Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có BaSO3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có BaSO3 (Bari sulfit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

BaSO3BaO + SO2

Nhiệt độ: khi bị nung nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaSO3 => BaO + SO2  

Phương trình số #3

2HCl + BaSO3BaCl2 + H2O + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + BaSO3 => BaCl2 + H2O + SO2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 12:10:38pm