Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Fe có tác dụng với MnSO4 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới Fe và MnSO4

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả Fe (sắt) tác dụng với MnSO4 (Mangan sulfat)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


Fe F Mn MnSO4 S O SO4 N M
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

Fe (sắt)

Tên Tiếng Việt: sắt

Tất cả phương trình hóa học có Fe là chất tham gia


3AgNO3 + Fe → 3Ag + Fe(NO3)32AgNO3 + Fe → 2Ag + Fe(NO3)23Cl2 + 2Fe → 2FeCl3Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2Fe + H2O → FeO + H23Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4Fe + H2SO4 → H2 + FeSO42Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2Fe + 2HCl → FeCl2 + H2Fe + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2 + Fe(NO3)33Fe + 2O2 → Fe3O4Fe + S → FeSFe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O4Fe + 2nH2O + 3O2 → 2Fe2O3.nH2OFe + CuCl2 → Cu + FeCl24Fe + 10HNO3 → 4Fe(NO3)2 + 3H2O + NH4NO33F2 + 2Fe → 2FeF3Fe + (CH3COO)2Cu → Cu + (CH3COO)2Fe2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3Fe + I2 → FeI2Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + PbFe + NiCl2 → FeCl2 + NiBr2 + Fe → FeBr2C6H6 + 18Fe → 3H2 + 6Fe3C5Fe + 12HNO3 → 5Fe(NO3)2 + 6H2O + N25CO + Fe → Fe(CO)5Fe + Fe2O3 → 3FeO4Fe + 3O2 → 2Fe2O3Fe + Fe3O4 → 4FeOFe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)32Fe + 3NO2F → Fe2O3 + 3NOF2Fe + 6H2O + 6NO2F → 3H2 + 6HNO3 + 2FeF33Br2 + 2Fe → 2FeBr32Fe + 2H2O + O2 → 2Fe(OH)24Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3Fe + HgS → FeS + HgFe + 3NOCl → 3NO + FeCl32Fe + 3NO2Cl → Fe2O3 + 3NOClFe + 2Si → FeSi22Fe + 6H2O + 6NO2Cl → 3H2 + 6HNO3 + 2FeCl36Fe + 8O2 + P4 → 2Fe3(PO4)24Fe + 3H3PO4 → 4H2 + Fe3(PO4)2 + FeHPO43Fe + Sb2S3 → 3FeS + 2Sb3Fe + Bi2S3 → 3FeS + 2BiFe + 2H2O + 2KOH → 3H2 + K2FeO4Fe + 3KNO3 + 2KOH → H2O + 3KNO2 + K2FeO42Fe + 2H2O + O2 + 4CO2 → 2Fe(HCO3)22Fe + 3SO2 → FeSO3 + FeS2O3Fe + P → FeP + Fe2P + Fe3P + FeP22Fe + O2 → 2FeOFe + 2HI → H2 + FeI22Fe + 3S → Fe2S3Fe + 2HBr → H2 + FeBr29Fe + 4H2O + 4C6H5NO2 → 4C6H5NH2 + 3Fe3O4Fe + 2NaHSO4 → H2 + Na2SO4 + FeSO42CH3COOH + Fe → H2 + Fe(CH3COO)23Br2 + 2Fe + 2H2O + 14NaOH → 2 + 6NaBr3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4Fe + 2H2O + 2NaOH → H2 + Na2[Fe(OH)4]Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO + FeCl3Fe + BaSO4 → Ba + FeSO4Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4Fe + 2FeCl3 → 2FeCl2 + FeCl2Fe + 4HCl + NaNO3 → 2H2O + NaCl + NO + FeCl38Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + 12H2O + 3H2SFe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO410Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2Fe + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H22Fe + 6HNO3 → 3H2 + 2Fe(NO3)3Fe + ZnCl2 → FeCl2 + Zn2AlCl3 + 3Fe → 2Al + 3FeCl2Fe + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + FeSO42Fe + 4H2SO4 + 2NaNO3 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + Na2SO4 + 2NO8Fe + 30HNO3 → 15H2O + 3N2O + 8Fe(NO3)3

Tất cả phương trình hóa học có Fe là chất sản phẩm

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe3C + Fe2O3 → 3CO + FeC + FeO → CO + Fe3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO24CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2OFeCl2 → Cl2 + FeFeCl2 + Zn → Fe + ZnCl22Zn + 2FeCl3 → 2Fe + FeCl2 + 2ZnCl2FeO + H2 → Fe + H2O5FeO + 2P → 5Fe + P2O52FeO + Si → 2Fe + SiO22H2O + 2FeSO4 → 2Fe + 2H2SO4 + O2Mg + FeSO4 → Fe + MgSO4FeCl2 + Mg → Fe + MgCl24H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)33Mg + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Mg(NO3)2C + Fe(CrO2)2 → Cr + Fe + 2CO22Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe3Zn + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Zn(NO3)25Fe2O3 + 6P → 10Fe + 3P2O52CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4FeS + Mg → Fe + MgSAl + FeCl3 → AlCl3 + FeFe(CO)5 → 5CO + Fe4FeO → Fe + Fe3O4FeCl2 + H2 → Fe + 2HClFeS → Fe + S5H2 + Fe(C5H5)2 → Fe + 2C5H10Fe(C5H5)2 → 8C + 2CH4 + Fe + H2Fe3C → C + 3Fe4Fe3C + Fe3O4 → 4CO + 15Fe3H2 + 2FeO(OH) → 2Fe + 4H2OFe2O3 + 2NH3 → 2Fe + 3H2O + N22C + Fe3O4 → 3Fe + 2CO2yH2 + FexOy → xFe + yH2OyCO + FexOy → xFe + yCO22yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFeFe2(SO4)3 + 3Zn → 2Fe + 3ZnSO4CO + FeO → Fe + CO22NaH + Fe3O4 → 3Fe + 4NaOHFe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O23Mg + 2FeCl3 → 2Fe + 3MgCl23FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N23CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2FeCl2 + 2K → Fe + 2KClCu + Fe(NO3)2 → Cu(NO3)2 + Fe2Ag + Fe(NO3)2 → 2AgNO3 + FeCu + FeCl2 → Fe + CuCl2CO + FeCO3 → Fe + CO2

MnSO4 (Mangan sulfat)

Tên Tiếng Việt:

Tất cả phương trình hóa học có MnSO4 là chất tham gia


2H2O + 2KMnO4 + 3MnSO4 → 2H2SO4 + 5MnO2 + K2SO42H2O + K2S2O8 + MnSO4 → 2H2SO4 + MnO2 + K2SO42KOH + MnSO4 → K2SO4 + Mn(OH)23H2O + 2MnSO4 + 5H2SO5 → 7H2SO4 + 2HMnO48H2O + 2MnSO4 + 5H2S2O8 → 12H2SO4 + 2HMnO48H2O + 2MnSO4 + 5XeF2 → 2H2SO4 + 2HMnO4 + 5Xe + 10HFH2O2 + MnSO4 + 2NH3 → (NH4)2SO4 + MnO22KMnO4 + 4KOH + 3MnSO4 → 2H2O + 5MnO2 + 3K2SO42H2O + 2KMnO4 + 3MnSO4 → 2H2SO4 + 5MnO2 + K2SO4MnSO4 + 2NaHCO3 → H2O + Na2SO4 + CO2 + MnCO3CaOCl2 + MnSO4 + 2NaOH → H2O + MnO2 + Na2SO4 + CaCl22K2CO3 + KNO3 + MnSO4 → 2KNO2 + K2SO4 + 2CO2 + K2MnO4

Tất cả phương trình hóa học có MnSO4 là chất sản phẩm

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe3C + Fe2O3 → 3CO + FeC + FeO → CO + Fe3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO24CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2OFeCl2 → Cl2 + FeFeCl2 + Zn → Fe + ZnCl22Zn + 2FeCl3 → 2Fe + FeCl2 + 2ZnCl2FeO + H2 → Fe + H2O5FeO + 2P → 5Fe + P2O52FeO + Si → 2Fe + SiO22H2O + 2FeSO4 → 2Fe + 2H2SO4 + O2Mg + FeSO4 → Fe + MgSO4FeCl2 + Mg → Fe + MgCl24H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)33Mg + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Mg(NO3)2C + Fe(CrO2)2 → Cr + Fe + 2CO22Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe3Zn + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Zn(NO3)25Fe2O3 + 6P → 10Fe + 3P2O52CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4FeS + Mg → Fe + MgSAl + FeCl3 → AlCl3 + FeFe(CO)5 → 5CO + Fe4FeO → Fe + Fe3O4FeCl2 + H2 → Fe + 2HClFeS → Fe + S5H2 + Fe(C5H5)2 → Fe + 2C5H10Fe(C5H5)2 → 8C + 2CH4 + Fe + H2Fe3C → C + 3Fe4Fe3C + Fe3O4 → 4CO + 15Fe3H2 + 2FeO(OH) → 2Fe + 4H2OFe2O3 + 2NH3 → 2Fe + 3H2O + N22C + Fe3O4 → 3Fe + 2CO2yH2 + FexOy → xFe + yH2OyCO + FexOy → xFe + yCO22yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFeFe2(SO4)3 + 3Zn → 2Fe + 3ZnSO4CO + FeO → Fe + CO22NaH + Fe3O4 → 3Fe + 4NaOHFe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O23Mg + 2FeCl3 → 2Fe + 3MgCl23FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N23CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2FeCl2 + 2K → Fe + 2KClCu + Fe(NO3)2 → Cu(NO3)2 + Fe2Ag + Fe(NO3)2 → 2AgNO3 + FeCu + FeCl2 → Fe + CuCl2CO + FeCO3 → Fe + CO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 04:53:52pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(