Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế O2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế O2 (oxi) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2H2O + 2Cr2(SO4)32H2SO4 + O2 + 4CrSO4

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Cr2(SO4)3 => H2SO4 + O2 + CrSO4  

Phương trình số #2

2H2O + 2NiSO42H2SO4 + O2 + 2Ni

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NiSO4 => H2SO4 + O2 + Ni  

Phương trình số #3

2KClO32KCl + 3O2

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: MnO2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 => KCl + O2  

Phương trình số #4

4KMnO4 + 4KOH → 2H2O + O2 + 4K2MnO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KMnO4 + KOH => H2O + O2 + K2MnO4  

Phương trình số #5

2KHO22KOH + O2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHO2 => KOH + O2  

Phương trình số #6

2Bi2O4O2 + 2Bi2O3

Nhiệt độ: 500-550°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Bi2O4 => O2 + Bi2O3  

Phương trình số #7

As2O5O2 + As2O3

Nhiệt độ: > 315

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình As2O5 => O2 + As2O3  

Phương trình số #8

2Rb2O2O2 + 2Rb2O

Nhiệt độ: > 1010

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Rb2O2 => O2 + Rb2O  

Phương trình số #9

2N2O54NO2 + O2

Nhiệt độ: 20 - 50°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2O5 => NO2 + O2  

Phương trình số #10

2CsNO3O2 + 2CsNO2

Nhiệt độ: 585 - 850°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CsNO3 => O2 + CsNO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 11:27:45am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(