Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất sau khi nhiệt phân

Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. KNO3
  • Câu B. AgNO3
  • Câu C. KMnO4
  • Câu D. KClO3

Liên quan tới phương trình

AgNO3 -> Ag + NO2 + O2 KClO3 -> KCl + O2 KMnO4 -> MnO2 + O2 + K2MnO4 KNO3 -> KNO2 + O2

Cao su Buna-S

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. CH2 = C(CH3) - CH = CH2, C6H5CH = CH2
  • Câu B. CH2 = CH - CH = CH2, C6H5CH = CH2
  • Câu C. CH2 = CH - CH = CH2, lưu huỳnh
  • Câu D. CH2 = CH - CH = CH2, CH3 - CH = CH2

Liên quan tới phương trình

CH2=CHCH=CH2 + CH(C6H5)=CH2 -> (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(