Xác định mol

X là một hợp chất có CTPT C6H10O5 :
X + 2NaOH ----> 2Y + H2O ;
Y + HCl loãng ------> Z + NaCl ;
Hãy cho biết 0,1 mol Z tác dụng với Na dư thì thu được bao nhiêu mol H2 ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 0,1 mol
 • Câu B. 0,15 mol
 • Câu C. 0,05 mol
 • Câu D. 0,2 mol

Liên quan tới phương trình

Xác định kim loại kiềm

Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl với M là kim loại kiềm, nung nóng 20,29 gam hỗn hợp X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy còn lại 18,74 gam chất rắn. Cũng đem 20,29 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với 500ml dung dịch HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 74,62 gam kết tủa. Kim loại M là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Na
 • Câu B. Li
 • Câu C. Cs
 • Câu D. K

Liên quan tới phương trình

HCl + KHCO3 => H2O + KCl + CO2 K2CO3 => K2O + CO2 HCl + K2CO3 => H2O + KCl + CO2 KHCO3 => H2O + K2CO3 + CO2

Xác định kim loại

Cho y gam kim loại M vào dung dịch Fe2(SO4)3, sau phản ứng hoàn toàn khối lượng phần dung dịch tăng thêm y gam. Kim loại M là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cu.
 • Câu B. Ba.
 • Câu C. Na.
 • Câu D. Ag.

Liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D