + PdCl2 → 2HCl + PdH2S + PdCl2 → 2HCl + PdS2H2O + PdCl2 → 2HCl + Pd(OH)22NH4Cl + PdCl2 → 2HCl + Pd(NH3)2Cl2CCl4 + 2HF → 2HCl + CCl2F23H2O + CCl4 → 4HCl + H2CO3CCl4 + 2H2Se → 4HCl + CSe2H2S + COCl2 → 2HCl + CoSCl2 + 2HCN → 2HCl + C2N2H2SO4 + Ca(ClO)2 → 2HCl + O2 + CaSO4H2 + CaCl2 → 2HCl + CaH25HClO2 → 2H2O + HCl + 4ClO24HClO2 → H2O + HCl + 2ClO2 + HClO3CeCl3 + 3HF → 3HCl + CeF3CeCl3.7H2O → 6H2O + 2HCl + CeClO3H2S + 2CeCl3 → 6HCl + Ce2S34HNO3 + CrCl2 → H2O + 2HCl + NO2 + Cr(NO3)33H2S + 2CrCl3 → 6HCl + Cr2S3Cl2 + CsH → HCl + CsClCsCl + CsHSO4 → HCl + Cs2SO4H2SO4 + 2CsCl → 2HCl + Cs2SO4CuCl + HF → HCl + CuF3CuCl2 + 2H3PO4 → 6HCl + Cu3(PO4)23HF + LaCl3 → 3HCl + LaF34HF + HfCl4 → 4HCl + HfF43H2SO4 + 2BiCl3 → 6HCl + Bi2(SO4)3GaCl3.H2O → 2HCl + GaClO2H2O + GaCl3 → 3HCl + GaOOHCl2 + HCN → HCl + CNCl2H2O + COCl2 → 2HCl + H2CO3HClO2 + HClO → HCl + HClO34HI + HClO2 → 2H2O + HCl + 2I23C + 2HClO3 → 2HCl + 3CO2Cl2.nH2O → (n - 1)H2O + HCl + HClOH2O2 + HClO → H2O + HCl + O2HClO + 2(NH3OH)Cl → 3H2O + 3HCl + N2H2C2O4 + H2PtCl6 → 2HCl + 2CO2 + H2PtCl43H2O + SeCl4 → 4HCl + H2SeO3H2S + HgCl2 → 2HCl + HgS2H2O + 4HgCl2 → 4HCl + O2 + 2Hg2Cl22H2O + SO2 + 2HgCl2 → H2SO4 + 2HCl + Hg2Cl2H2O + ICl → HCl + HIO3H2O + 5ICl → 5HCl + 2I2 + HIO32H2SO4 + ICl → H2O + HCl + 2SO2 + HIO3InCl3.4H2O → 3H2O + 2HCl + InClO3H2S + 2InCl3 → 6HCl + In2S3NaCl + NaHSO4 → HCl + Na2SO4H2S + PbCl2 → 2HCl + PbSH2O + SOCl2 → 2HCl + SO22HF + SCl2O → 2HCl + SOF2H2O + SCl4 → 2HCl + SOCl22HBr + SOCl2 → 2HCl + SBr2OCl2 + NaH → HCl + NaCl2H2S + SnCl2 → 2HCl + H2Sn2H2O + SnCl4 → 4HCl + SnO2SnCl4 + 4HF → 4HCl + SnF4SnCl4.5H2O → 3H2O + 4HCl + SnO22H2SO4 + SnCl4 → 4HCl + Sn(SO4)2H2 + NiCl2 → 2HCl + NiH2 + S2Cl2 → 2HCl + 2S2H2O + S2Cl2 → 2HCl + H2S2O2H2O + SbCl5 → 2HCl + SbCl32H2O + 2HNO3 + SCl4 → H2SO4 + 4HCl + 2NO23H2O + BCl3 → 3HCl + B(OH)36Cl2 + B2H6 → 6HCl + 2BCl311Cl2 + B4H10 → 10HCl + 4BCl3H2O + SbCl3 → 2HCl + SbOCl3H2O + 2SbCl3 → 6HCl + Sb2O33H2 + 2SbCl3 → 6HCl + 2SbHAuCl4.4H2O → 4H2O + HCl + AuCl33H2S + 2AuCl3 → 6HCl + Au2S33H2O2 + 2AuCl3 → 2Au + 6HCl + 3O2H2PtCl4 → 2HCl + PtCl24NH4Cl + Zn → H2 + 2HCl + [Zn(NH3)4]Cl23HgCl2 + 2H3As → 6HCl + Hg3As22H2 + SiCl4 → 4HCl + Si4H2 + SiCl4 → 4HCl + SiH4(n+2)H2O + SiCl4 → 4HCl + SiO2.nH2O2H2SO4 + 4NaClO2 → H2O + HCl + 2Na2SO4 + 2ClO2 + HClO34H2O + 2CrCl3 + HClO3 → 7HCl + H2Cr2O7Cl2 + LiH → HCl + LiClH2PbCl4 → 2HCl + PbCl2H2 + PbCl2 → 2HCl + PbH2O + PbCl2 → HCl + PbClOHH2SO4 + PbCl2 → 2HCl + PbSO43H2 + 2RhCl3 → 6HCl + 2RhCl2 + RbH → HCl + RbCl2H2O + SCl2 → 2HCl + H2SO2H2SO4 + SCl2 → 2HCl + 2SO2H2O + NO2Cl → HCl + HNO3AlCl3.6H2O → 4H2O + 2HCl + AlCl(OH)2H2 + K2PtCl4 → 2HCl + 2KCl + PtH2S + K2PtCl4 → 2HCl + 2KCl + PtSH2O + Na2CO3 + H2PtCl4 → 2HCl + 2NaCl + CO2 + Pt(OH)2PdCl2 + HCOOH → 2HCl + CO2 + Pd2HCOOH + (NH4)2PtCl6 → 4HCl + 2NH4Cl + Pt + 2CO2NiCl2 + NH4HS → HCl + NH4Cl + NiSHAuCl4 → Cl2 + HCl + AuClCsCl + HAuCl4 → HCl + Cs[AuCl4]3H2S + 2HAuCl4 → 2Au + 8HCl + 3SN2H6Cl2 → HCl + N2H5Cl2O2 + N2H5Cl → 2H2O2 + HCl + N24(NH3OH)Cl → 3H2O + 2HCl + 2NH4Cl + N2OH2S + HSO3Cl → HCl + H2S2O33H2O + PCl3 → 3HCl + H3PO32H2O + BeCl2 → 2HCl + Be(OH)2CH2Cl2 + 2Se → 2HCl + CSe2NaCl + H3PO4 → HCl + NaH2PO4H2O + SeCl4 → 2HCl + SeCl2O3HF + RhCl3 → 3HCl + F3Rh3H2S + 2RhCl3 → 6HCl + Rh2S3N2H6Cl2 + 2H2PtCl6 → 6HCl + N2 + 2H2PtCl4N2H6Cl2 + 2(NH4)2PtCl6 → 6HCl + N2 + 2(NH4)2PtCl4N2H6Cl2 + 2K2PtCl6 → 6HCl + N2 + 2K2PtCl42HCN + HgCl2 → 2HCl + Hg(CN)2H2O + ScCl3 → HCl + ScCl2OH3HF + ScCl3 → 3HCl + ScF3H2O + ZrCl4 → 2HCl + ZrCl2O6H2O + 3ZrCl4 → 6HCl + [Zr3Cl3(OH)6]Cl3H2O + HfCl4 → 2HCl + HfCl2O6H2O + 3HfCl4 → 6HCl + [Hf3Cl3(OH)6]Cl32H2 + K2PtCl6 → 4HCl + 2KCl + Pt2H2S + K2PtCl6 → 4HCl + 2KCl + PtS2H2PtCl6.6H2O → 6H2O + 2HCl + PtCl4H2O + ThCl4 → 2HCl + ThCl2OThCl4.8H2O → 7H2O + 2HCl + ThCl2OThCl4.8H2O → 6H2O + 4HCl + ThO22H2O + TeCl4 → 4HCl + TeO23H2S + 2SbCl3 → 6HCl + Sb2S3HF + HSO3Cl → HCl + HSO3FH2O + HSO3Cl → H2SO4 + HClH2O + SO2Cl2 → HCl + HSO3Cl2H2O + TcCl4 → 4HCl + TcO23NH2Cl → 2HCl + N2 + NH4Cl3H2O + 3NH2Cl → 2HCl + 3NH3 + HClO3NaCl + HSO3F → HCl + NaSO3FSO2Cl2 + 2HF → 2HCl + SO2F22Cl2 + 2H2O + 2KSO2F → H2SO4 + 2HCl + 2KCl + SO2F2HBiCl4 → HCl + BiCl32H2O + BiCl3 → 2HCl + BiCl(OH)23HI + BiCl3 → 3HCl + BiI36H2S + 2BiCl3 + 2AtCl3 → 12HCl + Bi2S3 + At2S3H2SO4 + NiCl2 → 2HCl + NiSO4BeCl2.4H2O → 3H2O + HCl + BeCl(OH)2NH4Cl + K2PdCl4 → 2HCl + 2KCl + Pd(NH3)2Cl23Pd(NH3)2Cl2 → 2HCl + N2 + 4NH4Cl + 3Pd2H2S + H2SnCl6 → 6HCl + SnS2H2 + 2SClF5 → 2HCl + S2F104H2O + SClF5 → H2SO4 + HCl + 5HF3CsCl + 2HSbCl4 → 2HCl + Cs3Sb2Cl92H + EuCl3 → 2HCl + EuCl2H2 + 2EuCl3 → 2HCl + 2EuCl2PrCl3.7H2O → 6H2O + 2HCl + PrClO2H2O + LaCl3 → 2HCl + LaCl(OH)2LaCl3.7H2O → 6H2O + 2HCl + LaClO3HF + PCl3O → 3HCl + POF32H2 + GeCl4 → 4HCl + Ge2H2O + GeCl4 → 4HCl + GeO22H2S + GeCl4 → 4HCl + GeS2H2O + HfCl2O → 2HCl + HfO23HF + BiClO → H2O + HCl + BiF32RbCl + H2SnCl6 → 2HCl + Rb2SnCl62CsCl + H2SnCl6 → 2HCl + Cs2[SnCl6]3H2O + I2Cl6 → 4HCl + HIO3 + HICl218H2O + 5I2Cl6 → 30HCl + 2I2 + 6HIO316H2O + 4S + 3I2Cl6 → 4H2SO4 + 18HCl + 6HICl2 + CH3CH2COOH → HCl + CH3CHClCOOHH2S + SnCl2 → 2HCl + SnS3H2O + AsCl3 → 3HCl + As(OH)3CH4 + H2 + WCl6 → 6HCl + WCH2 + 2VCl3 → 2HCl + 2VCl2Cl2 + C5H12 → HCl + C5H11Cl2CH3Cl + 3O2 → 2H2O + 2HCl + 2CO23H2S + 4HClO3 → 3H2SO4 + 4HCl2SOCl2 + CuCl2.2H2O → 4HCl + 2SO2 + CuCl22H2O + SO2 + 2CuCl2 → H2SO4 + 2HCl + 2CuClC2H6 + 2Cl2 → 2HCl + C2H4Cl2C6H6 + 3Cl2 → 6HCl + C6Cl6Cl2 + H2O + Na2SO3 → 2HCl + Na2SO44Cl2 + 4H2O + Na2S → 8HCl + Na2SO4Na2SO3 + HClO → HCl + Na2SO4CH3COOH + FeCl3 → 3HCl + (CH3COO)3FeBaCl2 + HOOCCOOH → 2HCl + Ba(COO)2CaCl2 + HOOCCOOH → 2HCl + Ca(COO)2FeCl2 + H2S → FeS + 2HClC2H5OH + 4Cl2 → 5HCl + CCl3CHOC6H5OH + CH3COCl → HCl + CH3COOC6H5AgCl + H2O + 2NH3 → HCl + Ag(NH3)2OHBr2 + C6H6 → HCl + C6H5BrCl2 + C3H8 → HCl + C3H7ClC6H5Cl + 7O2 → 2H2O + HCl + 6CO2CuCl2 + NaHS → CuS + HCl + NaClBaCl2 + 2KHSO4 → 2HCl + K2SO4 + BaSO4C2H4Cl2 → HCl + C2H3ClBaCl2 + H2O + SO3 → 2HCl + BaSO4Cl2 + C3H6 → HCl + CH3CHCH2ClH2O + S + 3HClO → H2SO4 + 3HClC2H5Cl → C2H4 + HCl3H2SO4 + 2FeCl3 → Fe2(SO4)3 + 6HClFeCl2 + 4HNO3 → H2O + 2HCl + NO2 + Fe(NO3)3Cl2 + H2O → HCl + HClOBr2 + 5Cl2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO35Cl2 + 6H2O + I2 → 10HCl + 2HIO3H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO43H2O + 2FeCl3 → Fe2O3 + 6HCl2H2O + O2 + 4TiCl3 → 4HCl + 4TiOCl2CH4 + Cl2 → CH3Cl + HClC2H6 + Cl2 → HCl + C2H5ClCH3COONH4 → HCl + NH3BaCl2 + NaHSO4 → HCl + NaCl + BaSO4Cl2 + H2S → 2HCl + SBaCl2 + 2NaHSO4 → 2HCl + Na2SO4 + BaSO4H2O + C6H5CH2Cl → HCl + C6H5CH2OHCl2 + H2O → HCl + ClOHC2H5OH + C6H5-COCl → HCl + C6H5COOC2H5CH4 + Cl2 → CH3Cl + HClC6H6 + CH3Cl → HCl + C6H5CH3Cl2 + 9H2SO4 + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3 + 8H2O + 2HClCl2 + C4H10 → HCl + C4H9ClCl2 + H2O → HCl + HClOCH3COOH + NaCl → CH3COONa + HClCH3COOH + KCl → HCl + CH3COOK2CH3COOH + CaCl2 → (CH3COO)2Ca + 2HClBaCl2 + 2CH3COOH → 2HCl + (CH3COO)2BaH2O + NaCl + CO2 → HCl + Na2CO3C2H4 + Cl2 → HCl + C2H3ClH2O + CH3CH2CH2Cl → HCl + CH3CH2CH2OHCl2 + 2HI → 2HCl + I2CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd

KBr (kali bromua)

Tên Tiếng Việt: potassium bromide

Tất cả phương trình hóa học có KBr là chất tham gia


2H2SO4 + 2KBr + MnO2 → Br2 + 2H2O + MnSO4 + K2SO4Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl7H2SO4 + K2Cr2O7 + 6KBr → 3Br2 + 7H2O + 4K2SO4 + Cr2(SO4)3H2SO4 + 2KBr → K2SO4 + 2HBrAgNO3 + KBr → AgBr + KNO33H2O + KBr → 3H2 + KBrO38H2SO4 + 10KBr + 2KMnO4 → 5Br2 + 8H2O + 2MnSO4 + 6K2SO43H2SO4 + 5KBr + KBrO3 → 3Br2 + 3H2O + 3K2SO4H2SO4 + KBr → KHSO4 + HBrF2 + 2KBr → Br2 + 2KF

Tất cả phương trình hóa học có KBr là chất sản phẩm

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HClCH4 + Cl2 → CH3Cl + HClCH4 + 2Cl2 → C + 4HClCl2 + H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + 2HClCl2 + H2 → 2HClCl2 + H2O → HCl + HClO4Cl2 + 4H2O + H2S → H2SO4 + 8HClCl2 + H2O + NaHSO3 → 2HCl + NaHSO43Cl2 + 4H2O + S → H2SO4 + 6HClCl2 + H2S → 2HCl + SCl2 + 2HBr → Br2 + 2HCl3Cl2 + 2NH3 → 6HCl + N22FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + 4HCl + SO2H2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2HCl + S2HI + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2HCl + I2H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO4H2SO4 + 2NaCl → 2HCl + Na2SO4NH4Cl → HCl + NH35Cl2 + 6H2O + I2 → 10HCl + 2HIO33HClO → 3HCl + HClO3H2SO4 + 2KCl → 2HCl + K2SO4Cl2 + H2O2 → 2HCl + O2Cl2 + H2O + H2SO3 → H2SO4 + 2HCl2H2O + SO2 + 2FeCl3 → 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl2Cl2 + 2H2O → 4HCl + O2HClO → HCl + O24H2O + PCl5 → HCl + H3PO4Cl2 + 2HI → 2HCl + I2C2H2 + Cl2 → C + 2HCl2NH3 + COCl2 → (NH2)2CO + 2HClCH3Cl + Cl2 → HCl + CH2Cl22Cl2 + CH2Cl2 → HCl + CHCl3Cl2 + CHCl3 → HCl + CCl4H2SO4 + KCl → HCl + KHSO4Cl2 + 2H2O + SO2 → H2SO4 + 2HCl2CHF2Cl → 2HCl + CF2=CF25O2 + C4H6Cl2 → 2H2O + 2HCl + 4CO26H2O + 2FeCl3 → Fe2O3 + 3H2O + 6HClCl2 + CnH2n+2 → HCl + CnH2n+1ClBaCl2 + H2O + K2Cr2O7 → 2HCl + K2CrO4 + BaCrO4H2O + Na2SO3 + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2HCl + Na2SO4Cl2 + C6H5CH3 → HCl + C6H5CH2ClC6H6 + CH3COCl → HCl + C6H5COClCO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + PdH2O + CH3COCl → CH3COOH + HCl2HBr + SOCl2 → 2HCl + SOBr2C6H5CH2OH + SOCl2 → HCl + SO2 + C6H5CH2ClCH3Cl + H2 → CH4 + HClCH3Cl + CH3COOH → HCl + CH3COOCH310Al + 6NH4ClO4 → 5Al2O3 + 9H2O + 6HCl + 3N23H2O + BCl3 → 3HCl + H3BO3SbCl5 + 5HF → 5HCl + SbF55H2O + 2SbCl5 → 10HCl + Sb2O52H2O + TiCl4 → 4HCl + TiO22SO3 + SCl4 → 4HCl + SO2CH4 + 3Cl2 → 3HCl + CHCl3CH4 + 4Cl2 → 4HCl + CCl4CH4 + 2Cl2 → 2HCl + CH2Cl23FeCl2 + 4H2O → H2 + 6HCl + Fe3O4HCN + C2H5Cl → HCl + C2H5CNC6H6 + C2H5Cl → HCl + C6H5CH2CH3H2SO4 + 2NH4Cl → (NH4)2SO4 + 2HClAlCl3 + 2H2O → 2HCl + AlCl(OH)2AlCl3 + NH4Cl → AlN + 4HCl2H2 + K[Pt(C2H4)Cl3] → C2H6 + 2HCl + KCl + PtCa(OH)2 + CaCl2 → 2CaO + 2HClCdCl2 + H2S → 2HCl + CdSCdCl2 + H2SO4 → 2HCl + CdSO4CH3COOH + NH4Cl → HCl + CH3COONH4H2S + CuCl2 → CuS + 2HClFeCl2 + H2 → Fe + 2HClFeCl2 + H2O → HCl + FeClOH2H2S + 2FeCl3 → FeCl2 + FeS2 + 4HClN2H5Cl → HCl + N2H4HSO3Cl → HCl + SO3H2O + NOCl → HCl + HNO2TiCl4 + 2NaH → 2HCl + 2NaCl + TiFeCl2 + H2SO4 → 2HCl + FeSO4H2SO4 + CaCl2 → 2HCl + CaSO4H2O + MgCl2 → HCl + MgOH2O + BeCl2 → HCl + BeCl(OH)BeCl2 + 4HF → 2HCl + H2BeF4H2 + PdCl2 → 2HCl + PdH2S + PdCl2 → 2HCl + PdS2H2O + PdCl2 → 2HCl + Pd(OH)22NH4Cl + PdCl2 → 2HCl + Pd(NH3)2Cl2CCl4 + 2HF → 2HCl + CCl2F23H2O + CCl4 → 4HCl + H2CO3CCl4 + 2H2Se → 4HCl + CSe2H2S + COCl2 → 2HCl + CoSCl2 + 2HCN → 2HCl + C2N2H2SO4 + Ca(ClO)2 → 2HCl + O2 + CaSO4H2 + CaCl2 → 2HCl + CaH25HClO2 → 2H2O + HCl + 4ClO24HClO2 → H2O + HCl + 2ClO2 + HClO3CeCl3 + 3HF → 3HCl + CeF3CeCl3.7H2O → 6H2O + 2HCl + CeClO3H2S + 2CeCl3 → 6HCl + Ce2S34HNO3 + CrCl2 → H2O + 2HCl + NO2 + Cr(NO3)33H2S + 2CrCl3 → 6HCl + Cr2S3Cl2 + CsH → HCl + CsClCsCl + CsHSO4 → HCl + Cs2SO4H2SO4 + 2CsCl → 2HCl + Cs2SO4CuCl + HF → HCl + CuF3CuCl2 + 2H3PO4 → 6HCl + Cu3(PO4)23HF + LaCl3 → 3HCl + LaF34HF + HfCl4 → 4HCl + HfF43H2SO4 + 2BiCl3 → 6HCl + Bi2(SO4)3GaCl3.H2O → 2HCl + GaClO2H2O + GaCl3 → 3HCl + GaOOHCl2 + HCN → HCl + CNCl2H2O + COCl2 → 2HCl + H2CO3HClO2 + HClO → HCl + HClO34HI + HClO2 → 2H2O + HCl + 2I23C + 2HClO3 → 2HCl + 3CO2Cl2.nH2O → (n - 1)H2O + HCl + HClOH2O2 + HClO → H2O + HCl + O2HClO + 2(NH3OH)Cl → 3H2O + 3HCl + N2H2C2O4 + H2PtCl6 → 2HCl + 2CO2 + H2PtCl43H2O + SeCl4 → 4HCl + H2SeO3H2S + HgCl2 → 2HCl + HgS2H2O + 4HgCl2 → 4HCl + O2 + 2Hg2Cl22H2O + SO2 + 2HgCl2 → H2SO4 + 2HCl + Hg2Cl2H2O + ICl → HCl + HIO3H2O + 5ICl → 5HCl + 2I2 + HIO32H2SO4 + ICl → H2O + HCl + 2SO2 + HIO3InCl3.4H2O → 3H2O + 2HCl + InClO3H2S + 2InCl3 → 6HCl + In2S3NaCl + NaHSO4 → HCl + Na2SO4H2S + PbCl2 → 2HCl + PbSH2O + SOCl2 → 2HCl + SO22HF + SCl2O → 2HCl + SOF2H2O + SCl4 → 2HCl + SOCl22HBr + SOCl2 → 2HCl + SBr2OCl2 + NaH → HCl + NaCl2H2S + SnCl2 → 2HCl + H2Sn2H2O + SnCl4 → 4HCl + SnO2SnCl4 + 4HF → 4HCl + SnF4SnCl4.5H2O → 3H2O + 4HCl + SnO22H2SO4 + SnCl4 → 4HCl + Sn(SO4)2H2 + NiCl2 → 2HCl + NiH2 + S2Cl2 → 2HCl + 2S2H2O + S2Cl2 → 2HCl + H2S2O2H2O + SbCl5 → 2HCl + SbCl32H2O + 2HNO3 + SCl4 → H2SO4 + 4HCl + 2NO23H2O + BCl3 → 3HCl + B(OH)36Cl2 + B2H6 → 6HCl + 2BCl311Cl2 + B4H10 → 10HCl + 4BCl3H2O + SbCl3 → 2HCl + SbOCl3H2O + 2SbCl3 → 6HCl + Sb2O33H2 + 2SbCl3 → 6HCl + 2SbHAuCl4.4H2O → 4H2O + HCl + AuCl33H2S + 2AuCl3 → 6HCl + Au2S33H2O2 + 2AuCl3 → 2Au + 6HCl + 3O2H2PtCl4 → 2HCl + PtCl24NH4Cl + Zn → H2 + 2HCl + [Zn(NH3)4]Cl23HgCl2 + 2H3As → 6HCl + Hg3As22H2 + SiCl4 → 4HCl + Si4H2 + SiCl4 → 4HCl + SiH4(n+2)H2O + SiCl4 → 4HCl + SiO2.nH2O2H2SO4 + 4NaClO2 → H2O + HCl + 2Na2SO4 + 2ClO2 + HClO34H2O + 2CrCl3 + HClO3 → 7HCl + H2Cr2O7Cl2 + LiH → HCl + LiClH2PbCl4 → 2HCl + PbCl2H2 + PbCl2 → 2HCl + PbH2O + PbCl2 → HCl + PbClOHH2SO4 + PbCl2 → 2HCl + PbSO43H2 + 2RhCl3 → 6HCl + 2RhCl2 + RbH → HCl + RbCl2H2O + SCl2 → 2HCl + H2SO2H2SO4 + SCl2 → 2HCl + 2SO2H2O + NO2Cl → HCl + HNO3AlCl3.6H2O → 4H2O + 2HCl + AlCl(OH)2H2 + K2PtCl4 → 2HCl + 2KCl + PtH2S + K2PtCl4 → 2HCl + 2KCl + PtSH2O + Na2CO3 + H2PtCl4 → 2HCl + 2NaCl + CO2 + Pt(OH)2PdCl2 + HCOOH → 2HCl + CO2 + Pd2HCOOH + (NH4)2PtCl6 → 4HCl + 2NH4Cl + Pt + 2CO2NiCl2 + NH4HS → HCl + NH4Cl + NiSHAuCl4 → Cl2 + HCl + AuClCsCl + HAuCl4 → HCl + Cs[AuCl4]3H2S + 2HAuCl4 → 2Au + 8HCl + 3SN2H6Cl2 → HCl + N2H5Cl2O2 + N2H5Cl → 2H2O2 + HCl + N24(NH3OH)Cl → 3H2O + 2HCl + 2NH4Cl + N2OH2S + HSO3Cl → HCl + H2S2O33H2O + PCl3 → 3HCl + H3PO32H2O + BeCl2 → 2HCl + Be(OH)2CH2Cl2 + 2Se → 2HCl + CSe2NaCl + H3PO4 → HCl + NaH2PO4H2O + SeCl4 → 2HCl + SeCl2O3HF + RhCl3 → 3HCl + F3Rh3H2S + 2RhCl3 → 6HCl + Rh2S3N2H6Cl2 + 2H2PtCl6 → 6HCl + N2 + 2H2PtCl4N2H6Cl2 + 2(NH4)2PtCl6 → 6HCl + N2 + 2(NH4)2PtCl4N2H6Cl2 + 2K2PtCl6 → 6HCl + N2 + 2K2PtCl42HCN + HgCl2 → 2HCl + Hg(CN)2H2O + ScCl3 → HCl + ScCl2OH3HF + ScCl3 → 3HCl + ScF3H2O + ZrCl4 → 2HCl + ZrCl2O6H2O + 3ZrCl4 → 6HCl + [Zr3Cl3(OH)6]Cl3H2O + HfCl4 → 2HCl + HfCl2O6H2O + 3HfCl4 → 6HCl + [Hf3Cl3(OH)6]Cl32H2 + K2PtCl6 → 4HCl + 2KCl + Pt2H2S + K2PtCl6 → 4HCl + 2KCl + PtS2H2PtCl6.6H2O → 6H2O + 2HCl + PtCl4H2O + ThCl4 → 2HCl + ThCl2OThCl4.8H2O → 7H2O + 2HCl + ThCl2OThCl4.8H2O → 6H2O + 4HCl + ThO22H2O + TeCl4 → 4HCl + TeO23H2S + 2SbCl3 → 6HCl + Sb2S3HF + HSO3Cl → HCl + HSO3FH2O + HSO3Cl → H2SO4 + HClH2O + SO2Cl2 → HCl + HSO3Cl2H2O + TcCl4 → 4HCl + TcO23NH2Cl → 2HCl + N2 + NH4Cl3H2O + 3NH2Cl → 2HCl + 3NH3 + HClO3NaCl + HSO3F → HCl + NaSO3FSO2Cl2 + 2HF → 2HCl + SO2F22Cl2 + 2H2O + 2KSO2F → H2SO4 + 2HCl + 2KCl + SO2F2HBiCl4 → HCl + BiCl32H2O + BiCl3 → 2HCl + BiCl(OH)23HI + BiCl3 → 3HCl + BiI36H2S + 2BiCl3 + 2AtCl3 → 12HCl + Bi2S3 + At2S3H2SO4 + NiCl2 → 2HCl + NiSO4BeCl2.4H2O → 3H2O + HCl + BeCl(OH)2NH4Cl + K2PdCl4 → 2HCl + 2KCl + Pd(NH3)2Cl23Pd(NH3)2Cl2 → 2HCl + N2 + 4NH4Cl + 3Pd2H2S + H2SnCl6 → 6HCl + SnS2H2 + 2SClF5 → 2HCl + S2F104H2O + SClF5 → H2SO4 + HCl + 5HF3CsCl + 2HSbCl4 → 2HCl + Cs3Sb2Cl92H + EuCl3 → 2HCl + EuCl2H2 + 2EuCl3 → 2HCl + 2EuCl2PrCl3.7H2O → 6H2O + 2HCl + PrClO2H2O + LaCl3 → 2HCl + LaCl(OH)2LaCl3.7H2O → 6H2O + 2HCl + LaClO3HF + PCl3O → 3HCl + POF32H2 + GeCl4 → 4HCl + Ge2H2O + GeCl4 → 4HCl + GeO22H2S + GeCl4 → 4HCl + GeS2H2O + HfCl2O → 2HCl + HfO23HF + BiClO → H2O + HCl + BiF32RbCl + H2SnCl6 → 2HCl + Rb2SnCl62CsCl + H2SnCl6 → 2HCl + Cs2[SnCl6]3H2O + I2Cl6 → 4HCl + HIO3 + HICl218H2O + 5I2Cl6 → 30HCl + 2I2 + 6HIO316H2O + 4S + 3I2Cl6 → 4H2SO4 + 18HCl + 6HICl2 + CH3CH2COOH → HCl + CH3CHClCOOHH2S + SnCl2 → 2HCl + SnS3H2O + AsCl3 → 3HCl + As(OH)3CH4 + H2 + WCl6 → 6HCl + WCH2 + 2VCl3 → 2HCl + 2VCl2Cl2 + C5H12 → HCl + C5H11Cl2CH3Cl + 3O2 → 2H2O + 2HCl + 2CO23H2S + 4HClO3 → 3H2SO4 + 4HCl2SOCl2 + CuCl2.2H2O → 4HCl + 2SO2 + CuCl22H2O + SO2 + 2CuCl2 → H2SO4 + 2HCl + 2CuClC2H6 + 2Cl2 → 2HCl + C2H4Cl2C6H6 + 3Cl2 → 6HCl + C6Cl6Cl2 + H2O + Na2SO3 → 2HCl + Na2SO44Cl2 + 4H2O + Na2S → 8HCl + Na2SO4Na2SO3 + HClO → HCl + Na2SO4CH3COOH + FeCl3 → 3HCl + (CH3COO)3FeBaCl2 + HOOCCOOH → 2HCl + Ba(COO)2CaCl2 + HOOCCOOH → 2HCl + Ca(COO)2FeCl2 + H2S → FeS + 2HClC2H5OH + 4Cl2 → 5HCl + CCl3CHOC6H5OH + CH3COCl → HCl + CH3COOC6H5AgCl + H2O + 2NH3 → HCl + Ag(NH3)2OHBr2 + C6H6 → HCl + C6H5BrCl2 + C3H8 → HCl + C3H7ClC6H5Cl + 7O2 → 2H2O + HCl + 6CO2CuCl2 + NaHS → CuS + HCl + NaClBaCl2 + 2KHSO4 → 2HCl + K2SO4 + BaSO4C2H4Cl2 → HCl + C2H3ClBaCl2 + H2O + SO3 → 2HCl + BaSO4Cl2 + C3H6 → HCl + CH3CHCH2ClH2O + S + 3HClO → H2SO4 + 3HClC2H5Cl → C2H4 + HCl3H2SO4 + 2FeCl3 → Fe2(SO4)3 + 6HClFeCl2 + 4HNO3 → H2O + 2HCl + NO2 + Fe(NO3)3Cl2 + H2O → HCl + HClOBr2 + 5Cl2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO35Cl2 + 6H2O + I2 → 10HCl + 2HIO3H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO43H2O + 2FeCl3 → Fe2O3 + 6HCl2H2O + O2 + 4TiCl3 → 4HCl + 4TiOCl2CH4 + Cl2 → CH3Cl + HClC2H6 + Cl2 → HCl + C2H5ClCH3COONH4 → HCl + NH3BaCl2 + NaHSO4 → HCl + NaCl + BaSO4Cl2 + H2S → 2HCl + SBaCl2 + 2NaHSO4 → 2HCl + Na2SO4 + BaSO4H2O + C6H5CH2Cl → HCl + C6H5CH2OHCl2 + H2O → HCl + ClOHC2H5OH + C6H5-COCl → HCl + C6H5COOC2H5CH4 + Cl2 → CH3Cl + HClC6H6 + CH3Cl → HCl + C6H5CH3Cl2 + 9H2SO4 + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3 + 8H2O + 2HClCl2 + C4H10 → HCl + C4H9ClCl2 + H2O → HCl + HClOCH3COOH + NaCl → CH3COONa + HClCH3COOH + KCl → HCl + CH3COOK2CH3COOH + CaCl2 → (CH3COO)2Ca + 2HClBaCl2 + 2CH3COOH → 2HCl + (CH3COO)2BaH2O + NaCl + CO2 → HCl + Na2CO3C2H4 + Cl2 → HCl + C2H3ClH2O + CH3CH2CH2Cl → HCl + CH3CH2CH2OHCl2 + 2HI → 2HCl + I2CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 12:57:20am