Từ Điển Phương Trình Hóa Học Trực Tuyến

Công cụ tìm kiếm phương trình hóa học của người Việt Nam

Xin vui lòng đợi trong giây lát

PhuongTrinhHoaHoc.com hiện đã có phương trình cùng chất hóa học
Dung Nguyễn cập nhật phương trình (NH2)2CO...= (NH2CO)2NH ... của Dung Nguyễn
Dung Nguyễn cập nhật phương trình H2O...= H2SO4 ... của Dung Nguyễn
Dung Nguyễn cập nhật phương trình NaIO3 ...= Na2SO4 ... của Dung Nguyễn
Dung Nguyễn cập nhật phương trình H2O...= Al(OH)3 ... của Ông thị An Trinh
Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe2+ Co2+ Ni Sn Pb Fe3+/Fe H Cu Fe3+/Fe2+ Hg+ Ag Hg2+ Pt Au
Khi Con Nào Mua Áo Giáp Sắt Nên Sang Phố Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu
Kim loại mạnh Kim loại trung bình Kim loại yếu

Độ mạnh tính oxi hóa tăng dần ============> <============ Độ mạnh tính khử tăng dần
K+/K Na+/Na Mg2+/Mg Al3+/Al Zn2+/Zn Fe2+/Fe Ni2+/Ni Sn2+/Sn Pb2+/Pb 2H+/H2 Cu2+/Cu Ag+/Ag Au3+/Au
-2.93 -2.71 -2.37 -1.66 -0.76 -0.44 -0.26 -0.14 -0.13 0.00 +0.34 +0.80 +1.50