Xác định tên chất

Ba dung dịch A, B, C thỏa mãn: - A tác dụng với B thu được kết tủa X, cho X vào dung dịch HNO3 loãng dư, thấy thoát ra khí không màu hóa nâu ngoài không khí; đồng thời thu được kết tủa Y. - B tác dụng với C thấy khí thoát ra, đồng thời thu được kết tủa. - A tác dụng C thu được kết tủa Z, cho Z vào dung dịch HCl dư, thấy khí không màu thoát ra. A, B và C lần lượt là.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. CuSO4, Ba(OH)2, Na2CO3.
  • Câu B. FeCl2, AgNO3, Ba(OH)2
  • Câu C. NaHSO4, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)3.
  • Câu D. FeSO4, Ba(OH)2, (NH4)2CO3.

Liên quan tới phương trình

HNO3 + Fe(OH)2 -> H2O + NO + Fe(NO3)3 FeCO3 + HCl -> FeCl2 + H2O + CO2 (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 -> H2O + NH3 + BaCO3 FeSO4 + Ba(OH)2 -> Fe(OH)2 + BaSO4 (NH4)2CO3 + FeSO4 -> (NH4)2SO4 + FeCO3

Xác định muối trong dung dịch

Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Fe(NO3)2 và AgNO3.
  • Câu B. AgNO3 và Zn(NO3)2.
  • Câu C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.
  • Câu D. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2.

Liên quan tới phương trình

AgNO3 + Fe -> Ag + Fe(NO3)2 AgNO3 + Zn -> Ag + Zn(NO3)2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(