Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Fe có tác dụng với I2 không?

Tìm ra 1 phương trình. Hãy kéo xuống để xem tất cả phương trình.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả Fe (sắt) tác dụng với I2 (Iot)

Fe + I2 → FeI2

Các chất hóa học có liên quan


Fe F I2 I
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

Fe (sắt)

Tên Tiếng Việt: sắt

Tất cả phương trình hóa học có Fe là chất tham gia


3AgNO3 + Fe → 3Ag + Fe(NO3)32AgNO3 + Fe → 2Ag + Fe(NO3)23Cl2 + 2Fe → 2FeCl3Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2Fe + H2O → FeO + H23Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4Fe + H2SO4 → H2 + FeSO42Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2Fe + 2HCl → FeCl2 + H2Fe + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2 + Fe(NO3)33Fe + 2O2 → Fe3O4Fe + S → FeSFe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O4Fe + 2nH2O + 3O2 → 2Fe2O3.nH2OFe + CuCl2 → Cu + FeCl24Fe + 10HNO3 → 4Fe(NO3)2 + 3H2O + NH4NO33F2 + 2Fe → 2FeF3Fe + (CH3COO)2Cu → Cu + (CH3COO)2Fe2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3Fe + I2 → FeI2Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + PbFe + NiCl2 → FeCl2 + NiBr2 + Fe → FeBr2C6H6 + 18Fe → 3H2 + 6Fe3C5Fe + 12HNO3 → 5Fe(NO3)2 + 6H2O + N25CO + Fe → Fe(CO)5Fe + Fe2O3 → 3FeO4Fe + 3O2 → 2Fe2O3Fe + Fe3O4 → 4FeOFe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)32Fe + 3NO2F → Fe2O3 + 3NOF2Fe + 6H2O + 6NO2F → 3H2 + 6HNO3 + 2FeF33Br2 + 2Fe → 2FeBr32Fe + 2H2O + O2 → 2Fe(OH)24Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3Fe + HgS → FeS + HgFe + 3NOCl → 3NO + FeCl32Fe + 3NO2Cl → Fe2O3 + 3NOClFe + 2Si → FeSi22Fe + 6H2O + 6NO2Cl → 3H2 + 6HNO3 + 2FeCl36Fe + 8O2 + P4 → 2Fe3(PO4)24Fe + 3H3PO4 → 4H2 + Fe3(PO4)2 + FeHPO43Fe + Sb2S3 → 3FeS + 2Sb3Fe + Bi2S3 → 3FeS + 2BiFe + 2H2O + 2KOH → 3H2 + K2FeO4Fe + 3KNO3 + 2KOH → H2O + 3KNO2 + K2FeO42Fe + 2H2O + O2 + 4CO2 → 2Fe(HCO3)22Fe + 3SO2 → FeSO3 + FeS2O3Fe + P → FeP + Fe2P + Fe3P + FeP22Fe + O2 → 2FeOFe + 2HI → H2 + FeI22Fe + 3S → Fe2S3Fe + 2HBr → H2 + FeBr29Fe + 4H2O + 4C6H5NO2 → 4C6H5NH2 + 3Fe3O4Fe + 2NaHSO4 → H2 + Na2SO4 + FeSO42CH3COOH + Fe → H2 + Fe(CH3COO)23Br2 + 2Fe + 2H2O + 14NaOH → 2 + 6NaBr3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4Fe + 2H2O + 2NaOH → H2 + Na2[Fe(OH)4]Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO + FeCl3Fe + BaSO4 → Ba + FeSO4Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4Fe + 2FeCl3 → 2FeCl2 + FeCl2Fe + 4HCl + NaNO3 → 2H2O + NaCl + NO + FeCl38Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + 12H2O + 3H2SFe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO410Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2Fe + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H22Fe + 6HNO3 → 3H2 + 2Fe(NO3)3Fe + ZnCl2 → FeCl2 + Zn2AlCl3 + 3Fe → 2Al + 3FeCl2Fe + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + FeSO42Fe + 4H2SO4 + 2NaNO3 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + Na2SO4 + 2NO8Fe + 30HNO3 → 15H2O + 3N2O + 8Fe(NO3)3

Tất cả phương trình hóa học có Fe là chất sản phẩm

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe3C + Fe2O3 → 3CO + FeC + FeO → CO + Fe3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO24CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2OFeCl2 → Cl2 + FeFeCl2 + Zn → Fe + ZnCl22Zn + 2FeCl3 → 2Fe + FeCl2 + 2ZnCl2FeO + H2 → Fe + H2O5FeO + 2P → 5Fe + P2O52FeO + Si → 2Fe + SiO22H2O + 2FeSO4 → 2Fe + 2H2SO4 + O2Mg + FeSO4 → Fe + MgSO4FeCl2 + Mg → Fe + MgCl24H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)33Mg + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Mg(NO3)2C + Fe(CrO2)2 → Cr + Fe + 2CO22Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe3Zn + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Zn(NO3)25Fe2O3 + 6P → 10Fe + 3P2O52CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4FeS + Mg → Fe + MgSAl + FeCl3 → AlCl3 + FeFe(CO)5 → 5CO + Fe4FeO → Fe + Fe3O4FeCl2 + H2 → Fe + 2HClFeS → Fe + S5H2 + Fe(C5H5)2 → Fe + 2C5H10Fe(C5H5)2 → 8C + 2CH4 + Fe + H2Fe3C → C + 3Fe4Fe3C + Fe3O4 → 4CO + 15Fe3H2 + 2FeO(OH) → 2Fe + 4H2OFe2O3 + 2NH3 → 2Fe + 3H2O + N22C + Fe3O4 → 3Fe + 2CO2yH2 + FexOy → xFe + yH2OyCO + FexOy → xFe + yCO22yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFeFe2(SO4)3 + 3Zn → 2Fe + 3ZnSO4CO + FeO → Fe + CO22NaH + Fe3O4 → 3Fe + 4NaOHFe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O23Mg + 2FeCl3 → 2Fe + 3MgCl23FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N23CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2FeCl2 + 2K → Fe + 2KClCu + Fe(NO3)2 → Cu(NO3)2 + Fe2Ag + Fe(NO3)2 → 2AgNO3 + FeCu + FeCl2 → Fe + CuCl2CO + FeCO3 → Fe + CO2

I2 (Iot)

Tên Tiếng Việt: iodine

Tất cả phương trình hóa học có I2 là chất tham gia


2Al + 3I2 → 2AlI3H2S + I2 → 2HI + SI2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6H2 + I2 → 2HI5Cl2 + 6H2O + I2 → 10HCl + 2HIO3I2 + 2KClO3 → Cl2 + 2KIO3I2 + 2K → 2KIAgNO3 + I2 → AgI + INO3I2 + 2KOH → H2O + KI + KIO2H2O + I2 + SO2 → H2SO4 + 2HIFe + I2 → FeI2C6H6 + I2 → HI + C6H5I2I2 + 6KOH + N2H4.H2SO4 → 6H2O + 4KI + N2 + K2SO4I2 + 2Na → 2NaICa + I2 → CaI2I2 + Cd → CdI27I2 + 5Cl2O7 → 5Cl2 + 7I2O5Cr + I2 → CrI22Cr + 3I2 → 2CrI33F2 + I2 + 2CsF → 2CsIF4Br2 + I2 + 2CsBr → 2CsIBr2I2 + 2Cs → 2CsII2 + 7KrF2 → 7Kr + 2IF75F2 + I2 → 2IF5I2 + 2HClO3 → Cl2 + 2HIO35H2O2 + I2 → 4H2O + 2HIO3I2 + 2HBrO3 → Br2 + 2HIO33Hg + 2I2 → HgI2 + Hg2I2H2O + HgO + 2I2 → HgI2 + 2HIOBr2 + I2 → 2IBrCl2 + I2 → 2ICl6HCl + 2HNO3 + 3I2 → 4H2O + 2NO + 6ICl3I2 + H3As → 3HI + AsI3I2 + 2KBrO3 → Br2 + 2KIO32I2 + Si → SiI4I2 + 2KBrO4 → Br2 + 2KIO4I2 + 2NaBrO3 → Br2 + 2NaIO3I2 + 2NH4SCN → (SCN)2 + 2NH4II2 + 2KSCN → 2KI + (SCN)23I2 + 2Eu → 2EuI3I2 + KI → KI32I2 + HF → HfI43I2 + 6KOH → 3H2O + 5KI + KIO36I2 + 6Ba(OH)2 → 6H2O + Ba(IO3)2 + 5BaI2I2 + 2NaOH → H2O + NaI + NaIO5I2 + 2P + 8D2O → 10DI + 2D3PO43H2O + 3I2 + Na2N2O2 → 6HI + NaNO2 + NaNO33F2 + I2 + 2RbF → 2RbIF4I2 + NH4I → NH4I3I2 + 2(NH4)2S2O3 → 2NH4I + (NH4)2S4O63I2 + 4NH4OH → 4H2O + 3NH4I + I3NI2 + 2NH4OH + (NH4)2SO3 → (NH4)2SO4 + H2O + 2NH4I3Cl2 + I2 → I2Cl610HNO3 + 3I2 → 2H2O + 10NO + 6HIO33I2 + 2Bi → 2BiI33I2 + 2Pr → 2PrI33I2 + 2La → 2LaI33I2 + 2Yb → 2YbI3CH3COCH3 + 3I2 + 4NaOH → CH3COONa + 3H2O + 3NaI + CHI35Br2 + 6H2O + I2 → 2HIO3 + 10HBrHg + I2 → HgI23I2 + 2CHCl3 → 3Cl2 + 2CHI32I2 + 5O2 → 2I2O5I2 + Zn → ZnI22I2 + N2H4 → 4HI + N23I2 + 2P → 2PI35Cl2 + 6H2O + I2 → 10HCl + 2HIO3I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O610HNO3 + 3I2 → 2H2O + 10NO + 6HIO32Ag + I2 → 2AgIC2H5OH + I2 + NaOH → H2O + NaI + HCOONa + CHI3I2 + 2NaBr → Br2 + 2NaIH2O + I2 → HI + HIOI2 + 2NaCl → Cl2 + 2NaIC + 2I2

Tất cả phương trình hóa học có I2 là chất sản phẩm

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe3C + Fe2O3 → 3CO + FeC + FeO → CO + Fe3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO24CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2OFeCl2 → Cl2 + FeFeCl2 + Zn → Fe + ZnCl22Zn + 2FeCl3 → 2Fe + FeCl2 + 2ZnCl2FeO + H2 → Fe + H2O5FeO + 2P → 5Fe + P2O52FeO + Si → 2Fe + SiO22H2O + 2FeSO4 → 2Fe + 2H2SO4 + O2Mg + FeSO4 → Fe + MgSO4FeCl2 + Mg → Fe + MgCl24H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)33Mg + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Mg(NO3)2C + Fe(CrO2)2 → Cr + Fe + 2CO22Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe3Zn + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Zn(NO3)25Fe2O3 + 6P → 10Fe + 3P2O52CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4FeS + Mg → Fe + MgSAl + FeCl3 → AlCl3 + FeFe(CO)5 → 5CO + Fe4FeO → Fe + Fe3O4FeCl2 + H2 → Fe + 2HClFeS → Fe + S5H2 + Fe(C5H5)2 → Fe + 2C5H10Fe(C5H5)2 → 8C + 2CH4 + Fe + H2Fe3C → C + 3Fe4Fe3C + Fe3O4 → 4CO + 15Fe3H2 + 2FeO(OH) → 2Fe + 4H2OFe2O3 + 2NH3 → 2Fe + 3H2O + N22C + Fe3O4 → 3Fe + 2CO2yH2 + FexOy → xFe + yH2OyCO + FexOy → xFe + yCO22yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFeFe2(SO4)3 + 3Zn → 2Fe + 3ZnSO4CO + FeO → Fe + CO22NaH + Fe3O4 → 3Fe + 4NaOHFe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O23Mg + 2FeCl3 → 2Fe + 3MgCl23FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N23CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2FeCl2 + 2K → Fe + 2KClCu + Fe(NO3)2 → Cu(NO3)2 + Fe2Ag + Fe(NO3)2 → 2AgNO3 + FeCu + FeCl2 → Fe + CuCl2CO + FeCO3 → Fe + CO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 01:22:19am