Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có AlBr3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có AlBr3 (Nhôm bromua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

9Cl2 + 12AlBr34Al3 + 18ClBr2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + AlBr3 => Al3 + ClBr2  

Phương trình số #2

3K2SO4 + 2AlBr3Al2(SO4)3 + 6KBr

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2SO4 + AlBr3 => Al2(SO4)3 + KBr  

Phương trình số #3

3H2SO4 + 2AlBr3Al2(SO4)3 + 6HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + AlBr3 => Al2(SO4)3 + HBr  

Phương trình số #4

4AlBr3 + 3CCl44AlCl3 + 3CBr4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlBr3 + CCl4 => AlCl3 + CBr4  

Phương trình số #5

3KOH + AlBr3Al(OH)3 + 3KBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + AlBr3 => Al(OH)3 + KBr  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-29 09:20:13pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(